NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the September issue:
Brexit: bordering on the ridiculous

The continuing drip feed from the Brexit negotiations on the future of the border between the two parts of our country, and the inability to do anything about it, illustrate the total lack of sovereignty we have as members of the imperial club. We may be members, yet we are outside the talks process. We can lobby on matters affecting us, and look for support from other states; that’s about as much input as is available to us. Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Donald Trump’s speech at the UN General Assembly poses a serious threat to global peace
Statement of the Central Committee of the Tudeh Party of Iran, 19 September 2017.

Is mór an dúshlán é óráid Donald Trump ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe do shíocháin an domhain
Ráiteas de chuid Choiste Láir Pháirtí Tudeh na hIaráne, 19 Meán Fómhair 2017.


Ireland and the Russian Revolution
A packed meeting in Parnells GAA Club in Coolock, Dublin, on Saturday 16 September heard Eddie Glackin (CPI) and Dónal Fallon (historian) describe the Russian Revolution of 1917 and its influences on Ireland. The meeting was organised by Dublin North-East Remembers.
Éirinn agus Réabhlóid na Rúise
Chuala cruinniú plódaithe i gClub CLG Parnell sa Chúlóg, Baile Átha Cliath, Dé Sathairn 16 Meán Fómhair, Eddie Glackin (CPI) agus Dónal Fallon (staraí) ag cur síos ar Réabhlóid na Rúise, 1917, agus a tionchar ar Éirinn. Ba é Cuimhníonn Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh a d’eagraigh an cruinniú.

International Day of Action against the Destruction and Removal of Anti-Fascist War Memorials in Poland
Lá Idirnáisiúnta Gníomhaíochta in aghaidh Scrios agus Baint Leachtanna Cogaidh Frith­fhaisisteacha sa Pholainn
A demonstration took place outside the Polish consulate in central Dublin on Saturday 2 September against the destruction of war memorials by the Polish government. A letter of protest to the Polish ambassador was also handed in.


Dé Sathairn 2 Meán Fómhair tionóladh léirsiú lasmuigh de Chonsalacht na Polainne i lár Bhaile Átha Cliath in aghaidh scrios cuimhneacháin chogaidh ag rialtas na Polainne. Fágadh isteach litir agóide chuig ambasadóir na Polainne freisin.


Venezuela gives aid to the United States
The government of Venezuela has donated $5 million to the authorities in Texas for aid to the people who are suffering from the onslaught of Hurricane Harvey.
Tugann Venezuela cúnamh do na Stáit Aontaithe
Tá rialtas Venezuela tar éis $5 mhilliún a thabhairt do na húdaráis i dTexas mar chúnamh dóibh siúd atá ag fulaingt ó ionsaí Hairicín Harvey.

United Wolfe Tone Commemoration
Various left and republican organisations took part in the first United Wolfe Tone Com­memoration at Bodens­town, Co. Kildare, on Sunday 20 August, organised by the Peadar O’Donnell Social­ist Republcan Forum.


Comóradh Aontaithe Wolfe Tone
Ghlac eagraíochtaí éagsúla den eite chlé agus poblachtacha páirt sa chéad Chomóradh Aontaithe Wolfe Tone i mBaile Uí Bhuadáin, Co. Chill Dara, a d’eagraigh Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill.Solidarity with the working people of Venezuela
Statement by the Communist Party of Ireland.

Dlúthpháirtíocht le pobal oibre Venezuela
Ráiteas ó Pháirtí Cumannach na hÉireann.No to the war show!
Members of No2War mounted a demon­stration in Bray, Co. Wicklow, on Saturday 22 July against the partici­pation of foreign air forces in the Bray Air Show, includ­ing those that have taken part in attacks on Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria.


Diúltaítear don seó cogaidh!
D’eagraigh No2War léirsiú i mBré, Co. Chill Mhantáin, in aghaidh an pháirt atá ag aer­fhórsaí eachtrannacha i Seó Aeir Bhré, ina measc iad siúd a ghlac páirt in ionsaithe ar Afghanistan, Iraq, Libya, agus Syria.

Solidarity with Venezuela
At a meeting in Dublin addressed by the Venezuelan ambassador and other officials, the latest news from Venezuela was analysed and the means of step­ping up solidarity work were discussed. ■ Frank Connolly (Venezuela Solidarity), Rocío Maneiro (ambassador), Marcos García (first secretary)

Dlúthpháirtíocht le Venezuela
Ag cruinniú i mBaile Átha Cliath ar labhair ambasadóir Venezuela agus oifigigh eile aige, rinneadh anailís ar an nuacht is déanaí ó Venezuela agus pléadh modhanna le hobair dhlúth­pháirtíochta a neartú. ■ Frank Connolly (Dlúth­pháirtíocht le Venezuela), Rocío Maneiro (ambasadóir), Marcos García (príomh­rúnaí)

Events Imeachtaí

         
 Dublin Baile Átha Cliath
 Tuesday 26 September, 6 p.m.
Vigil
Remember the 43 “disappeared” Mexican students
Please dress in black if you can
▶Embassy of Mexico (19 Raglan Road)

Organised by the Latin America Solidarity Centre and the Mexico-Ireland Solidarity Collective

Máirt 26 Meán Fómhair, 6 i.n.
Faire
Cuimhnítear ar na 43 mhac léinn Meicsiceach a fuadaíodh
Gléas tú féin in éadaí dubha más féidir
▶Ambasáid Mexico (19 Bóthar Rhaglan)

Á eagrú ag an Lárionad um Dhlúth­pháirtíocht le Meiriceá Laidineach agus Comh­choiste na hÉireann um Dhlúth­pháirtíocht le Mexico


         
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 28 September, 7:15 p.m.
Essays in honour of Joe Law
Launch of a special edition of Trademark’s journal to mark the centenary of the Russian Revolution, dedicated to the life and legacy of Joe Law, on the first anniversary of his death
Speakers: Brian McAnoy, Stevie Nolan. Chairperson: Lynda Walker. With songs and music from Mel Corry and Davy Kettyles.
▶ICTU (45 Donegall Street)
Organised by Unite, in conjunction with Belfast Trades Council


Aistí in onóir Joe Law
Seoladh eagrán speisialta d’iris Trademark mar chomóradh céad bliain ó Réabhlóid na Rúise, tiomnaithe do shaol agus shaothar Joe Law cothrom lá a bháis
Cainteoirí: Brian McAnoy, Stevie Nolan. Cathaoirleach: Lynda Walker. Le hamhráin agus ceol ó from Mel Corry agus Davy Kettyles.
▶ICTU (45 Sráid Dhún na nGall)
Á eagrú ag Unite, in éineacht le Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste

Déardaoin 28 Meán Fómhair, 7:15 i.n.


         
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 30 September, 1 p.m.
March for choice
▶Assemble at Garden of Remembrance, 2 p.m.

Organised by the Abortion Rights Campaign
Máirseáil ar son rogha
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin, 2 i.n.

Á eagrú ag Feachtas Cearta Ginmhillte

Déardaoin 21 Meán Fómhair, 1 i.n.         
 Ardara, Co. Donegal Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall
 6–8 October
Che abú!
A festival celebrating the life and legacy of Che Guevara ★ National and international speakers

Organised by the Cuba Support Group, in conjunction with the Embassy of the Republic of Cuba
Che abú!
Féile a dhéanfaidh ceiliúradh ar shaol agus oidhreacht Che Guevara ★ Cainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta

Á eagrú ag an nGrúpa um Thacaíocht le Cúba, in éineacht le hAmbasáid Phoblacht Chúba

6–8 Deireadh Fómhair         
 Belfast Béal Feirste
 Wednesday 25 October, 10 a.m.
Conference
The October Revolution in Russia: The impact of communism in Ireland
▶Public Record Office of Northern Ireland (2 Titanic Boulevard)

• Programme
Comhdháil
The October Revolution in Russia: The impact of communism in Ireland
▶Oifig Taifead Poiblí Thuaisceart na hÉreann (2 Boulevard an Titanic)

• Clár

Céadaoin 25 Deireadh Fómhair, 10 r.n.         
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 28 October, 2:30 p.m.
Public talk and book launch
The Irish Citizen Army
Speaker: Daithí Mac an Mháistir
▶Casement Social Club (102 Andersonstown Road)

Further information: www.lasairdhearg.com
Caint phoiblí agus seoladh leabhar
The Irish Citizen Army
Cainteoir: Daithí Mac an Mháistir
▶Clúb Sóisialta Mhic Asmaint (102 Bóthar Bhaile Andarsan)

Tuilleadh eolais: www.lasairdhearg.com

Satharn 28 Deireadh Fómhair, 2:30 i.n.Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC