NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS


 From the May issue:

For equality and democracy—Vote Repeal

On the 25th of May the Irish people will face a major democratic challenge: to vote for the repeal of the 8th Amendment to the Constitution and remove, once and for all, the constitutional restrictions placed on women seeking to avail of essential medical treatment . . . Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Repeal the 8th!
Repealing the 8th Amend­ment is a neces­sary first step towards allow­ing women full and equal citizen­ship, the CPI says in a statement.

Aisghairtear an 8ú Leasú!
An chéad chéim agus céim riachtanach i dtreo saoránacht iomlán ionann a thabhairt do mhná a bheadh in ais­ghairm an 8ú Leasú, deir an CPI i ráiteas.


■ Together for Yes: www.togetherforyes.ie    ■ Trade Union Campaign for Repeal: tradeunions4repeal.ie

The killing fields of Gaza
The CPI condems in the strongest terms the murder of more than sixty Palestinians and the wounding of thousands more.
Páirceanna an áir i nGaza
Cáineann an CPI go tréan dúnmharú níos mó ná seasca Palaistíneach agus gortú na mílte eile.

James Connolly Commemoration, 2018
On Sunday 13 May the annual James Connolly Com­memor­ation in Arbour Hill Cemetery, Dublin, was addressed by Alex Homits on behalf of the Connolly Youth Move­ment and Gearóid Ó Machaill on behalf of the Commun­ist Party of Ireland.
Comóradh Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Dé Domhnaigh 13 Bealtaine labhair Alex Homits ar son Ógra Uí Chonaíle agus Gearóid Ó Machaill ar son Pháirtí Cumannach na hÉireann ag Comóradh bliantúil Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath.James Connolly Commemoration, Kilmainham Gaol
On Sunday 13 May the James Connolly Com­memor­ation in Kilmainham Gaol, Dublin, was addressed by Eugene McCartan, general secre­tary, CPI.
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, Príosún Chill Mhaighneann
Dé Domhnaigh 13 Bealtaine thug Eugene McCartan, ard­rúnaí, CPI, óráid ag Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, Príosún Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath.James Connolly Memorial Lecture, 2018
On Saturday 12 May, Dr Stephen Nolan gave the James Connolly Memorial Lecture on the theme “The con­tinued relevance of Karl Marx,” to a packed theatre.
Léacht Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Dé Sathairn 12 Bealtaine thug an Dr Stephen Nolan Léacht Shéamais Uí Chonaíle ar an téama “The con­tinued relevance of Karl Marx” d’amharc­lann phlódaithe.

Eugene McCartan, Laura Duggan, Stephen Nolan

The housing crisis continues to worsen
Tenants in private accommodation need to get organised and build a national campaign for their rights, the CPI says in a statement.
Tá an ghéarchéim tithíochta ag dul in olcas
Ba chóir do thionóntaí i lóistín príobháideach iad féin a eagrú agus feachtas náisiúnta a chruthú i gcomhair a gcuid cearta, deir an CPI i ráiteas.

The housing crisis
The announcement of an extension to the Government-backed mortgage scheme for first-time buyers will do nothing to solve the housing emergency, the CPI says in a statement.
An ghéarchéim tithíochta
Ní dhéanfaidh an síneadh atá fógartha i scéim na morgáistí ar son ceannaitheoir céad­uaire a bhfuil tacaocht aici ón Rialtas rud dá laghad a réiteoidh an ghéar­chéim tithíochta, a deir an CPI i ráiteas.

May Day solidarity meeting
The CPI held a successful May Day solidarity meet­ing in Belfast on Saturday 28 April to mark Workers’ Memorial Day and to com­memorate the bicentenary of the birth of Karl Marx and 150 years since the birth of James Connolly. Inter­national greet­ings were conveyed by the national chair­person of the Communist Party of Britain, Liz Payne. The inter­national secretary of the Tudeh Party, Navid Shomali, spoke about the situ­ation in Iran.
Cruinniú dlúthpháirtíochta Lá Bealtaine
D’eagraigh an CPI cruinniú dlúth­pháirtíochta idir­náisiúnta Lá Bealtaine i mBéal Feirste Dé Sathairn 28 Aibreán mar chomóradh dhá chéad bliain ó rugadh Karl Marx agus 150 bliain ó rugadh Séamas Ó Conaíle. Ghabh cathaoirleach náisiúnta Pháirtí Cumannach na Breataine, Liz Payne, beannachtaí idir­náisiúnta. Labhair rúnaí idir­náisiúnta Pháirtí Tudeh, Navid Shomali, faoi chúrsaí in Iran
With songs from Mel Corry and Hermann Baur, Marion Baur unveiled a new party banner, which she made from Irish linen. After the meet­ing, flowers were laid at the Inter­national Brigades Memorial. John Pinkerton, national chair­person, CPI, and Adam Murray, on behalf of the Connolly Youth Movement, spoke about the continu­ing struggle against imperial­ism and for inter­national solidarity.Le hamhráin ó Mel Corry agus Hermann Baur, nocht Marion Baur brat nua an pháirtí, a rinne sí as línéadach Éireannach. Tar éis an chruinnithe leagadh bláthanna ar Leacht Chuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta. Labhair John Pinkerton, cathaoirleach náisiúnta an CPI, agus Adam Murray, thar ceann Ógra Uí Chonaíle, faoin streachailt leanúnach in aghaidh an impiriúlachais agus ar son dlúth­pháirtíocht idirnáisiúnta.


Positive and active neutrality versus NATO and the EU
The decision by the Govern­ment to expel a Russian diplo­mat as part of a co-ordinated response by EU and NATO member-countries is but another example of how far the Irish establish­ment has aligned this state with their mili­tary strategies, the CPI says in a statement.

Neodracht dhearfach ghníomhach in aghaidh NATO agus an Aontais Eorpaigh
Níl i gcinneadh an Rialtais taidhleoir de chuid na Rúise a dhíbirt mar chuid d’fhreagairt chomh­ordaithe bhall­stáit an Aontais Eorpaigh agus NATO ach sampla eile den chaoi a bhfuil bunaíocht na hÉireann ag ailíniú an stát seo lena gcuid straitéisí míleata, a deir an CPI i ráiteas.


Campaign for Public Housing
The Campaign for Public Housing held a demon­stration at the Ideal Homes Exhibition in Dublin to draw atten­tion to the activities of one of the sponsors, Permanent TSB Bank, which is selling mortgages to vulture funds.

An Feachtas um Thithíocht Phoiblí
D’eagraigh an Feachtas um Thithíocht Phoiblí léirsiú ag Taispeántas na dTithe den Scoth chun aird a dhíriú ar ghníomhartha Permanent TSB Bank, ceann de na hurraithe, atá ag díol morgáistí do chreach-chistí.


Events Imeachtaí

             
 Clones (Co. Monaghan) Cluain Eois (Co. Mhuineacháin)
 Friday 25 and Saturday 26 May
James Connolly Festival, 2018
▶Courthouse (Clones)

Friday 25th, 6 p.m.
From Cowgate to the Citizen Army
Photographic exhibition on the life of James Connolly

Friday 25th, 7:30 p.m.
Pull Down a Horseman
Eugene McCabe’s acclaimed play about the discussions between Pearse and Connolly before the Rising

Friday 25th, 8:15 p.m.
The legacy of James Connolly
Panel discussion with Susan McKay (author), Tommy McKearney (writer and activist), and Eugene McCartan (general secretary, CPI)

Friday 25th, 9 p.m.
Musical celebration of James Connolly
with Mel Corry (recently returned from an American tour)

Saturday 26th, 10 a.m.
Connolly Lecture
Seán Byers (historian), Mick O’Reilly (trade unionist), Eddie Glackin (Natinal Executive Committee, CPI)

Saturday 26th, 11:30 a.m.
Jarama
The acclaimed film about the Spanish Anti-Fascist War

Saturday 26th, 12:15 p.m.
The Life and Times of James Connolly
Launch of new edition of the book by C. Desmond Greaves, with Eugene McCartan (editor, Socialist Voice)

Aoine 25 agus Satharn 26 Bealtaine
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2018
▶Teach na Cúirte (Cluain Eois)

Aoine 25ú, 6 i.n.
From Cowgate to the Citizen Army
Taispeántas grianghraif faoi shaol Shéamais Uí Chonaíle

Aoine 25ú, 7:30 i.n.
Pull Down a Horseman
An dráma ard­mholta le Eugene McCabe faoin díospóireacht idir an Piarsach agus an Conaíleach roimh an Éirí Amach

Aoine 25ú, 8:15 i.n.
The legacy of James Connolly
Díospóireacht painéil le Susan McKay (údar), Tommy McKearney (scríbhneoir agus gníomhaí), agus Eugene McCartan (ard­rúnaí, CPI)

Aoine 25ú, 9 i.n.
Musical celebration of James Connolly
le Mel Corry (atá díreach tar éis filleadh ó thuras i Meiriceá)

Satharn 26, 10 r.n.
Connolly Lecture
Seán Byers (staraí), Mick O’Reilly (ceard­chumannaí), Eddie Glackin (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI)

Satharn 26ú, 11:30 r.n.
Jarama
An scannán ardmholta faoi Chogadh Frith­fhaisisteach na Spáinne

Satharn 26ú, 12:15 i.n.
The Life and Times of James Connolly
Seoladh eagrán nua den leabhar le C. Desmond Greaves, i gcomhluadar Eugene McCartan (eagarthóir, Socialist Voice)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 26 May, 12:00 (noon)
Connolly Conversations
The state
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 26 Bealtaine, 12:00 (meán lae)
Comhráite an Chonaíligh
The state
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 2 June, 12:00 (noon)
Connolly Conversations
Imperialism
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 2 Meitheamh, 12:00 (meán lae)
Comhráite an Chonaíligh
Imperialism
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 9 June, 12:00 (noon)
Connolly Conversations
The politics and strategy of the CPI
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 9 Meitheamh, 12:00 (meán lae)
Comhráite an Chonaíligh
The politics and strategy of the CPI
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC