NEW SITE (under construction)
      SUÍOMH NUA (á thógáil)

NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach chun deireadh a chur leis an gcóras caipitlíoch agus le tógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe le cách.


 From the May issue:
A century of division, repression, and discrimination

May this year is the centenary of the establishment of the Stormont regime and the institutionalising of violent division, mass repression, mainly against the Catholic minority, and the use of some some of the most repressive legislation in the world . . . Continue | Ar aghaidh
An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)


The Irish Spark podcast

Solidnet—the international
solidarity network

                        RSSNews Nuacht

Ballymurphy Ten: Justice at last
The decision of the coroner that the ten people murdered by the British army fifty years ago in Belfast “were entirely innocent of any wrong­doings on the day in question” is an important victory for their families.

Deichniúr Bhaile Uí Mhurchú: Cóir faoi dheireadh
Is bua tábhachtach dá muintir é cinneadh an chróinéara go raibh an deichniúr a dhún­mharaigh arm Shasana i mBéal Feirste caoga bliain ó shin “go hiomlán neamh­chiontach in éagóir ar bith an lá úd.”


Solidarity with the Colombian people
On Tuesday 11 May the CPI held a vigil outside the Colombian embassy in Dublin to protest against the massacre of opponents of the narco-state. A letter of protest was handed in by the general secretary of the party, Eugene McCartan.

Dlúthpháirtíocht le muintir Colombia
Dé Máirt 11 Bealtaine d’eagraigh an CPI faire lasmuigh d’ambasáid Colombia i mBaile Átha Cliath mar agóid in aghaidh an ár atá an narcastát a dhéanamh orthu siúd a chuireann ina éadan. D’fhág ardrúnaí an pháirtí, Eugene McCartan, liir agóide isteach.


     
Connolly Commemoration, 2021
On Sunday 9 May the CPI held its annual commemora­tion at the grave­side of James Connolly and his comrades in Arbour Hill, Dublin. Orations were made by Ciara Ní Mhaoilfhinn (Dublin Branch) and Jimmy Doran (National Execu­tive Committe).

Cuimhneachán Uí Chonaíle, 2021
Dé Domhnaigh 9 Bealtaine d’eagraigh an CPI a chomóradh bliantúil cois uaigh Shéamais Uí Chonaíle agus a chomrádathe i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath. Thug Ciara Ní Mhaoilfhinn (Craobh Bhaile Átha Cliath) agus Jimmy Doran (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta) óráid.


Campaign for an all-Ireland health service
On Tuesday 4 May demon­stra­tions in support of the demand for an all-Ireland public health service took place in Cork, Dublin, Dungannon, Enniskillen, Galway, and Monaghan, organised by the Peadar O’Donnell Social­ist Republican Forum, the 1916 Societies, and the CPI.

Feachtas ar son seirbhís sláinte uile-Éireann
Dé Máirt 4 Bealtaine d’eagraigh Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónall, na Cumainn 1916 agus an CPI léirsithe i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath, i nDún Geanainn, in Inis Ceithleann, i nGaillimh agus i Muineachán chun tacaíocht a thabhairt don éileamh ar sheirbhís sláinte phoiblí uile-Éireann.


May Day message
The CPI has issued a message of solidarity on the occasion of International Labour Day.

Teachtaireacht Lá Bealtaine
Tá an CPI tar éis teachtaireacht dhlúthpháirtíochta a eisiúint ar ócáid Lá Idir­náisiúnta an Lucht Oibre.


The resignation of Arlene Foster
The Betty Sinclair Branch of the CPI has issued a statement on the resignation of Arlene Foster as leader of the Democratic Unionist Party.

Arlene Foster tar éis éirí as
Tá Craobh Betty Sinclair den CPI tar éis ráiteas a eisiúnt ar éirí as Arlene Foster mar cheannaire an Democratic Unionist Party


Greetings to Cuba
The CPI has sent a message of solidarity to Cuba on the occasion of its 8th Congress.

Beannacht chuig Cúba
Tá an CPI tar éis teachtaireacht dlúthpháirtíochta a chur chuig Cúba.


Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued its regular political statement on 10 April.

Ráiteas polaitiúl
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas polaitiúl rialta ar 10 Aibreán.


Events Imeachtaí

          
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 15 May, 12:30 p.m. Satharn 15 Bealtaine, 12:30 i.n
Solidarity with Palestine
Display of solidarity with Palestine, with flags and the reading of a message of solidarity
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Dlúthpháirtíocht leis an bPalaistín
Léiriú dlúthpháirtiochta leis an bPalaistín, le bratacha agus léamh teachtaireacht dlúthpháirtiochta
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


          
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 15 May, 1 p.m. Satharn 15 Bealtaine, 1 i.n
Finglas Connolly Commemoration
▶Liam Mellows Statue, Remembrance Park (Casement Road)
Speaker: Tommy McKearney

Organised by Anti-Fascist Action

Comóradh Fhionnghlaise Uí Chonaíle
▶Dealbh Liam Mellows, Páirc Chuimhneacháin (Bóthar Mhic Asmaint)
Cainteoir: Tommy McKearney

Á eagrú ag Gníomh Frithfhaisisteach


          
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 30 May, 12:00 (noon) Domhnach 30 Bealtaine, 12:00 (meán lae)
Unblock Cuba!
End the illegal blockade of Cuba!
▶US embassy (91 Pembroke Road, Ballsbridge)

Organised by Cubans in Ireland and friends of the solidarity movementBaintear an bac de Chúba!
Cuirtear deireadh leis an imshuí mídhleathach ar Chúba!
▶Ambasáid na Stát Aontaithe (91 Bóthar Penfro, Droichead na Dothra)

Á eagrú ag Cúbaigh in Éirinn agus cairde na gluaiseachta dlúthpháirtíochta
Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreak the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)

Capitalism Cannot Solve Its Many Crises: James Connolly Memorial Lec­ture and Connolly Com­memor­ation, 2020 · Free down­load of PDF | Íoslódáil den PDF saor in aisce

Eoghan O’Neill and Eoin McDermott, A Marxist Critique of “Modern Monetary Theory” · €3.00 (£2.50)

From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96.
Ó Connolly Books, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

  I would like to join   I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

  Ba mhaith liom clárú   Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
       
Déan teagmháil linn
       


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC