NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC
  23 August · International Day for Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition
 23 Lúnasa · Lá Idirnáisiúnta um Chuimhneamh ar Thrádáil na nDaor agus ar a Díobhadh
COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the August issue:
Time to fight for workers’ rights

The largest fringe meeting at the ICTU delegate conference last month was organised by the Trade Union Left Forum, on “Anti-union legislation and how it affects workers’ rights. This is a reflection of the frustration and anger among workers at the negative balance of power between workers and capital. Anti-worker legislation, particularly the Industrial Relations Act (1990), has pushed the balance of power firmly onto the side of employers.  Continue | Ar aghaidh


News Nuacht

Fire reveals the danger the US mili­tary bring to Ireland
Five days ago a plane carry­ing American soldiers to the Middle East landed at Shannon Air­port and caught fire, causing the whole air­port to shut down. These soldiers, who routinely violate Irish neutrality, always carry weapons. Were there other munitions on board? The people of Ireland are not permitted to know.

Please sign the petition against war. And spread the word about the conference and rally planned for 5 and 6 October.

Organised by World Beyond War.

Nochtann dóiteán an baol a thugann arm na Stát Aontaithe go hÉirinn
Cúig lá ó shin thuirling eitleán ar a raibh saighdiúirí Meiriceánacha á dtabhairt go dtí an Meán‑Oirthear in Aer­fort na Sionainne agus chuaigh trí thine, agus dá bharr dúnadh an t‑aerfort go hiomlán. Bíonn airm thine á n‑iompar i gcónaí ag na saighdiúirí seo, a sháraíonn neodracht na hÉireann go rialta. An raibh lón cogaidh ar bord? Níl cead ag muintir na hÉireann an t‑eolas seo a fháil.

Sínigh an achainí in aghaidh cogadh. Agus scaip an t‑eolas faoin gcomhdháil agus slógadh atá beartaithe ar 5 agus 6 Deireadh Fómhair.

Á eagrú ag World Beyond War.


The latest US aggression against Venezuela
The CPI once again expresses its soli­darity with the people of Venezuela and condemns the latest round of sanc­tions imposed by the United States and the tighten­ing of its illegal blockade. The Communist Party of Venezuela has also con­demned the blockade and called for the highest level of unity by those who love peace and wish to defend the nation.

An t‑ionsaí Meiriceánach is déanaí in aghaidh Venezuela
Dearbhaíonn an CPI ath­uair a dhlúth­pháirtíocht le muintir Venezuela agus cáineann an babhta deireanach de smacht­bhannaí atá á ngearradh ag na Stáit Aontaithe agus teannadh an imshuí mhí­dhleathaigh. Tá Páirtí Cumannach Venezuela tar éis an t‑imshuí a cháineadh freisin agus an t‑uasmhéid aontachta a iarraidh orthu siúd a bhfuil meas acu ar an tsíocháin agus a dteastaíonn uathu an náisiún a chosaint.


Harland and Wolff should be nationalised
The CPI expresses its solidarity with the workers at the Harland and Wolff ship­yard in Belfast and welcomes the action taken by them in defence of their jobs. It further­more calls for the national­ising of the ship­yard, which could be the basis of a sustain­able engineer­ing industry within an all-Ireland industrial strategy.

Ba chóir Harland and Wolff a náisiúnú
Cuireann an CPI a dhlúthpháirtíocht leis na hoibrithe i long­chlós Harland and Wolff i mBéal Feirste in iúl agus fáiltíonn roimh an ghníomh a rinne siad ar son a gcuid post, agus ina theannta sin éilíonn náisiúnú an long­chlóis, a d’fhéadfadh a bheith ina bhunús de thionscal inbhuanaithe innealtóireachta mar chuid de straitéis uile-Éireann tionsclaíoch.


On Tuesday 16 July the ambassador of Nicaragua, Güisell Morales, and the ambassador of Venezuela, Rocio Maneiro, who were in Ireland for a number of bilateral meetings, laid a wreath on the grave of the 1916 martyrs at Arbour Hill, Dublin.

Dé Máirt 16 Iúil leag ambasadóir Nicaragua, Güisell Morales, agus ambasadóir Venezuela, Rocio Maneiro, a bhí in Éirinn le haghaidh roinnt cruinnithe dé­thaobhacha, bláth­fhleasc ar uaigh mhairtírigh 1916 i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath.


Unilateral coercive measures against Venezuela
The Venezuelan Ministry of Foreign Affairs has published a booklet describ­ing the illegal actions being taken by the US govern­ment against Venezuela.Bearta aontaobhacha comhéigneacha in aghaidh Venezuela
Tá Roinn Gnóthaí Eachtracha Venezuela tar éis leabhrán a fhoilsiú a chuireann síos ar na gníomhartha mí­dhleathacha atá á ndéanamh ag rialtas na Stát Aontaithe in aghaidh Venezuela.

    

Two members of the American organisation Veterans for Peace, Tarak Kauf and Ken Mayers, who are campaign­ing in Ireland against the use of Shannon Air­port by the US air force for its global wars.

Beirt bhall den eagraíocht Mheiriceánach Veterans for Peace, Tarak Kauf agus Ken Mayers, atá i mbun feachtas in Éirinn in aghaidh úsáid Aer­fort na Sionainne ag aer­fhórsa na Stát Aontaithe le haghaidh a gcogaí domhanda.


Events Imeachtaí

              
 Omeath and Slieve Foye (Co. Louth) Ó Méith agus Sliabh Feá (Co. Lú)
 Saturday 24 August
Annual commemoration of internationalist volunteers
Commemorative march from Omeath to Inter­national Brigades Memorial, Slieve Foye Forest Park
Organised by Friends of the Inter­national Brigades, Ireland
Further information: fibispain36to39@gmail.com

Comóradh bliantúil na n‑óglach idirnáisiúnach
Máirseáil chomórtha ó Ó Méith go dtí Leacht Chuimhneacháin na mBriogáidí Idirnáisiúnta, Páirc Foraoise Shliabh Feá
Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta, Éirinn
Tuilleadh eolais: fibispain36to39@gmail.com

Satharn 24 LúnasaDownload the leaflet | Íoslódáil an bhileog


              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 31 August
Second-hand book sale
Hundreds of bargains. Come early!
▶Connolly Books (43 East Essex Street)

Satharn 31 Lúnasa
Díolachán leabhair athláimhe
Na céadta sladmhargadh. Tar go luath!
▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)


              
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 7 September
Rally for Choice
Assemble Writers’ Square, 1:30 p.m.
Organised by Rally for Choice (Ireland)Satharn 7 Meán Fómhair
Slógadh ar son Rogha
Cruinnítear i gCearnóg na Scríbhneoirí, 1:30 i.n.
Á eagrú ag Rally for Choice (Ireland)

Satharn 24 Lúnasa              
 Monagear, Co. Wexford Móin na gCaor, Co. Loch Garman
 Saturday 7 September, 5 p.m.
Peter Daly Commemoration

Organised by Friends of the Inter­national Brigades, Anti-Fascist Action, and Peadar O’Donnell Social­ist Republican Forum

Satharn 7 Meán Fómhair, 5 i.n.
Cuimhneachán Pheadair Uí Dhálaigh

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta, Beart Frith­fhaisisteach, agus Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill


Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC