NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast


An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)

Solidnet—the inter­national
solidarity network

                        RSS

 From the February issue:
Brexit and national unity

After nearly half a century of membership of the EEC and then the EU, Britain finally left on 1 January 2021. The period leading up to its departure was heavily choreographed, with displays of brinkmanship, the stock in trade of the European imperial powers of Britain, France and Germany and the other old imperial states of Europe that make up the core of the EU. . . . Continue | Ar aghaidhNews Nuacht

A bitter legacy can only produce bitter fruit
The scenes in Dublin city centre yesterday [Saturday 27 February] should come as no surprise to anyone, the CPI has said in a statement, but the answer does not lie in the politics of reaction, or with those who peddle hate and division.

Ní chruthaíonn oidhreacht nimhneach ach toradh nimhneach
Ní ábhar iontais do dhuine ar bith é a raibh le feiceáil i lár Bhaile Átha Cliath inné [Satharn 27 Feabhra], a deir an CPI i ráiteas, ach níl an freagra le fáil i bpolaitíocht an fhrith­ghníomhaithe, ná uathu siúd a scaipeann an ghráin agus deighilt.Solidarity with Cuba
The first issue of CSFI Newsletter has been published by the Cuba Soldarity Forum (Ireland).Dlúthpháirtíocht le Cuba
Tá Fóram na hÉireann um Dhlúthpháirtíocht le Cuba tar éis an chéad eagrá​n de CSFI Newsletter a fhoilsiú.


Statement on CPI-CYM relations
The National Executive Committee of the CPI has issued a statement on the relations between the CPI and the Connolly Youth Movement.

Ráiteas faoin gcaidreamh idir an CPI agus an CYM
Tá Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI tar éis ráiteas a eisiúint faoin gcaidreamh idir an CPI agus Ógra Uí Chonaíle.


Mel Corry, who died on 13 January, was a lifelong trade unionist, a member of the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum, and a former member of the National Executive Committee of the CPI. A native of Lurgan and former textile worker, from 2008 he was a tutor with Trademark in Belfast, providing political education for trade unions. He was an inspirational teacher, who worked tirelessly in the service of his class.

Ba cheardchumannaí ar feadh a shaoil é Mel Corry, a fuair bás ar 13 Eanáir. Ba bhall é d’Fhóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill agus iarbhall de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI. B’as an Lorgain dó, agus chaith sé seal mar oibrí i dtionscal na dteicstílí. Ón mbliain 2008 ba theagascóir é le Trademark i mBéal Feirste, ag cur oideachas polaitiúil ar fáil do cheardchumainn. Ba mhúinteoir spreagúil é a d’oibrigh gan staonadh i seirbhís a aicme.
Mel Corry
1964–2021Decades of church and state repres­sion of women
The publica­tion of the report of the Mother and Baby Homes Commis­sion of Investi­gation lays bare the violence and repres­sive atti­tudes that have been inflicted on women in general here in Ireland.

Mná á gcur faoi chois ag an stát agus an eaglais ar feadh na mblianta
Nochtann foilsiú tuarascáil an Choiste Fiosraithe um Árais Máithreacha agus Naíonán an foréigean agus an dearcadh smachtúil a imríodh ar mhná i gcoitinne anseo in Éirinn.


Countries must be allowed to produce generic covid vaccines
The CPI has called for countries to have the right to produce their own versions of covid-19 vaccine and so save lives without delay.

Ba chóir go mbeadh cead ag tíortha vacsaíní cineálacha covid a tháirgeadh
Iarrann an CPI go mbeadh cead ag tíortha a leaganacha féin den vacsaín covid-19 a tháirgeadh agus sa chaoi sin beatha a shábháil gan mhoill.


We’re back!


Táimid ar ais!Solidarity with the people of Bolivia
The CPI reaffirms its solidarity with the people of Bolivia and congratu­­lates them on the election victory of the Move­ment for Socialism, headed by Evo Morales.

Dlúthpháirtíocht le muintir Bolivia
Athdhearbhaíonn an CPI a dhlúth­pháirtíocht le muintir Bolivia agus déanann comh­ghairdeas leo as bua toghchánaíochta na Gluaiseachta ar son an tSóisialachais, faoi cheannaireacht Evo Morales.


Events Imeachtaí

          
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 6 March, 11 a.m.
Satharn 6 Márta, 11 r.n.


The new phenomenal

On-line rally for International Women’s Day
Slógadh ar líne le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan

Organised by Reclaim
Á eagrú ag Reclaim
          
 Belfast Béal Feirste
 Monday 8 March, 7 p.m.
Luan 8 Márta, 7 i.n.


Victory through struggle: Women in action

On-line meeting for International Women’s Day
Cruinniú ar líne le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan
          
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 11 March, 6 p.m.Déardaoin 11 Márta, 6 i.n.
   On-line meeting
In memory of Betty Sinclair
Speaker: Jenny Nelson
and video interview with Betty Sinclair from 1981

Organised by Belfast and District Trades Union Council and Reclaim the Agenda

  Cruinniú ar líne
I gcuimhne Betty Sinclair
Cainteoir: Jenny Nelson
agus agallamh físeáin le Betty Sinclair ó 1981

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhéal Feirste agus an Cheantair agus Reclaim the Agenda

  

Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreak the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)

Capitalism Cannot Solve Its Many Crises: James Connolly Memorial Lec­ture and Connolly Com­memor­ation, 2020 · Free down­load of PDF | Íoslódáil den PDF saor in aisce

Eoghan O’Neill and Eoin McDermott, A Marxist Critique of “Modern Monetary Theory” · €3.00 (£2.50)

From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96.
Ó Connolly Books, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

  I would like to join   I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

  Ba mhaith liom clárú   Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
       
Déan teagmháil linn
       


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC