NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the October issue:

Climate change or system change?

The world is at a crossroads. We can change the system, or the system will change our climate catastrophically . . . As a result of the damage capitalism has done to our environment a huge environmental debt is owed to nature. If we are to survive, it has to be repaid, as we are fast approaching the point of no return.  Continue | Ar aghaidh


News Nuacht

Victory for Harland and Wolff workers
The announcement that Harland and Wolff will remain in business is due in no small measure to the swift action of the workers who occupied the yard to defend their jobs, the CPI says in a statement.

Bua ag oibrithe Harland and Wolff
Bhí baint nár bheag ag gníomh gasta na n‑oibrithe a ghabh seilbh ar an chlós chun a chuid post a chosaint leis an fhógra go leanfaidh Harland and Wolff i mbun gnó, a deir an CPI i ráiteas.


Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued a political statement following its regular meeting in September.

Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta ráiteas polaitiúil i ndiaidh a chruinnithe rialta i mí Mheán Fómhair.


Attack on Gralton monument must be condemned by all
The CPI strongly condemns the attack last night on the monu­ment to Jim Gralton on the site of Gralton’s Pearse-Connolly Hall at Effernagh, Co. Monaghan.

Caithfidh gach duine an t‑ionsaí ar leacht Gralton a cháineadh
Cáineann an CPI go láidir an t‑ionsaí a rinneadh aréir ar leacht Jim Gralton ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh in Oifreanach, Co. Mhuineacháin.


Message of solidarity from Russian youth
The CPI has received a message from the commun­ist youth move­ment of the Russian Feder­ation with informa­tion about its activities and express­ing its solidarity with the struggle of the work­ing class in Ireland.Teachtaireacht dhlúthpháirtíochta ó óige na Rúise
teachtaireacht faighte ag an CPI ó ógra cumannach Chó­naidhm na Rúise le heolas faoina gcuid gníomhartha agus a léiríonn a ndlúth­pháirtíocht le streachailt na haicme oibre in Éirinn.

Help stop the United States kill­ing Venezuelans
Sign the petition against the American block­ade of Venezuela, which has already caused the death of 40,000 innocent people.

Cabhraigh le stop a chur le marú daoine de mhuintir Venezuela ag na Stáit Aontaithe
Sínigh an achainí in aghaidh an imshuí Mheiriceánaigh ar Venezuela, atá freagrach as bás 40,000 duine neamh­urchóideach cheana.


The latest US aggression against Venezuela
The CPI once again expresses its soli­darity with the people of Venezuela and condemns the latest round of sanc­tions imposed by the United States and the tighten­ing of its illegal blockade. The Communist Party of Venezuela has also con­demned the blockade and called for the highest level of unity by those who love peace and wish to defend the nation.

An t‑ionsaí Meiriceánach is déanaí in aghaidh Venezuela
Dearbhaíonn an CPI ath­uair a dhlúth­pháirtíocht le muintir Venezuela agus cáineann an babhta deireanach de smacht­bhannaí atá á ngearradh ag na Stáit Aontaithe agus teannadh an imshuí mhí­dhleathaigh. Tá Páirtí Cumannach Venezuela tar éis an t‑imshuí a cháineadh freisin agus an t‑uasmhéid aontachta a iarraidh orthu siúd a bhfuil meas acu ar an tsíocháin agus a dteastaíonn uathu an náisiún a chosaint.


Harland and Wolff should be nationalised
The CPI expresses its solidarity with the workers at the Harland and Wolff ship­yard in Belfast and welcomes the action taken by them in defence of their jobs. It further­more calls for the national­ising of the ship­yard, which could be the basis of a sustain­able engineer­ing industry within an all-Ireland industrial strategy.

Ba chóir Harland and Wolff a náisiúnú
Cuireann an CPI a dhlúthpháirtíocht leis na hoibrithe i long­chlós Harland and Wolff i mBéal Feirste in iúl agus fáiltíonn roimh an ghníomh a rinne siad ar son a gcuid post, agus ina theannta sin éilíonn náisiúnú an long­chlóis, a d’fhéadfadh a bheith ina bhunús de thionscal inbhuanaithe innealtóireachta mar chuid de straitéis uile-Éireann tionsclaíoch.


Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 19 October, 11 a.m.
Public meeting
Trade unions, feminist economics, and the politics of social reproduction
Speaker: Dr Conor McCabe (economist, author of Sins of the Father)
Connect offices (6 Gardiner Row)

Organised by the Trade Union Left ForumSatharn 19 Deireadh Fómhair, 11 r.n.
Cruinniú poiblí
Cainteoir: an Dr Conor McCabe (eacnamaí, údar Sins of the Father)
Oifigí Connect (6 Rae Gardiner)

Á eagrú ag Fóram Eite Chlé na gCeardchumann
              
 Dún Laoghaire Dún Laoghaire
 Monday 28 October, 8 p.m.
Walk for peace
Two members of the American organisation Veterans for Peace, Ken Mayers and Tarak Kauff, whose pass­ports have been seized while they await trial for protest­ing against the use of Shannon Air­port as a hub of the US war machine, will under­take a number of walks in various parts of the country to gather support. To launch the walk there will be a party in Dún Laoghaire on 28 October, with an evening of music and song.
McLoughlin’s (Upper George’s Street)

Further information: Peace and Neutrality Alliance

Luan 28 Deireadh Fómhair, 8 i.n.
Siúl ar son na síochána
Cúisíodh beirt bhall de Veterans for Peace, an eagraíocht Mheiriceánach, Ken Mayers agus Tarak Kauff, agus gabhadh a bpas agus iad ag fanacht lena dtriail as agóid a rinne siad in aghaidh úsáid Aerfort na Sionainne mar mhol de chuid córas cogaidh na Stát Aontaithe. Déanfaidh siad roinnt siúlta i gceantair éagsúla chun tacaíocht a chruinniú. Seolfar an siúl ar cóisir i nDún Laoghaire ar 28 Deireadh Fómhair, le tráthnóna ceoil agus amhráin.
Tigh McLoughlin (Sráid Sheoirse Uachtarach)

Tuilleadh eolais: an Comhaontas um Shíocháin agus Neodracht


              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 9 November, 10 a.m.
Public meeting
For a new and united Ireland
Mandate offices (9 Cavendish Row)
Organised by Trade Unionists for a New and United Ireland

Satharn 9 Samhain, 10 i.n.
Cruinniú poiblí
Ar son Éirinn Nua agus Aontaithe
Oifigí Mandate (9 Rae Cavendish)
Á eagrú ag Ceardcumannaithe ar son Éirinn Nua agus Aontaithe


              
 Belfast Béal Feirste
 Wednesday 20 November, 6:30 p.m.
The legacy of Peadar O’Donnell
Launch of the booklet The Legacy of Peadar O’Donnell by Dónal Donnelly, based on a talk given for May Day, 2019, in Crumlin Road Gaol Visitors’ Centre. Guest speakers: Dónal Donnelly, Dympna McGlade, Tommy McKearney.
John Hewitt (51 Donegall Street)Céadaoin 20 Samhain, 6:30 i.n.
The legacy of Peadar O’Donnell
Seoladh an leabhráin The Legacy of Peadar O’Donnell le Dónal Donnelly, a bunaíodh ar chaint a tugadh i gcomhair Lá Bealtaine, 2019, i Lár­ionad Cuairteoirí Phríosún Bhóthar Chromghlinne. Aoi­chainteoirí: Dónal Donnelly, Dympna McGlade, Tommy McKearney.
John Hewitt (51 Sráid Dhún na nGall)
Latest publications Foilseacháin is deireanaí


Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC