NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.


Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the December issue:
Debt, austerity, and the European Union

Towards the end of November the Irish media published reports of comments made by Prof. Christian Kastrop, a former associate of the German minister of finance, Wolfgang Schäuble, one of the architects of the debt crisis . . . The “learned” professor suggests that in the euro crisis Ireland was caught in the crossfire between Germany and southern European bail-out countries and was forced to bear “unnecessarily harsh austerity measures.” Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Solidarity with Nicaragua
Representatives of the Commun­ist Party of Ireland met the Nicaraguan ambassador to Ireland, Guisell Morales-Echaverry, in Dublin today [18 November]. The ambassador gave an update on develop­ments in Nicaragua and in the region, where demo­cratic social, politi­cal and economic changes continue apace.

Dlúthpháirtíocht le Nicaragua
Bhuail ionadaithe de chuid Pháirtí Cumannach na hÉireann le Guisell Morales-Echaverry, ambasadóir Nicaragua in Éirinn, inniu [18 Samhain]. Thug an t‑ambasadóir an t‑eolas is deireanaí faoi chúrsaí i Nicaragua agus sa réigiún, mar a bhfuil athruithe daonlathacha sóisialta, polaitiúla agus eacnamaíocha ag dul ar aghaidh go gasta.
Hands Across the Border
On Saturday 26 October at Moy Bridge, Aughnacloy, Co. Tyrone, on the Tyrone-Monaghan border, the first of a planned series of “Hands Across the Border” rallies was organised jointly by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum and the 1916 Societies.

Lámha Trasna na Teorann
Dé Sathairn 26 Deireadh Fómhair ag Droichead an Mhaigh, Achadh na Cloiche, Co. Thír Eoghain, ar an teorainn idir Co. Thír Eoghain agus Co. Mhuineacháin, chomheagraigh Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill agus Cumainn 1916 an chéad chruinniú i sraith atá á pleanáil faoin mana “Lámha Trasna na Teorann.”Visit of the president of Cuba
The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, met the president of Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, on the occasion of his official visit to Ireland on 21 October to mark the retirement of the ambassador, Hugo René Ramos Milanés. The ambassador thanked the CPI for its long-standing solidarity with Cuba.

Cuairt uachtarán Chúba
Bhuail ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, le huachtarán Chúba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nuair a thug sé cuairt oifigiúil ar Éirinn ar 21 Deireadh Fómhair ar ócáid scoir an ambasadóra, Hugo René Ramos Milanés. Ghabh an t‑ambasadóir buíochas leis an CPI as a dhlúth­pháirtíocht bhuan le Cúba.


Gaeilge4All
The petition #Gaeilge4All has been launched to defend Irish as a core subject in the Leaving Certificate and to demand the development of a policy for Irish in the education system.
■​ Sign the petition.

Gaeilge4All
Tá an achainí #Gaeilge4All seolta chun an Ghaeilge a chosaint mar chroí-ábhar Ardteistiméireachta agus chun éileamh a dhéanamh ar fhorbairt beartas don Ghaeilge sa chóras oideachais.
■​ Sínigh an achainí.


Britain and the European Union
Following the vote in the British Parlia­ment, the work­ing class needs to renew its resistance to imperial­ism, the CPI says in a statement.

An Bhreatain agus an tAontas Eorpach
I ndiaidh an vóta i bParlaimint na Breataine, ní foláir don aicme oibre a frith­bheart in aghaidh an impiriúlachais a ath­nuachan, a deir an CPI i ráiteas.


Victory for Harland and Wolff workers
The announcement that Harland and Wolff will remain in business is due in no small measure to the swift action of the workers who occupied the yard to defend their jobs, the CPI says in a statement.

Bua ag oibrithe Harland and Wolff
Bhí baint nár bheag ag gníomh gasta na n‑oibrithe a ghabh seilbh ar an chlós chun a chuid post a chosaint leis an fhógra go leanfaidh Harland and Wolff i mbun gnó, a deir an CPI i ráiteas.


Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 14 December, 2 p.m.
Public meeting
The left for national unity
Speakers: Eugene McCartan, Jim Slevin, Tommy McKearney
Teachers’ Club (36 Parnell Square, West)

Organised by Left4Unity

Satharn 14 Nollaig, 2 i.n.
Cruinniú poiblí
An eite chlé ar son aontú náisiúnta
Cainteoirí: Eugene McCartan, Jim Slevin, Tommy McKearney
Club na Múinteoirí (36 Cearnóg Parnell Thiar)

Á eagrú ag Left4Unity


Latest publications Foilseacháin is deireanaí


Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC