NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the February issue:

Recovery for whom?

It is constantly repeated in the pro-boss media that the Irish economy is in recovery, and that this is in full swing throughout the European Union. One has to ask the serious question: A recovery for whom, and at what price? Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Fine Gael’s new spin
Fine Gael’s new spin on the tired local authority loan scheme lays bare the bank­rupt ideology at the core of their response to the housing crisis, the CPI says in a statement.

Casadh nua Fhine Gael
Nochtann casadh nua Fhine Gael faoi scéim shean­chaite iasachtaí na n‑údarás áitiúil an idé‑eolaíocht gan mhaith i gcroí­lár a bhfreagairt don ghéar­chéim tithíochta, a deir an CPI i ráiteas.


An establishment and a state tied up in nearly a century of class war against the poor
The public apology by the Garda Síochána to Joanne Hayes is thirty-four years too late, the CPI says in a statement.

Bunaíocht agus stát atá gafa i mbeagnach céad bliain de chogadh in aghaidh na mbocht
Tá leithscéal poiblí an Gharda Síochána ceithre bliana is tríocha ró­dhéanach, a deir an CPI i ráiteas.


Public welfare second to private greed
The Irish state is not willing to solve the health crisis, as it has given priority to the develop­ment of private health treat­ment over public health, the CPI says in a statement.

Leas poiblí in áit na leath­phingine i ndiaidh saint phríobháideach
Níl an stát Éireannach sásta an ghéar­chéim shláinte a réiteach, toisc go dtugann sé tús áite d’fhorbairt cóir phríobháideach leighis seachas do shláinte phoiblí, a deir an CPI i ráiteas.


Peter Sutherland: A lackey to the interests of imperialism
While the Irish establishment and its media eulogise Peter Sutherland as a figure the Irish people should all seek to emulate, the truth is lost, the CPI says in a statement.

Peter Sutherland: Giolla lucht an impiriúlachais
Agus bunaíocht na hÉireann agus a meáin ag moladh Peter Sutherland go hard na spéire mar phearsa a bhféadfadh muintir na hÉireann go léir aithris a dhéanamh air, cailltear an fhírinne, a deir an CPI i ráiteas.


Homes, not prison cells
Statement by the CPI in support of the Weekend of Solidarity and Protest for Public Housing, 16 December 2017.

Tithe, seachas cillíní príosúin
Ráiteas ón CPI i dtacaíocht leis an Deireadh Seachtaine um Dhlúth­pháirtíocht ar son Tithíocht Phoiblí, 16 Nollaig 2017.


Ruling by fooling
Statement by the CPI, 6 December 2017.

Ruling by fooling
Ráiteas de chuid an CPI, 6 Nollaig 2017.


Let there be houses!
Interview by Rabble with Eugene McCartan about the Campaign for Public Housing.

Bíodh tithe ann!
Agallamh ar Rabble le Eugene McCartan faoin bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí.


Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
Forum on class (Finbar Cullen) and on Ireland, neo-liberalism, and the European Union (Prof. Terrence McDonough), held in Galway on 26 November 2017.

Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill
Forum faoi aicme (Finbar Cullen) agus faoi Éirinn, an nua-liobrálachas, agus an Aontas Eorpach (an tOllamh Terrence McDonough), a tionóladh i nGaillimh ar 26 Samhain 2017.


25th National Congress
Irish communists gathered in Belfast on Saturday 18 November for the 25th National Congress of the CPI. Delegates came from all parts of Ireland, both north and south. The congress saw the culmina­tion of politi­cal discus­sion and debate in party branches on the main politi­cal reso­lu­tion, which will be published shortly.
• Opening speech by the general secretary, Eugene McCartan

25ú Comhdháil Náisiúnta
Chruinnigh cumannaigh na hÉireann i mBéal Feirste Dé Sathairn 18 Samhain i gcomhair 25ú Comhdháil Náisiúnta an CPI. Tháinig na toscairí ó gach cearn d’Éirinn, idir thuaidh agus theas. Chuir an chomhdháil clabhsúr ar phlé agus díospóireacht i gcraobhacha an pháirtí ar an bpríomh­rún polaitiúil, a fhoilseofar ar ball beag.
• Óráid thosaigh ón ar­drúnaí, Eugene McCartan


Events Imeachtaí

             
 Coolock (Dublin) An Chúlóg (Baile Átha Cliath)
 Thursday 22 February, 7:30 p.m.
Public organising meeting
Campaign for Public Housing
▶Kilmore West Recreation Centre (Cromcastle Road)

Organised by the Campaign for Public Housing, Dublin Bay North
Further information: 087 28777054

Déardaoin 22 Feabhra, 7:30 i.n.
Cruinniú poiblí eagrúcháin
Feachtas ar son Tithíocht Phoiblí
▶Lárionad Áineasa na Coille Móire Thiar (Bóthar Chaisleán na Croma)

Á eagrú ag an bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí, Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh
Tuilleadh eolais: 087 28777054


             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 3 March, 12:00 (noon)
International Women’s Day event
What did the vote ever do for women?
Debate and social event. Speakers include: Bernadette McAliskey, Sophie Long, Marie Mulholland, Patricia McKenna. Chairperson: Lynda Walker.
Followed by music, songs, and stories.
▶Black Box (Hill Street)Díospóireacht agus ócáid shóisialta. I measc na gcainteoirí: Bernadette McAliskey, Sophie Long, Marie Mulholland, Patricia McKenna. Cathaoirleach: Lynda Walker.
Ina dhiaidh: ceol, amhráin, agus scéalta.
▶Black Box (Sráid an Chnoic)
Satharn 3 Márta, 12:00 (meán lae)
Ócáid ar son Lá Idirnáisiúnta na mBan
What did the vote ever do for women?
       
Further information: 077 51951785
Tuilleadh eolais: 077 51951785


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Thursday 8 March, from 8 p.m.
International Working Women’s Day
“A Different Perspective: The Lives and Struggles of Working Women”
An evening of politics, songs, poetry, and laughter. All welcome. No entrance fee: donation of sanitary products (pads, tampons) on entry; these will be donated to the Homeless Period, Dublin.
▶Liquor Rooms (6–8 Wellington Quay)

Organised by CPI Women’s GroupLá Idirnáisiúnta na mBan Oibre
“Dearcadh Eile: Saol agus Streachailt Mná Oibre”
Tráthnóna polaitíochta, amhrán, filíochta, agus gáire. Fáilte roimh chách. Cead isteach saor in aisce: bronnadh táirgí sláintíochta (tuáillí, súitíní) ar dhul isteach; bronnfar iad ar Homeless Period, Baile Átha Cliath.
▶Liquor Rooms (6–8 Cé Wellington)

Á eagrú ag Grúpa Ban an CPI

Déardaoin 8 Márta, ó 8 i.n.

             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 10 March
International Women's Day Rally
No woman left behind: Civil rights for all
Annual march and rally to City Hall. Women’s and trade union banners welcome.
▶Assemble Writers’ Square (Donegall Street), 11 a.m.
Satharn 10 Márta
Slógadh Lá Idirnáisiúnta na mBan
Ná fágtar bean ar bith ar gcúl: Cearta sibhialta do chách
Máirseáil agus slógadh bliantúil go Halla na Cathrach. Fáilte roimh mheirgí ban agus ceardchumainn.
▶Cruinnítear i gCearnóg na Scríbhneoirí (Sráid Dhún na nGall), 11 r.n.
Latest publications Foilseacháin is deireanaí


align="center" bgcolor="#ccddff" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">

Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC