NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC
   3 December · International Day of Solidarity with Political Prisoners
  3 Nollaig · Lá Idirnáisiúnta um Dhlúthpháirtíocht le Cimí Polaitiúla
COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Fidel Castro Ruz

1926–2016Neither Europe nor the United States will have the last word on the future of humanity. Condemn me. It does not matter. The peoples will have the last word. Eternal glory to those who have fallen during fifty years of struggle! Eternal glory to the people that turned its dreams into a reality! Venceremos!—Fidel CastroBelfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the November issue:
The ASTI dispute: A teacher’s view

I am a teacher in my third year of teaching after receiving my postgraduate diploma in education (formerly the higher diploma in education) in 2013. From the outset it was difficult to find work in any school. I spent my first two years in schools where I had temporary contracts, not being paid for holidays—including those magical “three months’ holidays.” When I did have regular work it was not the full twenty-two hours weekly class time; a lot of the time I would wait for calls in the morning to come into a school as a substitute teacher.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

Fidel Castro Ruz (1926–2016)
The CPI expresses its great sad­ness at the announce­ment of the death of Fidel Castro, and pledges its continu­ing solidarity with the Cuban people and the Cuban Revolution.

Fidel Castro Ruz (1926–2016)
Cuireann an CPI in iúl a chathú faoi fhógairt bhás Fidel Castro agus geallann a dhlúth­pháirtíocht leanúnach le muintir Chúba agus le Réabhlóid Chúba.

54th Congress of the Communist Party of Britain
Speech by Eugene McCartan, general secretary, CPI, to the 54th Congress of the Communist Party of Britain, London, November 2016.

54ú Comhdháil Pháirtí Cumannach na Breataine
Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí, CPI, do 54ú Comhdháil Pháirtí Cumannach na Breataine, Londain, Samhain 2016.

2017 calendar
Our calendar for 2017, celebrating the centenary of the Russian Revolution of 1917, is now available. Price €10 (£9); available from Connolly Books.

Féilire 2017
Tá ár bhféilire don bhliain 2017, a cheiliúrann céad bliain Réabhlóid na Rúise, 1917, ar fáil anois. Praghas €10 (£9); le fáil ó Connolly Books

        
Working people must continue to push forward on water ownership
The CPI welcomes today’s announcement [8 November] by Fianna Fáil that they would support the holding of a referendum to put public ownership and control of water in the Constitution of Ireland.

Ní foláir don phobal oibre brú ar aghaidh ar úinéireacht uisce
Cuireann an CPI fáilte roimh an ráiteas inniu [8 Samhain] ó Fhianna Fáil go n‑aontóidís le reifreann chun úinéireacht agus ceannas an phobail ar uisce a chumhdach i mBunreacht na hÉireann.

18th Inter­national Meet­ing of Com­mun­ist and Workers’ Parties
Speech by Eddie Glackin, National Executive Committee, CPI, to the 18th Inter­national Meet­ing of Com­mun­ist and Workers’ Parties, Hanoi, October 2016.

18ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe
Óráid Eddie Glackin, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, do 18ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe, Hanoi, Deireadh Fómhair 2016.

Study circles
The CPI has begun its winter study circle. The circle began with two important works by Marx and Engels, Wage Labour and Capital and Value, Price and Profit. These will form the basis for the study circle’s reading of Capital (volume 1), beginning some time after Christmas. The separate study circle reading Imperialism in the 21st Century by John Smith has also begun. Both circles meet in Connolly House (43 East Essex Street).

Ciorcail staidéir
Tá a chiorcal staidéir gheimhridh tosaithe ag an CPI. Thosaigh an ciorcal le dhá shaothar thábhachtacha le Marx agus Engels, Wage Labour and Capital agus Value, Price and Profit. Cruthóidh siad seo bunús léamh an chiorcail staidéir de Capital (imleabhar 1), ag tosú am éiginn tar éis na Nollag. Tá an ciorcal staidéir ar leith atá ag léamh Imperialism in the 21st Century le John Smith tosaithe freisin. Cruinníonn an dá chiorcal i dTeach Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir).Statement on debt
Reports in the media confirm that the state has paid more than €40 billion (€40,000,000,000) in interest on the bank bail-out in the last five years—almost the same amount as the bank bail-out itself, the CPI says in a statement. This confirms what the party has been saying since the banks were bailed out.

Ráiteas ar na fiacha
Dearbhaíonn tuairiscí sna meáin gur íoc an stát níos mó ná €40 billiún (€40,000,000,000) mar ús ar tharrtháil na mbanc sna cúig bliana seo caite—beagnach an méid céanna a caitheadh ar tharrtháil na mbanc féin, a deir an CPI i ráiteas. Dearbhaíonn an tuairisc seo a bhfuil á rá ag an bpáirtí ó tarrtháladh na bainc.

Rotten to the core
The EU Commission has ordered Apple to pay €13 billion in back tax to the Irish state. This windfall tax should be put immediately into the National Pension Fund to guarantee future workers’ pensions, the CPI says in a statement.

Úll lofa go smior
Tá Coimisiún an Aontais Eorpaigh tar éis ordú go n‑íocfadh Apple €13 billiún i riaráistí cánach don stát Éireannach. Ba chóir go gcuirfí an t‑amhantar seo isteach láithreach sa Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, ionas go gcinnteofaí pinsin oibrithe amach anseo, a deir an CPI i ráiteas.

Unveiling of memorial to Jim Gralton
On Saturday 3 September a memorial to the Co. Leitrim communist Jim Gralton was unveiled by the President of Ireland, Michael D. Higgins, at the site of the Pearse-Connolly Hall in Effrinagh. An address was given by Eddie Glackin, member of the National Executive Committee of the CPI.
Nochtadh leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton
Dé Sathairn 3 Meán Fómhair nocht uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton, cumannaí as Co. Liatroma, ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh in Ifrinneach. Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI, aitheasc.
Eddie Glackin with President Higgins
Eddie Glackin leis an Uachtarán Higgins


Events    Imeachtaí

       
  Belfast     Béal Feirste
  Friday 4 November to Wednesday 14 December
Exhibition
The Outdoor Relief Strike, 1932
Bringing together historic photographs, documents and literary materials about a fortnight in 1932, a moment of shared history and solidarity
—Monday 21 November to Saturday 3 Decem­ber ▶Duncairn Centre for Arts and Culture
—Monday 5 December to Wednesday 14 Decem­ber ▶Strand Arts Centre

Aoine 4 Samhain go dtí Céadaoin 14 Nollaig
Taispeántas
The Outdoor Relief Strike, 1932
Bailiúchán stairiúil de ghrianghraif, cáipéisí agus ábhar litríochta faoi choicís sa bhliain 1932, nóiméad coiteann staire agus dlúthpháirtíochta
—Luan 21 Samhain go dtí Satharn 3 Nollaig ▶Lárionad Dhún Chairn um Ealaíona agus Cultúr
—Luan 5 Nollaig go dtí Céadaoin 14 Nollaig ▶Lárionad Ealaíon na Trá

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath     
  Wednesday 7 December, 6:30 p.m.
International Day for Persons with Disabilities
La Pared de las Palabras
First Irish showing of La Pared de las Palabras (The Wall of Words), award-winning Cuban film about children with dystonia, directed by Fernando Pérez
▶Café Literario, Instituto Cervantes (Lincoln Place)

Organised by the Embassy of Cuba and Instituto Cervantes, Dublin

Céadaoin 7 Nollaig, 6:30 i.n.
Lá Idirnáisiúnta um Dhaoine faoi Mhíchumas
La Pared de las Palabras
An chéad taispeáint in Éirinn de La Pared de las Palabras (Balla na bhFocal), scannán Cúbach a bhfuil duaiseanna buaite aige faoi pháistí a bhfuil dystonia orthu, arna stiúradh ag Fernando Pérez
▶Café Literario, Instituto Cervantes (Plás Lincoln)

Á eagrú ag Ambasáid Chúba agus Instituto Cervantes, Baile Átha Cliath

    

 
 Belfast Béal Feirste   
 Wednesday 7 December, 7 p.m.
Public meeting
The socialist case for Brexit
Speaker: Arthur Scargill (president, National Union of Mineworkers, 1982–­2002)
▶Unite offices (Antrim Road)

Organised by Trademark

Céadaoin 7 Nollaig, 7 i.n.
Cruinniú poiblí
The socialist case for Brexit
Cainteoir: Arthur Scargill (uachtarán, Ceardchumann Náisiúnta na Mianadóirí, 1982–­2002)
▶Oifigí Unite (Bóthar Aontrama)

Á eagrú ag Trademark


         
  Dublin     Baile Átha Cliath     
  Thursday 8 December, 5:30 p.m.
Book launch
Irish-Soviet Diplomatic and Friend­ship Relations
Launch of Irish-Soviet Diplo­matic and Friend­ship Relations, 1917–1991, by Michael Quinn.
Launch by Jack O’Connor (general presi­dent, SIPTU)
▶Connolly Room, Liberty Hall (Eden Quay)
Seoladh leabhar
Irish-Soviet Diplo­matic and Friend­ship Relations
Seoladh Irish-Soviet Diplomatic and Friend­ship Rela­tions, 1917–1991, le Michael Quinn.
Á sheoladh ag Jack O’Connor (uachtarán ginearálta, SIPTU)
▶Seomra Uí Chonaíle, Halla na Saoirse (Cé Eden)

Déardaoin 8 Nollaig, 5:30 i.n.
       

    
      
         
  Belfast     Béal Feirste     
  Tuesday 13 December, 6 p.m.
Book launch
Irish-Soviet Diplomatic and Friend­ship Relations
Belfast launch of Irish-Soviet Diplo­matic and Friend­ship Relations, 1917–1991, by Michael Quinn.
Launch by Prof. Ian Thatcher (head of School of English and History, Ulster University, Coleraine)
▶Duke of York (Commercial Court, off Donegall Street)


Seoladh leabhar
Irish-Soviet Diplomatic and Friend­ship Relations
Seoladh i mBéal Feirste de Irish-Soviet Diplo­matic and Friend­ship Relations, 1917–1991, le Michael Quinn.
Á sheoladh ag an Ollamh Ian Thatcher (ceann Scoil an Bhéarla agus na Staire, Ollscoil Uladh, Cúl Raithin)
▶Duke of York (Cúirt Thráchtála, i leataobh ó Shráid Dhún na nGall)

Máirt 13 Nollaig, 6 i.n.
       

    

Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC