NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


 From the July issue:

EU: Time to think about withdrawal

The negotiations for Britain’s withdrawal from the European Union are now under way. Formal negotiation began on 19 June, though no doubt there has been a lot of behind-the-scenes activity since the referendum result was announced in June 2016.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

No to the war show!
Members of No2War mounted a demon­stration in Bray, Co. Wicklow, on Saturday 22 July against the partici­pation of foreign air forces in the Bray Air Show, includ­ing those that have taken part in attacks on Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria.


Diúltaítear don seó cogaidh!
D’eagraigh No2War léirsiú i mBré, Co. Chill Mhantáin, in aghaidh an pháirt atá ag aer­fhórsaí eachtrannacha i Seó Aeir Bhré, ina measc iad siúd a ghlac páirt in ionsaithe ar Afghanistan, Iraq, Libya, agus Syria.

Solidarity with Venezuela
At a meeting in Dublin addressed by the Venezuelan ambassador and other officials, the latest news from Venezuela was analysed and the means of step­ping up solidarity work were discussed. ■ Frank Connolly (Venezuela Solidarity), Rocío Maneiro (ambassador), Marcos García (first secretary)

Dlúthpháirtíocht le Venezuela
Ag cruinniú i mBaile Átha Cliath ar labhair ambasadóir Venezuela agus oifigigh eile aige, rinneadh anailís ar an nuacht is déanaí ó Venezuela agus pléadh modhanna le hobair dhlúth­pháirtíochta a neartú. ■ Frank Connolly (Dlúth­pháirtíocht le Venezuela), Rocío Maneiro (ambasadóir), Marcos García (príomh­rúnaí)

Solidarity with Venezuela
Representatives of the commun­ist, workers’ and revo­lution­ary parties attend­ing the congress of the Communist Party of Venezuela have signed a joint declaration of solidarity with the Venezuelan people.

Dlúthpháirtíocht le Venezuela
Tá ionadaithe na bpáirtithe cumannacha, oibrithe agus réabhlóideacha atá i láthair ag comh­dháil Pháirtí Cumannach Venezuela tar éis comhdhearbhú dlúthpháirtíochta le muintir Venezuela a shíniú.


The world’s first working-class army
The Irish Citizen Army: The World’s First Working-Class Army by Dáithí Mac an Mháistir, published by Connolly Books, was launched on Saturday 10 June by the historian Dónal Fallon.

An chéad arm ar domhan de chuid na haicme oibre
Dé Sathairn 10 Meitheamh sheol Dónal Fallon, staraí, The Irish Citizen Army: The World’s First Working-Class Army le Dáithí Mac an Mháistir, a d’fhoilsigh Connolly Books.


The author speaking at the launch
An t‑údar ag labhairt ag an seoladh

Events    Imeachtaí

  
 Belfast Béal Feirste
 Friday 4 August, 12:00 (noon)
Commemorating the 80th anniversary of the Battle of Jarama
The Radical Thirties
Guest speaker: Brian Hanley. Chairperson: Jackie Redpath.
▶Shankill Road Library
After the meeting, flowers will be laid on the memorial in Writers’ Square.

Organised by the International Brigade Com­memor­ation Com­mit­tee, in partner­­ship with Greater Shankill Partner­­ship, Belfast and District Trades Union Council, Shankill Library, Trademark, and ICTU Youth Committee
Comóradh 80 bliain ó Chath Jarama
The Radical Thirties
Aoichainteoir: Brian Hanley. Cathaoirleach: Jackie Redpath.
▶Leabharlann Bhóthar na Seanchille
Tar éis an chruinnithe leagfar bláthanna ar an leacht chuimhneacháin i gCearnóg na Scríbhneoirí.

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta, i bpáirtíocht le Páirtíocht Mhór­cheantar na Sean­chille, Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair, Leabhar­lann na Sean­chille, Trademark, agus Coiste Óige Chomhairle na gCeardchumann

Aoine 4 Lúnasa, 12:00 (meán lae)

Further information | Tuilleadh eolais: 077 5195175


  
 Belfast Béal Feirste
 Friday 4 August, 7:30 p.m.
People’s Festival | Féile an Phobail
The International Brigade Commemoration Committee presents
An evening of song and music
with Joe Solo and Eoghan O’Neill
▶Sunflower pub (65 Union Street)
Admission £10 (£5 unwaged)

Further information: 077 5195175
People’s Festival | Féile an Phobail
Cuirfidh Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta
Tráthnóna amhrán agus cheoil
i láthair, le Joe Solo agus Eoghan O’Neill
▶Teach ósta an Sunflower (65 Sráid an Aontais)
Cead isteach £10 (£5 daoine gan tuarastal)

Tuilleadh eolais: 077 5195175

Aoine 4 Lúnasa, 7:30 i.n.  
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 5 August, 5 p.m.
Madge Davis Memorial Lecture, 2017
The relevance today of Madge Davison’s article “Hypocrisy and reality” in Pravda, January 1979
Speaker: Dr Michael Quinn (author of Irish-Soviet Diplomatic and Cultural Relations, 1917–1991)
▶St Mary’s University College (Falls Road)
Léacht Chuimhneacháin Madge Davis, 2017
The relevance today of Madge Davison’s article “Hypocrisy and reality” in Pravda, January 1979
Cainteoir: an Dr Michael Quinn (údar Irish-Soviet Diplomatic and Cultural Relations, 1917–1991)
▶Coláiste Ollscoile Mhuire (Bóthar na bhFál)

Satharn 5 Lúnasa, 5 i.n.


Further information | Tuilleadh eolais: 077 5195175


  
 Omeath (Co. Louth) Ó Méith (Co. Lú)
 Saturday 19 August
Annual Slieve Foye International Brigades Memorial Walk
Assemble 1 p.m. at Granvue Hotel, Omeath, return­ing at approxi­mately 5 p.m.

Organised by the Friends of the International Brigades in Ireland

Satharn 19 Lúnasa
Siúlóid Bhliantúil Shliabh Feá i gCuimhne na mBríogáidí Idir­náisiúnta
Cruinnítear ag 1 i.n. ag Óstán Granvue, Ó Méith, le filleadh timpeall 5 i.n.

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idir­náisiúnta in Éirinn


  
 Bodenstown, Co. Kildare Baile Uí Bhuadáin, Co. Chill Dara
 Sunday 20 August, 3 p.m.
United Wolfe Tone Commemoration
Unity of our people, unity of progressive forces, unity of our country
▶Assemble at Sallins, Co. Kildare, 2:30 p.m.
Oration by John Douglas (general secretary, Mandate)
Families and children welcome; bring a picnic (weather permitting)
Bus leaving Dublin (Custom House) at 12:00 (noon); returning at 6 p.m.
Seats must be booked in advance; deposit: €5 (booking at Connolly Books, Dublin)

Organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum

Domhnach 20 Lúnasa, 3 i.n.
Comóradh Aontaithe Wolfe Tone
Aontacht ár muintire, aontacht idir fhórsaí forásacha, aontacht ár dtíre
▶Cruinnítear ag na Solláin, Co. Chill Dara, 2:30 i.n.
Óráid ó John Douglas (ard­rúnaí Mandate)
Fáilte roimh theaghlaigh agus pháistí; tabhair picnic libh (má bhíonn an aimsir in araíocht)
Bus ag fágáil Bhaile Átha Cliath (Teach an Chustaim) ar 12:00 (meán lae); ag filleadh ar 6 i.n.
Ní foláir suíocháin a chur in áirithe roimh ré; éarlais: €5 (áirithint in Connolly Books, Baile Átha Cliath)

Á eagrú ag Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
 
Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC