NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the November issue:
Campaign for public housing

The Campaign for Public Housing was launched in Dublin at the end of October. The CPI is one of a number of socialist organisations, tenants’ associations, community activists and other groups that make up the broad alliance within the campaign. The campaign was launched in Dublin, but it is planned to expand it throughout the country in the coming weeks as the crisis in housing reaches disastrous proportions. Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

25th National Congress
Irish communists gathered in Belfast on Saturday 18 November for the 25th National Congress of the CPI. Delegates came from all parts of Ireland, both north and south. The congress saw the culmina­tion of politi­cal discus­sion and debate in party branches on the main politi­cal reso­lu­tion, which will be published shortly.

25ú Comhdháil Náisiúnta
Chruinnigh cumannaigh na hÉireann i mBéal Feirste Dé Sathairn 18 Samhain i gcomhair 25ú Comhdháil Náisiúnta an CPI. Tháinig na toscairí ó gach cearn d’Éirinn, idir thuaidh agus theas. Chuir an chomhdháil clabhsúr ar phlé agus díospóireacht i gcraobhacha an pháirtí ar an bpríomh­rún polaitiúil, a fhoilseofar ar ball beag.
The Russian Revolution celebrated in Dublin
On Saturday 11 November an overflow meet­ing in Connolly House heard a talk by Eddie Glackin (member of the National Execu­tive Com­mittee of the CPI) on the history and the signifi­cance of the Great October Social­ist Revo­lu­tion. The meet­ing was followed by a social evening, with music by Eoghan O’Neill.
Comóradh Réabhlóid na Rúise i mBaile Átha Cliath
Dé Sathairn 11 Samhain chuala cruinniú lán go béal i dTeach Uí Chonaíle caint ó Eddie Glackin (ball de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI) faoi stair agus thábhacht Réabhlóid Mhór Shóisialach Dheireadh Fómhair. Ina dhiaidh tionóladh oíche chaidrimh, le ceol ó Eoghan O’Neill.


Our flag stays red!
Today [7 November], in honour of the Great October Socialist Revolution in Russia in 1917, the CPI once again proudly displayed its flag over its head office in Dublin.
Is dearg ár mbratach i gcónaí!
Inniu [7 Samhain], in onóir Réabhlóid Mhór Shóisialach Dheireadh Fómhair sa Rúis sa bhliain 1917, chuir an CPI arís a bhratach ar foluain go mórtasach os cionn a phríomhoifig i mBaile Átha Cliath.

Launch of the Campaign for Public Housing
Seoladh an Fheachtais um Thithíocht Phoiblí
The Campaign for Public Housing was launched at a demon­stra­tion at City Hall, Dublin, on 6 Novem­ber in sup­port of the motion that publicly owned land not be handed over for private housing.

Cuireadh tús leis an bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí le léirsiú ag Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath, i dtacaíocht leis an rún nach dtabharfar suas talamh atá i seilbh an phobail lena úsáid i gcomhair títhíocht phríobháideach.


Dr Aleida Guevara signs a T-shirt in front of the photo­graph of Lynda Walker (national chair­person, CPI) on the Women’s Move­ment Mural at the Peace Wall in Belfast.

T-léine á síniú ag an Dr Aleida Guevara os comhair an ghrianghraf de Lynda Walker (cathaoirleach náisiúnta, CPI) ar Mhúr­mhaisiú Ghluaiseacht na mBan ag Balla na Síochána i mBéal Feirste.


Conference calls for fundamental change
Iarrann comhdháil athrú bunúsach
Muireann Dalton, Karen Doyle, Erica Fleming
A conference organised by the Right2Change cam­paign on Saturday 4 November discussed the urgent need for a new housing policy, and called for the establish­ment of an alterna­tive news web site. Among the speakers were Muireann Dalton (Decency for Dunne’s Workers Campaign), Karen Doyle (Right2Water, Cóbh), and Erica Fleming (housing activist). The debate on housing, chaired by Kitty Holland, included Dr Rory Hearne (NUI, Maynooth), Tom Healy (Nevin Economic Research Insti­tute), and Billy Walls (Plasterers’ Union). John Douglas (general secre­tary, Mandate) made a plea for funds with which to launch an alterna­tive media web site.

Phléigh comhdháil a d’eagraigh an feachtas Right2Change Dé Sathairn 4 Samhain an géar­ghá le beartas nua tithíochta, agus d’iarradh bunú suíomh nua gréasáin i gcomhair nuacht malartach. I measc na gcainteoirí bhí Muireann Dalton (Decency for Dunne’s Workers Campaign), Karen Doyle (Right2Water, an Cóbh), agus Erica Fleming (gníomhaí tithíochta). Páirteach sa díospóireacht faoi thithíocht, a raibh Kitty Holland ina cathaoirleach uirthi, bhí an Dr Rory Hearne (NUI, Maigh Nuad), Tom Healy (Nevin Economic Research Insti­tute), agus Billy Walls (Ceard­chumann na bPláistéirí). D’iarr John Douglas (ard­rúnaí, Mandate) airgead lena bhféadfaí suíomh gréasáin i gcomhair nuacht malartach a chur ar bun.


Solidarity with the railway workers
In a statement, the Communist Party of Ireland expresses its solidarity with the Iarnród Éireann workers who go on strike tomorrow (1 November).

Dlúthpháirtíocht leis na hoibrithe iarnróid
I ráiteas, cuireann Páirtí Cumannach na hÉireann in iúl a dhlúth­pháirtíocht leis na hoibrithe iarnróid, a bheidh ar stailc ón lá amárach (1 Samhain).

Housing for all!
Tithíocht do chách!
Cllr Cieran Perry, Jimmy Doran, Brian Leeson, Cllr Éilís Ryan
The Campaign for Public Housing was formally launched on Saturday 28 October at a packed meet­ing in the Unite Hall, Dublin, chaired by Jimmy Doran (Dublin District chair­person, CPI). The meeting decided to hold a demon­stra­tion out­side City Hall on Monday 6 November.

Seoladh an Feachtas um Thithíocht Phoiblí go foirmiúil Dé Sathairn 28 Deireadh Fómhair ag cruinniú plódaithe i Halla Unite a raibh Jimmy Doran (cathaoirleach Cheantar Bhaile Átha Cliath, CPI) ina chathaoirleach air. Bheartaigh an cruinniú ar léirsiú a eagrú lasmuigh de Halla na Cathrach Dé Luain 6 Samhain.


Fight for public housing—now
Troid ar son tithe poiblí—anois
• Download the leaflet

• Íoslódáil an bhileog


Events Imeachtaí

            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 22 November, 1 p.m.
Demonstration
Public housing for all!
Demand a universally accessible public housing system

Sunday Business Post “Residential Property Summit,” Lansdowned Road football stadium

Organised by the Campaign for Public Housing

Céadaoin 22 Samhain, 1 i.n.
Léirsiú
Tithe poiblí do chách!
Éilímis córas tithe poiblí a mbeadh fáil air ag cách

▶“Residential Property Summit” an Sunday Business Post, staid pheile Bhóthar Lansdowne

Á eagrú ag an bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí


         
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday–Sunday 24–26 November
Cuban Film Festival, 2017
Three days of progressive films from Cuba

▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

Organised by the Progressive Film Club, in association with the Embassy of Cuba

• Download the programme
Aoine–Domhnach 24–26 Samhain
Féile Scannán Chúba, 2017
Trí lá de scannáin fhorásacha ó Chúba

▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsaigh)

Á eagrú ag an Progressive Film Club, i gcomhar le hAmbasáid Chúba

• Íoslódáil an clár
Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC