NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the February issue:
Expressway to privatisation

It looks like the Government have their greedy sights on Bus Éireann and the rural public transport system. They have been doing a very good job in their media over the last couple of years, demonising Bus Éireann as a hopeless case and a huge financial burden on the taxpayer . . . They fail to point out that the financial problems are a direct result of policy decisions to starve Bus Éireann of the financial support needed to provide decent public transport to our citizens living in rural Ireland.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

The collapse of the Stormont Assembly
Statement by the Northern Area Committee, CPI.

Cliseadh Thionól Stormont
Ráiteas ó Choiste Limistéar an Tuaiscirt, CPI.

Eyewitness in Aleppo
An eyewtiness report by a Church of England priest in Aleppo—in stark contrast to the falsehoods being propagated by the English (and Irish) media.

Finné súl in Aleppo
Tuairisc finné súl ó shagart de chuid Eaglais Shasana in Aleppo—i gcontrárthacht ghéar leis na bréaga atá a scaipeadh ag meáin Shasana (agus na hÉireann).

Submission to the Citizens’ Assembly on the eighth amendment
The CPI has made a submission to the Citizens’ Assembly on the eighth amendment to the Constitution of Ireland (16 December 2016).

Aighneacht a cuireadh faoi bhráid Thionól na Saoránach faoin ochtú leasú
Tá an CPI tar éis aighneacht a chur faoi bhráid Thionól na Saoránach faoin ochtú leasú ar Bhunreacht na hÉireann (16 Nollaig 2016).

54th Congress of the Communist Party of Britain
Speech by Eugene McCartan, general secretary, CPI, to the 54th Congress of the Communist Party of Britain, London, November 2016.

54ú Comhdháil Pháirtí Cumannach na Breataine
Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí, CPI, do 54ú Comhdháil Pháirtí Cumannach na Breataine, Londain, Samhain 2016.

18th Inter­national Meet­ing of Com­mun­ist and Workers’ Parties
Speech by Eddie Glackin, National Executive Committee, CPI, to the 18th Inter­national Meet­ing of Com­mun­ist and Workers’ Parties, Hanoi, October 2016.

18ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe
Óráid Eddie Glackin, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, do 18ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe, Hanoi, Deireadh Fómhair 2016.


Events    Imeachtaí

       
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 4 March
March and rally for Inter­national Women’s Day

▶Assemble at Writers’ Square, 11 a.m.

Organised by Reclaim the Agenda
Satharn 4 Márta
Máirseáil agus slógadh le haghaidh Lá Idir­náisiúnta na mBan

▶Ctuinnítear ag Cearnóg na Scríbhneoirí, 11 r.n.

Á eagrú ag Reclaim the Agenda 
       
  Belfast     Béal Feirste
  Tuesday 7 March, 12:30 p.m.
International Women’s Day
Women’s Solidarity: From the Miners’ Strike to Orgreave
The central role of women in the campaign against pit closures and the British miners’ strike, 1984–85, and the importance of solidarity.
▶Belfast Central Hall (37 Rosemary Street)
Tickets available from Eventbrite. Lunch provided.

Organised by Belfast and District Trades Union Council, in conjunction with Reclaim the Agenda

Máirt 7 Márta, 12:30 i.n.
Women’s Solidarity: From the Miners’ Strike to Orgreave
Páirt lárnach na mban sa streachailt in aghaidh dhúnadh na mianach agus stailc mianadóirí Shasana, 1984–85, agus an tábhacht a bhaineann le dlúthpháirtíocht.
▶Halla Láir Bhéal Feirste (37 Sráid Rosemary)
Ticéid ar fáil ó Eventbrite. Lón le fáil.

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhéal Feirste agus an Cheantair, in éineacht le Reclaim the Agenda

 
       
  Belfast     Béal Feirste
  Wednesday 8 March, 12:30 p.m.
International Women’s Day
Public meeting
Guest speaker: Angela Davis
▶Belfast City Hall

Organised by Reclaim the Agenda

Céadaoin 8 Márta, 12:30 i.n.
Lá Idirnáisiúnta na mBan
Cruinniú poiblí
Aoichainteoir: Angela Davis
▶Halla Cathrach Bhéal Feirste

Á eagrú ag Reclaim the Agenda

 
       
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Wednesday 8 March
International Women’s Day
Repeal the 8th!
▶Assemble at Garden of Remem­brance (Parnell Square, North and East), 5:30 p.m. Marching to Dáil Éireann (Kildare Street)

Organised by the Trade Union Cam­paign to Repeal the 8th Amendment

Céadaoin 8 Márta
Lá Idirnáisiúnta na mBan
Cuirtear an tOchtú ar ceal!
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell Thuaidh agus Thoir), 5:30 i.n. Máirseáiltear go dtí Dáil Éireann (Sráid Chill Dara)

Á eagrú ag Feachtas na gCeard­chumann um Ais­ghairm an Ochtú Leasaithe

 
       
  Belfast     Béal Feirste
  Wednesday 8 March, 7 p.m.
International Women’s Day
Solidarity meeting with Angela Y.  Davis
Launch of the booklet Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women, edited by Lynda Walker, Margaret Bruton and Jenny Wlliams, together with solidarity greetings from women’s and trade union organisations, and with music and song.
▶Wellington Park Hotel (21 Malone Road)


Céadaoin 8 Márta, 7 i.n.
Lá Idirnáisiúnta na mBan
Cruinniú dlúthpháirtíochta le Angela Y.  Davis
Seoladh an leabhrán Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women, arna chur in eagar ag Lynda Walker, Margaret Bruton and Jenny Wlliams, mar aon le beannachtaí dlúth­pháirtíochta ó eagraíochtaí ban agus ceard­chumann, agus le ceol agus amhráin.
▶Óstán an Wellington Park (21 Bóthar Mhaigh Luain)
Organised by the Communist Party of Ireland
Á eagrú ag Páirtí Cumannach na hÉireann

 
       
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Wednesday 8 March, 7:30 p.m.
International Women’s Day
Book launch and cultural evening
New edition of Breaking the Chains, extracts from the writings of James Connolly on women, edited by Lynda Walker, Margaret Bruton and Jenny Wlliams and published by the CPI, to be launched by Catherine Connolly TD, with selected readings, followed by a social evening.
▶O’Riordan-Redmond Room, James Connolly House (43 East Essex Street)


Lá Idirnáisiúnta na mBan
Seoladh leabhar agus oíche chultúrtha
Eagrán nua de Breaking the Chains, sleachta as saothar Shéamais Uí Chonaíle faoi mhná, arna chur in eagar ag Lynda Walker, Margaret Bruton agus Jenny Wlliams agus arna fhoilsiú ag an CPI, le seoladh ag Catherine Connolly TD, mar aon le léamh roghnaithe, agus ina dhiaidh oíche chaidrimh.
▶Seomra Uí Ríordáin agus Mhic Réamainn, Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)

Céadaoin 8 Márta, 7:30 i.n.


 
       
  Belfast     Béal Feirste
  Thursday 9 March, 5:30 p.m.
Public meeting for International Women’s Day
“Dare to be Brave”
Reflections by Angela Y. Davis
▶Queen’s University
Organised by Queen’s University, Belfast, with the support of Reclaim the Agenda


Déardaoin 9 Márta, 5:30 i.n.
Cruinniú poiblí le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan
“Dare to be Brave”
Machnamh le Angela Y. Davis ▶Ollscoil na Banríona
Á eagrú ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, le tacaíocht ó Reclaim the Agenda
 
       
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Thursday 9 March to Friday 21 April
This Is Cuba
Photoraphs by Lynn Feeney
▶Instituto Cervantes (Exhibition Room), Lincoln Place
Organised by the Embassy of Cuba in Ireland and Instituto Cervantes, Dublin

Déardaoin 9 Márta go dtí Aoine 21 Aibreán
This Is Cuba
Grianghraif Lynn Feeney
▶Instituto Cervantes (Seomra Taispeántais), Plás Lincoln
Á eagrú ag Ambasáid Chúba in Éirinn agus Instituto Cervantes, Baile Átha Cliath


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC