NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the June issue:
Bus Éireann dispute ends

All unions involved in the three-week strike in Bus Éireann have now voted to accept the Labour Court’s recommendation, thus bringing an end to the dispute. The workers and unions should be commended for their exemplary behaviour during the most difficult of strikes, in the face of unilateral action by the Bus Éireann management. Workers in the other CIE companies who came out to support them in a solidarity strike played no small part in the securing of a more favourable deal than had been originally proposed.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

The world’s first working-class army
The Irish Citizen Army: The World’s First Working-Class Army by Dáithí Mac an Mháistir, published by Connolly Books, was launched on Saturday 10 June by the historian Dónal Fallon.

An chéad arm ar domhan de chuid na haicme oibre
Dé Sathairn 10 Meitheamh sheol Dónal Fallon, staraí, The Irish Citizen Army: The World’s First Working-Class Army le Dáithí Mac an Mháistir, a d’fhoilsigh Connolly Books.


The author speaking at the launch
An t‑údar ag labhairt ag an seoladh

Terrorist attacks in London
The Communist Party of Ireland has issued a statement on the terrorist attacks in London on 3 June.

Na hionsaithe sceimhlitheoireachta i Londain
Tá Páirtí Cumannach na hÉireann tar éis ráiteas a eisiúint faoi na hionsaithe sceimhlitheoireachta i Londain ar 3 Meitheamh.


Political statement
Political statement by the National Executive Committee, CPI, 29 May 2017.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil ó Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, 29 Bealtaine 2017.


Connolly Commemoration, 2017
Jimmy Doran, Dublin District chairperson, CPI, gave the oration at this year’s Connolly Com­memor­ation in Arbour Hill, Dublin, along with Adam Murray, general secretary of the Connolly Youth Move­ment. Greg Godels also spoke and brought greet­ings from the communists of the United States.

Cuimhneachán Uí Chonaíle, 2017
Thug Jimmy Doran, cathaoirleach Cheantar Bhaile Átha Cliath, CPI, an óráid ag Cuimhneachán Uí Chonaíle i mbliana i Reilig Chnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath, in éineacht le hAdam Murray, ard-rúnaí Óige Uí Chonaíle. Labhair Greg Godels freisin agus chuir beannachtaí ó chumannaithe na Stát Aontaithe.James Connolly Memorial Lecture, 2017
This year’s James Connolly Memorial Lecture was given by Greg Godels (on left). The text of the lecture has now been published in pamphlet form. • Podcast at Connolly Media Group.

Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2017
Ba é Greg Godels (ar chlé) a thug Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle i mbliana. Tá an téacs na léachta le fáil anois i bhfoirm paimfléid. • Podcast ag Connolly Media Group.Continue to push for an end to water charges
The CPI calls on working people to continue to mobilise and push for the full abolition of water charges and for a referendum to put the people’s ownership of all water resources into the Constitution of Ireland.

Brú ar aghaidh chun deireadh a chur le táillí uisce
Iarrann an CPI ar an lucht saothair fanacht le chéile agus brú ar aghaidh chun deireadh iomlán a chur le táillí uisce agus chun reifreann a thionól a chuirfidh úinéireacht an phobail ar na hacmhainní uisce go léir i mBunreacht na hÉireann.


Brexit: A CPI view
Speech by the general secretary of the CPI, Eugene McCartan, at the public meeting in Dublin on Monday 20 March.

Brexit: Dearcadh de chuid an CPI
Óráid ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, ag an gcruinniú poiblí faoi Brexit i mBaile Átha Cliath Dé Luain 20 Márta.


Events    Imeachtaí

  
 Bray, Co. Wicklow Bré, Co. Chill Mhantáin
 Saturday and Sunday 22 and 23 July
Say No to the war show!
Protest against the Bray Air Show and its glorification of war

Organised by #No2War
Satharn agus Domhnach 22 agus 23 Iúil
Diúltaigh don taispeántas cogaidh!
Déan agóid in aghaidh Thaispeántas Aeir Bhré agus a adhmholadh de chogadh

Á eagrú ag #No2War
  
 Belfast Béal Feirste
 Friday 4 August, 12:00 (noon)
Commemorating the 80th anniversary of the Battle of Jarama
The Radical Thirties
Guest speaker: Brian Hanley. Chairperson: Jackie Redpath.
Light lunch before the lecture
⏩Shankill Road Library
After the meeting, flowers will be laid on the memorial in Writers’ Square.

Organised by the International Brigade Commemoration Committee, in partner­ship with Greater Shankill Partner­ship, Belfast and District Trades Union Council, Shankill Library, Trademark, and ICTU Youth Committee

Further information: 077 5195175

Aoine 4 Lúnasa, 12:00 (meán lae)
Comóradh 80 bliain ó Chath Jarama
The Radical Thirties
Aoichainteoir: Brian Hanley. Cathaoirleach: Jackie Redpath.
Lón éadrom roimh an léacht
⏩Leabharlann Bhóthar na Seanchille
Tar éis an chruinnithe leagfar bláthanna ar an leacht chuimhneacháin i gCearnóg na Scríbhneoirí.

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta, i bpáirtíocht le Páirtíocht Mhór­cheantar na Sean­chille, Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair, Leabhar­lann na Sean­chille, Trademark, agus Coiste Óige Chomhairle na gCeardchumann

Tuilleadh eolais: 077 5195175


  
 Belfast Béal Feirste
 Friday 4 August, 7:30 p.m.
People’s Festival | Féile an Phobail
The International Brigade Commemoration Committee presents
An evening of song and music
with Joe Solo and Eoghan O’Neill
⏩Sunflower pub (65 Union Street)
Admission £10 (£5 unwaged)

Further information: 077 5195175

Aoine 4 Lúnasa, 7:30 i.n.
People’s Festival | Féile an Phobail
Cuirfidh Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta
Tráthnóna amhrán agus cheoil
i láthair, le Joe Solo agus Eoghan O’Neill
⏩Teach ósta an Sunflower (65 Sráid an Aontais)
Cead isteach £10 (£5 daoine gan tuarastal)

Tuilleadh eolais: 077 5195175


  
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 5 August, 3 p.m.
Madge Davis Memorial Lecture, 2017
The relevance today of Madge Davison’s article “Hypocrisy and reality” in Pravda, January 1979
Speaker: Dr Michael Quinn (author of Irish-Soviet Diplomatic and Cultural Relations, 1917–1991)
⏩St Mary’s University College (Falls Road)

Further information: 077 5195175

Satharn 5 Lúnasa, 3 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Madge Davis, 2017
The relevance today of Madge Davison’s article “Hypocrisy and reality” in Pravda, January 1979
Cainteoir: an Dr Michael Quinn (údar Irish-Soviet Diplomatic and Cultural Relations, 1917–1991)
⏩Coláiste Ollscoile Mhuire (Bóthar na bhFál)

Tuilleadh eolais: 077 5195175


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
 
Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC