NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the September issue:

Capitalism is digging our graves

The world in which we live is finite. It does not possess infinite, everlasting resources. And it is fast approaching the point of no return as we face imminent climate catastrophe. If we are to save humanity and protect the world for future generations we have to radically change the way we live—immediately.  Continue | Ar aghaidh


News Nuacht

Attack on Gralton monument must be condemned by all
The CPI strongly condemns the attack last night on the monu­ment to Jim Gralton on the site of Gralton’s Pearse-Connolly Hall at Effernagh, Co. Monaghan.

Caithfidh gach duine an t‑ionsaí ar leacht Gralton a cháineadh
Cáineann an CPI go láidir an t‑ionsaí a rinneadh aréir ar leacht Jim Gralton ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh in Oifreanach, Co. Mhuineacháin.


Message of solidarity from Russian youth
The CPI has received a message from the commun­ist youth move­ment of the Russian Feder­ation with informa­tion about its activities and express­ing its solidarity with the struggle of the work­ing class in Ireland.Teachtaireacht dhlúthpháirtíochta ó óige na Rúise
teachtaireacht faighte ag an CPI ó ógra cumannach Chó­naidhm na Rúise le heolas faoina gcuid gníomhartha agus a léiríonn a ndlúth­pháirtíocht le streachailt na haicme oibre in Éirinn.

Help stop the United States kill­ing Venezuelans
Sign the petition against the American block­ade of Venezuela, which has already caused the death of 40,000 innocent people.

Cabhraigh le stop a chur le marú daoine de mhuintir Venezuela ag na Stáit Aontaithe
Sínigh an achainí in aghaidh an imshuí Mheiriceánaigh ar Venezuela, atá freagrach as bás 40,000 duine neamh­urchóideach cheana.


Fire reveals the danger the US mili­tary bring to Ireland
Five days ago a plane carry­ing American soldiers to the Middle East landed at Shannon Air­port and caught fire, causing the whole air­port to shut down. These soldiers, who routinely violate Irish neutrality, always carry weapons. Were there other munitions on board? The people of Ireland are not permitted to know.

Please sign the petition against war. And spread the word about the conference and rally planned for 5 and 6 October.

Organised by World Beyond War.

Nochtann dóiteán an baol a thugann arm na Stát Aontaithe go hÉirinn
Cúig lá ó shin thuirling eitleán ar a raibh saighdiúirí Meiriceánacha á dtabhairt go dtí an Meán‑Oirthear in Aer­fort na Sionainne agus chuaigh trí thine, agus dá bharr dúnadh an t‑aerfort go hiomlán. Bíonn airm thine á n‑iompar i gcónaí ag na saighdiúirí seo, a sháraíonn neodracht na hÉireann go rialta. An raibh lón cogaidh ar bord? Níl cead ag muintir na hÉireann an t‑eolas seo a fháil.

Sínigh an achainí in aghaidh cogadh. Agus scaip an t‑eolas faoin gcomhdháil agus slógadh atá beartaithe ar 5 agus 6 Deireadh Fómhair.

Á eagrú ag World Beyond War.


The latest US aggression against Venezuela
The CPI once again expresses its soli­darity with the people of Venezuela and condemns the latest round of sanc­tions imposed by the United States and the tighten­ing of its illegal blockade. The Communist Party of Venezuela has also con­demned the blockade and called for the highest level of unity by those who love peace and wish to defend the nation.

An t‑ionsaí Meiriceánach is déanaí in aghaidh Venezuela
Dearbhaíonn an CPI ath­uair a dhlúth­pháirtíocht le muintir Venezuela agus cáineann an babhta deireanach de smacht­bhannaí atá á ngearradh ag na Stáit Aontaithe agus teannadh an imshuí mhí­dhleathaigh. Tá Páirtí Cumannach Venezuela tar éis an t‑imshuí a cháineadh freisin agus an t‑uasmhéid aontachta a iarraidh orthu siúd a bhfuil meas acu ar an tsíocháin agus a dteastaíonn uathu an náisiún a chosaint.


Harland and Wolff should be nationalised
The CPI expresses its solidarity with the workers at the Harland and Wolff ship­yard in Belfast and welcomes the action taken by them in defence of their jobs. It further­more calls for the national­ising of the ship­yard, which could be the basis of a sustain­able engineer­ing industry within an all-Ireland industrial strategy.

Ba chóir Harland and Wolff a náisiúnú
Cuireann an CPI a dhlúthpháirtíocht leis na hoibrithe i long­chlós Harland and Wolff i mBéal Feirste in iúl agus fáiltíonn roimh an ghníomh a rinne siad ar son a gcuid post, agus ina theannta sin éilíonn náisiúnú an long­chlóis, a d’fhéadfadh a bheith ina bhunús de thionscal inbhuanaithe innealtóireachta mar chuid de straitéis uile-Éireann tionsclaíoch.


On Tuesday 16 July the ambassador of Nicaragua, Güisell Morales, and the ambassador of Venezuela, Rocio Maneiro, who were in Ireland for a number of bilateral meetings, laid a wreath on the grave of the 1916 martyrs at Arbour Hill, Dublin.

Dé Máirt 16 Iúil leag ambasadóir Nicaragua, Güisell Morales, agus ambasadóir Venezuela, Rocio Maneiro, a bhí in Éirinn le haghaidh roinnt cruinnithe dé­thaobhacha, bláth­fhleasc ar uaigh mhairtírigh 1916 i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath.


Unilateral coercive measures against Venezuela
The Venezuelan Ministry of Foreign Affairs has published a booklet describ­ing the illegal actions being taken by the US govern­ment against Venezuela.Bearta aontaobhacha comhéigneacha in aghaidh Venezuela
Tá Roinn Gnóthaí Eachtracha Venezuela tar éis leabhrán a fhoilsiú a chuireann síos ar na gníomhartha mí­dhleathacha atá á ndéanamh ag rialtas na Stát Aontaithe in aghaidh Venezuela.

    

Two members of the American organisation Veterans for Peace, Tarak Kauf and Ken Mayers, who are campaign­ing in Ireland against the use of Shannon Air­port by the US air force for its global wars.

Beirt bhall den eagraíocht Mheiriceánach Veterans for Peace, Tarak Kauf agus Ken Mayers, atá i mbun feachtas in Éirinn in aghaidh úsáid Aer­fort na Sionainne ag aer­fhórsa na Stát Aontaithe le haghaidh a gcogaí domhanda.


Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 28 September
March for Choice
Assemble at Garden of Remembrance, 2 p.m.
Organised by the Abortion Rights Campaign

Satharn 28 Meán Fómhair
Máirseáil ar son Rogha
Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin, 2 i.n.
Á eagrú ag an bhFeachtas um Chearta Ginmhillte
Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC