NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the March issue:

The Imperial Cup Final: EU v. UK?

Let’s make no mistake about it: despite the merry-go-round of posturing in the Brexit negotiations, it is and always was two imperial powers locked in a phoney war of position; and the concerns of Irish citizens are of little interest to either Britain or the EU. Continue | Ar aghaidh

International Women’s Day
International Women’s Day supplement in Unity

Lá Idirnáisiúnta na mBan
Forlíonadh le Unity i gcomhair Lá Idirnáisiúnta na mBan
s

News Nuacht

The privatisation of refuse collection is a complete failure
The CPI has called for all domestic refuse collection to be brought back under public control and the responsibility of local authorities.

Teip ghlan is ea príobháidiú bailiú bruscair
Iarrann an CPI go dtabharfar bailiú bruscair theaghlaigh ar ais faoi smacht poiblí agus faoi chúram na n­‑údarás poiblí.


Apartment guidelines show a government with no answers
The housing guidelines issued today [14 March] show clearly that the establishment are unwilling to solve the housing crisis in a manner that is in the people’s interests, the CPI says in a statement.

Léiríonn na treoirlínte faoi árasáin rialtas nach bhfuil freagra ar bith acu
Léiríonn na treoirlínte daoi árasáin a eisíodh inniu [14 March] go soiléir nach bhfuil an bhunaíocht sásta an ghéarchéim tithíocht a réiteach ar bhealach a bheadh ar son an phobail, a deir an CPI i ráiteas.


International Women’s Day event in Belfast
Ócáid Lá Idirnáisiúnta na mBan i mBéal Feirste
Bernadette McAliskey, Marie Quiery, Sophie Long and Lynda Walker at the International Women’s Day event in Belfast on 3 March

Bernadette McAliskey, Marie Quiery, Sophie Long agus Lynda Walker ag ócáid Lá Idirnáisiúnta na mBan i mBéal Feirste ar 3 Márta


Abortion rights in Northern Ireland
The CPI welcomes the report of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, which visited Belfast in September 2016.

Cearta ginmhillte i dTuaisceart na hÉireann
Chuir an CPI fáilte roimh thuairisc Choiste na Náisiún Aontaithe um Dhíothú Leithcheal ar Mhná, a thug cuairt ar Bhéal Feirste i mí Mheán Fómhair 2016.


Homes, not prison cells
Statement by the CPI in support of the Weekend of Solidarity and Protest for Public Housing, 16 December 2017.

Tithe, seachas cillíní príosúin
Ráiteas ón CPI i dtacaíocht leis an Deireadh Seachtaine um Dhlúth­pháirtíocht ar son Tithíocht Phoiblí, 16 Nollaig 2017.


Ruling by fooling
Statement by the CPI, 6 December 2017.

Ruling by fooling
Ráiteas de chuid an CPI, 6 Nollaig 2017.


Let there be houses!
Interview by Rabble with Eugene McCartan about the Campaign for Public Housing.

Bíodh tithe ann!
Agallamh ag Rabble le Eugene McCartan faoin bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí.


Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
Forum on class (Finbar Cullen) and on Ireland, neo-liberalism, and the European Union (Prof. Terrence McDonough), held in Galway on 26 November 2017.

Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill
Forum faoi aicme (Finbar Cullen) agus faoi Éirinn, an nua-liobrálachas, agus an Aontas Eorpach (an tOllamh Terrence McDonough), a tionóladh i nGaillimh ar 26 Samhain 2017.


Events Imeachtaí

             
 Belfast Béal Feirste
 22–31 March
We’ll Walk Hand in Hand
A new play by Martin Lynch, marking the fiftieth anniversary of the civil rights struggle
▶Lyric Theatre (55 Ridgeway Street)

22–31 Márta
We’ll Walk Hand in Hand
Dráma nua le Martin Lynch, mar chomóradh caoga bliain ó streachailt na gceart sibhialta
▶Amharclann Lyric (55 Sráid Ridgeway)


             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 28 April, 1 p.m.
May Day solidarity meeting
Marking the bicentenary of the birth of Karl Marx
Guest speakers: Liz Payne (national chair­person, Communist Party of Britain), Navid Shomali (inter­national secre­tary, Tudeh Party of Iran)
▶Ramada Encore Hotel (Talbot Street)

Satharn 28 Aibreán, 1 i.n.
Cruinniú dlúthpháirtíochta Lá Bealtaine
Ceiliúradh dhá chéad bliain ó rugadh Karl Marx
Aoichainteoirí: Liz Payne (cathaoirleach náisiúnta, Páirtí Cumannach na Breataine), Navid Shomali (rúnaí idir­náisiúnta, Páirtí Tudeh na hIaráine)
▶Óstán Ramada Encore (Sráid Talbot)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 9–13 May 9–13 Bealtaine
      
▶New Theatre (43 East Essex Street) and other venues

Booking on line at events.tickets.ie

  
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir) agus ionaid eile

Áirithint ar líne ag events.tickets.ie


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 12 May, 2:30 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2018
The continued relevance of Karl Marx
Speaker: Dr Stiofán Ó Nualláin (trade union activist and tutor with Trade Mark, Belfast)
▶New Theatre (43 East Essex Street)


Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2018
The continued relevance of Karl Marx
Cainteoir: an Dr Stiofán Ó Nualláin (gníomhaí ceardchumainn agus teagascóir le Trade Mark, Béal Feirste)
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Satharn 12 Bealtaine, 2:30 i.n.             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 13 May, 12:00 (noon)
Commemoration of James Connolly
on the 150th anniversary of his birth
Guest speakers: Eugene McCartan (general secretary, Communist Party of Ireland), Jim Slaven (director, Connolly 150 Committee, Edinburgh)
▶Kilmainham Gaol (Inchicore Road)
Domhnach 13 Bealtaine, 12:00 (meán lae)
Comóradh Shéamais Uí Chonaíle
150 bliain ó rugadh é
Aoichainteoirí: Eugene McCartan (ard­rúnaí, Páirtí Cumannach na hÉireann), Jim Slaven (stiúrthóir, Coiste Uí Chonaíle 150, Dún Éideann)
▶Príosún Chill Mhaighneann (Bóthar Inse Chór)
             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 13 May, 3 p.m.
James Connolly Commemoration, 2018
Domhnach 13 Bealtaine, 3 i.n.
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 2018
              Oration by Gearóid Ó Machail (member of the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum, Armagh) and Alex Homits (general secretary, Connolly Youth Movement)
▶Arbour Hill Cemetery

    Óráid ó Gearóid Ó Machail (ball d’Fhóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill, Ard Mhacha) agus Alex Homits (ard­rúnaí, Ógra Uí Chonaíle)
▶Reilig Chnoc na Plásóige

   

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 13 May, from 4:30 p.m.
Social
to mark the closing of the James Connolly Festival, 2018
▶Cobblestone (Smithfield)

Domhnach 13 Bealtaine, ó 4:30 i.n.
Ócáid shóisialta
mar cheiliúradh ar chríoch Fhéile Shéamasi Uí Chonaíle, 2018
▶Cobblestone (Margadh na Feirme)


Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC