Home page  >  Message from the Leninist Communist Youth Union of the Russian Federation
Baile  >  Teachtairreacht ó Aontas Óige Cumannach Leinineach Chónaidhm na Rúise

Message from the Leninist Communist Youth Union of the Russian Federation


Comrades in struggle,
     We are writing you a letter from the city of Penza, seized by mass protests against the anti-people regime of Russia.
     We are all members of the Leninist Commun­ist Youth Union of the Russian Feder­ation, and for us the Commun­ist Party of Ireland is one example of a militant and revo­lutionary organi­sa­tion with which we need to take an example. Penza Komsomol members are following with great interest the struggle of the people of Ireland for socialism.
     We are well aware that so far the working class of Ireland has not been prepared for a victorious social­ist revo­lution that can serve as a guiding light for the rest of the world. But we also under­stand very well that the path to this revo­lu­tion is very difficult, and we would very much like to know how the Commun­ist Party of Ireland leads the work­ing class to a victorious uprising. What methods does it use to attract new members to the organisation? We would like to receive answers to these questions.
     Comrades! The idea of Marxism-Leninism has shown its superiority in prac­tice, now we all need to desper­ately defend this idea from the attacks of the imperial­ists and reaction­ary forces. We wish the Commun­ist Party of Ireland never to abandon the all-conquering ideas of Marx, Engels, Lenin! Firmly head­ing towards proletarian inter­national­ism! Only then can you count on the victory of social­ism, not only in Ireland but through­out the world.
     I would like to tell you a little about the activities of our organisa­tion in Penza. Lenin Komsomol—this is the largest youth oppo­sition organi­sation in Penza. We defend the rights of young people, observe the elections, defend against the encroach­ments of the authorities and put cultural monu­ments in order, organise rock concerts, partici­pate in debates and rallies, and set the stage for the coming victori­ous revolution.
     Under Putin’s “stability” within a provincial city, we have created a culture of dis­obedience to the regime. We consistently oppose censor­ship and defend free­dom of speech. Together with other left-wing struc­tures, we revived direct action stocks.
     Every year we hold many actions, in the photo­graphs you can see our proces­sions dedi­cated to the day of inter­national solidarity of workers and the day of victory in the Great Patriotic War. It was exclusively with our forces that we held the Anti-Capitalism 2018 campaign, with the main slogan “Capitalism is crap!” We are very proud of this.
     We held many pickets in defence of school­children and students. We are the only organisation that has raised the issue of the need for free meals in schools and travel on the bus. We also protect our history from the encroach­ments of the authorities, we carry out a huge edu­cational work.
     Now our first secretary (leader), Alexander Rogozhkin, is a candi­date for the Penza City Duma. He has great chances to win the September 8 elec­tions and we would be very pleased if you supported him.
     The regime responds to all our actions with a policy of harsh repres­sion. Many times the police detained participants in our peace­ful actions, they sent us huge fines and threatened us with prison. They even arrested me on the day of the so-called “election” of the president. But we do not give up and continue the fight!
     I would like to convey to you a message of solidarity from the Penza branch of the Komsomol of the Russian Federation and from all the progres­sive people of the city of Penza. We are always ready to support you if the reactionary forces launch an offen­sive against you, just write to us about it.
     Veneceremos!
     Sincerely,
     Roman Galenkin, Head of the Inter­national Depart­ment of the Penza Regional Com­mittee of the Komsomol of the Russian Federation

Teachtairreacht ó Aontas Óige Cumannach Leinineach Chónaidhm na Rúise

A comrádaithe sa streachailt,
     Tá litir á scríobh againn ó chathair Penza, atá arna urghabháil ag oll-agóidí i gcoinne réimeas dhaoine frith-mhuintir na Rúise.
     Táimid go léir ina mbaill d’Aontas Óige Cumannach Leinineach de Chó­naidhm na Rúise, agus dúinn féin is é Páirtí Cumannach na hÉireann sampla amháin d’eagraíocht mhíleata agus réabhlóideach a gcaithimid sampla a ghlacadh leis. Tá suim mhór ag baill Penza Komsomol le streachailt mhuintir na hÉireann maidir le sóisialachas.
     Tá a fhios againn go maith nár ullmhaíodh aicme oibre na hÉireann go dtí seo le haghaidh réabhlóid sóisialach buacach, a fhéadann a bheith ina solas treorach don chuid eile den domhan. Ach tuigimid go maith freisin go bhfuil sé an-deacair an bealach chun na réabhlóide seo a dhéanamh, agus ba bhreá linn a fháil amach conas a threoraíonn Páirtí Cumannach na hÉireann an aicme oibre chun éirí amach. Cad iad na modhanna a úsáideann sé chun baill nua a mhealladh chuig an eagraíocht? Ba mhaith linn freagraí a fháil ar na ceisteanna seo.
     A comrádaithe! Léirigh an smaoineamh Marxism-Leninism a fheabhas i gcleachtas, anois ní mór dúinn go léir an smaoineamh seo a chosaint go géar ó ionsaithe na n‑impiriúlaigh agus na bhfórsaí frith­ghníomhacha. Guímid gach rath ar Pháirtí Cumannach na hÉireann gan na smaointe uile-mharcacha atá ag Marx, Engels, Lenin a thréigean! Ag dul i dtreo idir­náisiúnachas prólatáireach go daingean! Ní féidir leat ach brath ansin ar bhua an tsóisialachais, ní hamháin in Éirinn ach ar fud an domhain.
     Ba mhaith liom beagán a insint duit faoi ghníomhaíochtaí ár n-eagraíochta i bPenza. Komsomol Lenin—seo an eagraíocht fhreasúra óige is mó i bPenza. Cosnaímid cearta na hóige, breathnaímid ar na toghcháin, cosnaímid i gcoinne cúngú na n‑údarás agus cuirimid séad­chomharthaí cultúrtha in ord, eagraímid ceol­choirmeacha rock, glacann siad páirt i ndíospóireachtaí agus i slógaí, agus ullmhaímid an réabhlóid buacach atá le teacht.
     Faoi “chobhsaíocht” Putin laistigh de chathair chúige chruthaíomar cultúr eas­umhlaíocht don réimeas. Cuireann muid i gcoinne chinsireacht agus saoirse cainte go seasta. In éineacht le struchtúir eile den eite chlé, rinneamar stoic ghníomhaíochta dhíreacha a ath­bheochan.
     Gach bliain bíonn go leor gníomhartha againn. Sna grianghraif is féidir leat ár mór­shiúlta a fheiceáil dírithe ar lá idir­náisiúnta dlúth­pháirtíochta na n‑oibrithe agus Lá Bua san Oll­chogadh Tírghrách. Ba é ár bhfórsaí go hiomlán gur choinnigh muid an feachtas Frith-Chaipitleach 2018, leis an bpríomh-mhana “Cacamas is ea an caipitleachas!” Táimid an-bhródúil as seo.
     Bhí go leor picéid againn i gcosaint leanaí scoile agus mac léinn. Is sinne an t‑aon eagraíocht a d’ardaigh ceist an ghá le béilí saor in aisce i scoileanna agus taisteal ar an mbus. Cosnaímid ár stair freisin ó chúngú na n‑údarás, déanaimid obair oll­mhór oideachasúil.
     Anois tá ár bpríomh­rúnaí (ceannaire), Alexander Rogozhkin, ina iarrthóir do Duma Chathair Penza. Tá an-seans aige an toghchán ar 8 Meán Fómhair a bhuachan agus bheimis an-sásta má thacaigh sibh leis.
     Freagraíonn an réimeas dár ngníomhartha uile le polasaí faoi chois chrua. Is iomaí uair a choinnigh na póilíní rann­pháirtithe inár ngníomhartha síochánta, chuir siad fíneálacha oll­mhóra chugainn agus bhagair muid le príosún. Gabh mise fiú ar lá “toghcháin” an uachtaráin, mar dhea. Ach ní thugaimid suas agus leanfaimid ar aghaidh leis an troid!
     Ba mhaith liom teachtaireacht dlúth­pháirtíochta a chur in iúl duit ó bhrainse Penza de Komsomol Chó­naidhm na Rúise agus ó dhaoine forásacha uile i gcathair Penza. Táimid réidh i gcónaí chun tacaíocht a thabhairt daoibh má sheolann na fórsaí frith­ghníomhacha urghránna i do choinne, ach scríobh chugainn faoi.
     Veneceremos!
     Le meas,
     Roman Galenkin, Ceann Roinn Idir­náisiúnta Choiste Réigiúnach Penza de chuid Komsomol Chó­naidhm na Rúise

Home page  >  Message from the Leninist Communist Youth Union of the Russian Federation
Baile  >  Teachtairreacht ó Aontas Óige Cumannach Leinineach Chónaidhm na Rúise