NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC
COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the February issue:
Build a People’s Dáil

Late in January some three hundred activists from all over Ireland gathered in Liberty Hall, Dublin, to celebrate the centenary of the first Dáil Éireann. The event, organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum, attracted a wide range of forces, including trade union and community activists and women’s and cultural groups as well as communist and republican activists.  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Community solidarity with our nurses
Thousands of nurses, together with members of the community, took part in a march in Dublin on Saturday 9 February in support of the nurses’ strike for decent pay.The CPI also issued a statement of solidarity with the nurses.

Dlúthpháirtíocht an phobail lenár mbanaltraí
Ghlac na mílte banaltra, in éineacht leis an bpobal, páirt i máirseáil i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 9 Feabhra mar thacaíocht do stailc na mbanaltraí ar mhaithe le pá cóir.D’eisigh an CPI freisin ráiteas dlúthpháirtíochta leis na banaltraí.


Sham EU parliament backs coup in Venezuela
The CPI has condemned the sham democ­racy that is the “European Parlia­ment,” which today [31 January 2019] adopted a reso­lution recog­nis­ing the opposition leader Juan Guaidó as the “interim president” of Venezuela. It calls on demo­cratic opinion to become involved in solidarity with the working people of Venezuela and to oppose the plans for a coup by the United States and the EU.

Tugann parlaimint bhréagach an Aontais Eorpaigh tacaíocht don coup i Venezuela
Cháin an CPI daonlathas bréagach na “Parlaiminte Eorpaí,” a ghlac le rún inniu [31 Eanáir 2019] a thugann aitheantas do Juan Guaidó, ceannaire an fhreasúra, mar “uachtarán eatramhach” Venezuela. Iarrann sé ar an bpobal daonlathach páirt a ghlacadh i ndlúth­pháirtíocht le pobal oibre Venezuela agus cur in aghaidh an phlean i gcomhair coup atá ag na Stáit Aontaithe agus an Aontas Eorpach.


Formal launch of the People’s Dáil
The auditorium of Liberty Hall, Dublin, was packed on Saturday 26 January for the launch by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum of the People’s Dáil, a national movement that will celebrate the centenary of the first Dáil throughout the country and also launch the Democratic Programme for the 21st Century.
     Prof. Kathleen Lynch (UCD), Dr Fearghal Mac Bhloscaidh (Coláiste Mhuire, Belfast), Luke Flanagan MEP, Clare Daly TD, Gerry Carroll MLA, John Douglas (Mandate), Patricia McKenna, Laura Duggan (PODSRF), Cllr Paul Gallagher, Dr Karen Devine (DCU), Brendan Ogle (Unite), Thomas Pringle TD, Adam Murray (Connolly Youth Movement), Eugene McCartan (CPI) and Tommy McKearmey (PODSRF) spoke on the need for a new national movement that will revive the spirit of the Irish Revolution.

Seoladh foirmiúil Dháil an Phobail
Bhí halla éisteachta Halla na Saoirse, Baile Átha Cliath, lán go doras Dé Sathairn 26 Eanáir nuair a sheol Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill Dáil an Phobail, gluaiseacht náisiúnta a cheiliúrfaidh céad bliain na chéad Dála ar fud na tíre agus a sheolfaidh freisin an Clár Daonlathach don 21ú hAois.
     Labhair an tOllamh Kathleen Lynch (UCD), an Dr Fearghal Mac Bhloscaidh (Coláiste Mhuire, Béal Feirste), Luke Flanagan MEP, Clare Daly TD, Gerry Carroll MLA, John Douglas (Mandate), Patricia McKenna, Laura Duggan (PODSRF), an Clr Paul Gallagher, an Dr Karen Devine (DCU), Brendan Ogle (Unite), Thomas Pringle TD, Adam Murray (Ógra Uí Chonaíle), Eugene McCartan (CPI) agus Tommy McKearmey (PODSRF) ar an ngá atá le gluaiseacht náisiúnta a athbheofaidh spiorad Réabhlóid na hÉireann.


Tommy McKearney


Clare Daly TD

Dr Karen Devine      

      Laura Duggan

Centenary of Rosa Luxemburg
The CPI has commemorated the centenary of the murder of Rosa Luxemburg, the pioneering German communist and feminist, with the publication of a supplement to Unity. The party has also published a commemorative brochure in German, with articles by Jenny Farrell and Marion Baur.
     A delegation of the CPI was also present in Berlin on Sunday 13 January when thousands of people took to the streets to commemorate the death of Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht.Céad bliain ó bhás Rosa Luxemburg
forlíonadh le Unity foilsithe ag an CPI mar chomóradh céad bliain ó dhúnmharú Rosa Luxemburg, cumannaí agus feimineach ceannródaíoch Gearmánach. Tá bróisiúr cuimhneacháin i nGearmáinis foilsithe ag an pháirtí fosta, ailt ann le Jenny Farrell agus Marion Baur.
     Bhí toscaireacht ón CPI i láthair i mBerlin fosta nuair a thug na mílte faoi na sráideanna le bás Rosa Luxemburg agus Karl Liebknecht a chomóradh.

     


Revolutionary Cuba’s sixty years of anti-imperialist struggle
The Communist Party of Ireland sends revolutionary greetings to the Cuban people and to the Communist Party of Cuba on the sixtieth anniversary of their revolution.

Troid frith-impiriúlach Chúba Réabhlóidigh ar feadh seasca bliain
Cuireann Páirtí Cumannach na hÉireann beannacht réabhlóideach chuig muintir Chúba agus chuig Páirtí Cumannach Chúba mar chomóradh seasca bliain óna réabhlóid.


Political statement
The National Executive of the CPI issued its regular political statement on 10 December 2018.

Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas polaitiúil rialta ar 10 Nollaig 2018.


Campaign for Public Housing
An Feachtas um Thithíocht Phoiblí
Members of the Campaign for Public Housing taking part in the hous­ing demon­stra­tion in Dublin on Saturday 12 December organised by the National Home­less and Hous­ing Coalition

Baill den Fheachtas um Thithíocht Phoiblí ag glacadh páirt sa léirsiú i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 1 Nollaig a d’eagraigh an Comh­aontas Náisiúnta um Dhíthreabhaigh agus Tithíocht


The communist movement gaining in strength globally
Report on the 20th Inter­national Meet­ing of Commun­ist and Workers’ Parties, Athens, November 2018. The meeting issued a joint appeal for common action.

An ghluaiseachta chumannach ag dul i neart timpeall an domhain
Tuairisc ar an 20ú Cruinniú Idir­náisiúnta de na Páirtithe Cumannacha agus Oibrithe, an Aithin, Samhain 2018. D’eisigh an cruinniú comh-achainí ar ghníomh i gcomhar.


First International Conference against US and NATO Military Bases
Hundreds of delegates from around the world gathered in Dublin for the First International Conference against US and NATO Military Bases. The conference was organised by World Beyond War and the Peace and Neutrality Alliance (PANA).
An Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bhunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO
Chruinnigh na céadta toscaire as tíortha ar fud an domhain i mBaile Átha Cliath le páirt a ghlacadh sa Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bhunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO. Ba iad World Beyond War agus Comhaontas na Síochána agus na Neodrachta (PANA) a d’eagraigh an chomhdháil.
Some of the attendance on Saturday 17 November   
• Reports by Lynda Walker and Noel Martin   
• More photographs: Stop These Wars   

   Roinnt dá raibh i láthair Dé Sathairn 17 Samhain
   • Tuairiscí le Lynda Walker agus Noel Martin   
   • Tuilleadh grianghraf: Stop These Wars


Celebrating war shows the limits of Irish nationalism
Those forces within Irish nationalism that sided with the British state for their own material interests are still acting in those interests as they align themselves with the needs of imperialism, the CPI says in a statement.

Taispeánann ceiliúradh cogaí teorainneacha an náisiúnachais Éireannaigh
Tá na fórsaí sin laistigh den náisiúnachas Éireannach a thaobhaigh leis an stát Briotanach ar mhaithe lena leas saolta féin ag gníomhú fós ar mhaithe leis an leas céanna agus iad á n‑ailíniú féin le riachtanais an impiriúlachais, deir an CPI i ráiteas.


Events Imeachtaí

             
 Kesh, Co. Fermanagh An Cheis, Co. Fhear Manach
 Friday and Saturday 22 and 23 February
Betty Sinclair Winter School, 2019
Brexit, the border, and progressive politics

▶Lusty Beg Island

Organised by Trademark, Belfast
Download the programme

Aoine agus Satharn 22 agus 23 Feabhra
Scoil Geimhridh Betty Sinclair, 2019
Brexit, the border, and progressive politics

▶Loiste Beag

Á eagrú ag Trademark, Béal Feirste
Íoslódáil an clár


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 23 February, 1 p.m.
Global day of action
Say No to US intervention in Venezuela!
No more Pinochets! No more wars! No more interventions!
▶US Embassy (Pembroke Road)

Organised by the Venezuela-Ireland Network and the Peace and Neutrality Alliance (PANA)

Satharn 23 Feabhra, 1 i.n.
Lá domhanda gnímh
Diúltaítear d’idirghabháil na Stát Aontaithe i Venezuela!
Deireadh le Pinochets! Deireadh le cogadh! Deireadh le hidirghabháil!
▶Ambasáid na Stát Aontaithe (Bóthar Penfro)

Á eagrú ag Gréasán na hÉireann um Venezuela agus an Comhaontas um Shíocháin agus Neodracht (PANA)


             
 Co. Monaghan and Co. Tyrone Co. Mhuineacháin agus Co. Thír Eoghain
 Saturday and Sunday 2 and 3 March
Charlie Donnelly Winter School, 2019
▶Various venues in Co. Monaghan and Co. Tyrone
Organised by Friends of the International Brigades and the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
Further information: eolas@cairdeteo.com
Download the programme

Satharn agus Domhnach 2 agus 3 Márta
Scoil Gheimhridh Chathail Uí Dhonnaíle, 2019
▶Ionaid éagsúla i gCo. Mhuineacháin agus Co. Thír Eoghain
Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn agus Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill
Tuilleadh eolais: eolas@cairdeteo.com

Íoslódáil an clár
             
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 7 March, 7 p.m.
International Working Women’s Day event Dedicated to Rosa Luxemburg on the centenary of her death.
Speakers: Lynda Walker, Thea Valentina Gardellin, Clare Daly TD, Kerry Fleck. Chairperson: Laura Duggan.
▶Central Hall (Rosemary Street)
Organised by the Communist Party of Ireland

In onóir Rosa Luxemburg céad bliain óna bás.
Cainteoirí: Lynda Walker, Thea Valentina Gardellin, Clare Daly TD, Kerry Fleck. Cathaoirleach: Laura Duggan.
▶Central Hall (Sráid Rosemary)
Á eagrú ag Páirtí Cumannach na hÉireann

Déardaoin 7 Márta, 7 i.n.
Ócáid i gcomhair Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre
Welfare, not warfare             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 9 March
International Women’s Day march and rally
▶Assemble Writers’ Square, 11 a.m.

Organised by Reclaim the AgendaMáirseáil agus slógadh Lá Idirnáisiúnta na mBan
▶Cruinnítear i gCearnóg na Scríbhneoirí, 11 r.n.

Á eagrú ag Reclaim the Agenda
             
 Dublin Baile Átha Cliath


Saturday 9 March, from 5 p.m.
International Working Women’s Day
The lives and struggles of working women
Film screening and panel discussion

▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

Organised by CPI Women’s GroupSatharn 9 Márta, ó 5 i.n.
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre
The lives and struggles of working women
Taispeáint scannán agus díospóireacht painéil

▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsaigh)

Á eagrú ag Grúpa Ban an CPI


Latest publications Foilseacháin is deireanaíEoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC