NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC
   28 April · Workers’ Memorial Day
  28 Aibreán· Lá Comórtha na nOibrithe

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the May issue:

Water charges: Working people need to be vigilant

The water struggle shows clearly the important and central role of mass mobilisation by working people in defence of their interests. The struggle created a focus and channelled the deep frustration of working people over “austerity,” the bank bail-outs, NAMA, the savage cuts in wages, and deteriorating working conditions.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

Water charges: Working people need to be vigilant
Working people need to be vigilant regarding the Government’s manoeuvring in relation to water charges, the CPI has said in a statement.

Táillí uisce: Ní foláir don phobal oibre a bheith san airdeall
Ní foláir don phobal oibre a bheith san airdeall ar chleasaíocht an Rialtais maidir le táillí uisce, a deir ráiteas ón CPI.


The attack on bus workers and rural communities continues
Despite what various commentators are saying, the minister for trans­port, Shane Ross, is doing the job he was appointed to do, namely destroy­ing the national trans­port service, the CPI says in a statement.

Leantar leis an ionsaí ar oibrithe bus agus ar phobail tuaithe
In ainneoin a bhfuil á rá ag tráchtairí éagsúla, tá an t‑aire iompair, Shane Ross, ag déanamh an obair a ceapadh é lena déanamh, is é sin an tseirbhís náisiúnta iompair a scrios, a deir an CPI i ráiteas.


Continue to push for an end to water charges
The CPI calls on working people to continue to mobilise and push for the full abolition of water charges and for a referendum to put the people’s ownership of all water resources into the Constitution of Ireland.

Brú ar aghaidh chun deireadh a chur le táillí uisce
Iarrann an CPI ar an lucht saothair fanacht le chéile agus brú ar aghaidh chun deireadh iomlán a chur le táillí uisce agus chun reifreann a thionól a chuirfidh úinéireacht an phobail ar na hacmhainní uisce go léir i mBunreacht na hÉireann.


Solidarity with Bus Éireann workers
At the Southern Area Congress of the CPI today [1 April 2017] delegates con­firmed their support for the Bus Éireann workers and their col­leagues in Irish Rail and Dublin Bus in their struggle to protect pay and con­ditions and the rural trans­port network.

Dlúthphártíocht le hoibrithe Bhus Éireann
Ag Comhdháil Limistéar Deiscirt an CPI inniu [1 Aibreán 2017] dhearbhaigh na toscairí a dtacaíocht le hoibrithe Bhus Éireann agus lena gcomh­ghleacaithe in Iarnród Éireann agus Bus Átha Cliath ina streachailt chun pá agus coinníollacha chomh maith leis an ngréasán tuaithe iompair a chosaint.


Our sovereignty challenged
The opinion expressed by the EU com­mis­sioner for the environ­ment, Karmenu Vella, that the impos­ing of fines on those who waste water is not enough to meet the demands of the European Union, is a direct challenge to the sovereignty and democ­racy of this state, the CPI has said in a statement.

Dúshlán ár bhflaithis tugtha
Dúshlán díreach ar fhlaitheas agus ar dhaonlathas an stáit seo is ea an tuairim a nocht coimisinéir imshaoil an Aontais Eorpaigh, Karmenu Vella, nach leor fíneáil a ghearradh orthu siúd a chuireann uisce amú le héilimh an Aontais Eorpaigh a shásamh, a deir an CPI i ráiteas.


Brexit: A CPI view
Speech by the general secretary of the CPI, Eugene McCartan, at the public meeting in Dublin on Monday 20 March.

Brexit: Dearcadh de chuid an CPI
Óráid ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, ag an gcruinniú poiblí faoi Brexit i mBaile Átha Cliath Dé Luain 20 Márta.


Eoghan Ó Néill (1958–2017)
With deep regret we announce the death of our esteemed comrade Eoghan M. Ó Néill, who died on Thursday 16 March.

Eoghan Ó Néill (1958–2017)
Le dobrón a fhógraímid bás ár gcomrádaí ionúin Eoghan M. Ó Néill, a cailleadh Déardaoin 16 Márta.


              


Events    Imeachtaí


  
 Belfast Béal Feirste
 Friday 28 April, 2 p.m.
Jimmy Browne Memorial Lecture, 2017
1917: One hundred years on
Speaker: Neil Faulkner (author of A People’s History of the Russian Revo­lution)
 Launch of Unite’s Belfast Left Book Club

▶Unite offices (26 Antrim Road)
Aoine 28 Aibreán, 2 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Jimmy Browne, 2017
1917: One hundred years on
Cainteoir: Neil Faulkner (údar A People’s History of the Russian Revo­lution)
 Seoladh Club Leabhar Eite Chlé Bhéal Feirste Unite

▶Oifigí Unite (26 Bóthar Aontroma)Download the programme | Íoslódáil an clár


  
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 29 April
Annual May Day rally and march

▶Assemble at Art College Gardens for speeches at 11:30 a.m. and march at 12:00 (noon)

Organised by the Irish Congress of Trade Unions
Satharn 29 Aibreán
Slógadh agus máirseáil bliantúil Lá Bealtaine

▶Cruinnítear i nGairdíní an Choláiste Ealaíne i gcomhair óráidí ag 11:30 r.n. agus máirseáil ag 12:00 (meán lae)

Á eagrú ag Comhairle ne gCeardchumannDownload the programme | Íoslódáil an clár


  
 Belfast Béal Feirste
 Sunday 30 April, 2 p.m.
Booze, banter, and Belfast baps
Celebrating the maritime heritage of the Belfast Docks
▶American Bar (Dock Street)

Organised by Belfast and District Trades Union Council and Trademark

Download the programme

Domhnach 30 Aibreán, 2 i.n.
Deoch, cleithmhagadh, agus bapaí Bhéal Feirste
Ceiliúradh oidhreacht mhuirí Dhugaí Bhéal Feirste
▶American Bar (Sráid na nDugaí)

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhéal Feirste agus an Cheantair

Íoslódáil an clár


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Monday 1 May
May Day march and rally
▶Asemble at Garden of Remembrance (Parnell Square), 2 p.m.

Organised by Dublic Council of Trade Unions
Luan 1 Bealtaine
Máirseáil agus slógadh Lá Bealtaine
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell), 2 i.n.

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhaile Átha Cliath
  
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 4 May, 7:30 p.m.
Annual May Day lecture and discussion
The significance of the 1917 Russian Revo­lution, then and now

▶ICTU offices (45 Donegall Street)

Organised by Belfast and District Council of Trade Unions

Download the programme

Déardaoin 4 Bealtaine, 7:30 i.n.
Léacht agus díospóireacht bhliantúil Lá Bealtaine
The significance of the 1917 Russian Revolution, then and now

▶Oifigí Chomhdháil na gCeardchumann (45 Sráid Dhún na nGall)

Á eagrú ag Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair

Íoslódáil an clár  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Monday 8 May
James Connolly Festival, 2017
6 p.m. Festival opening exhibition
7:30 p.m. First performance of a new play, Big Jim Larkin, in Conversation with Ronan Wilmot • Admission: €10

▶New Theatre (43 East Essex Street)

Luan 8 Bealtaine
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2017
6 p.m. Taispeántas oscailte na féile
7:30 i.n. An chéad léiriú de dhráma nua, Big Jim Larkin, in Conversation with Ronan Wilmot • Cead isteach: €10

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Tuesday 9 May, 8 p.m.
James Connolly Festival, 2017
Film show
Fanatic Heart: The Story So Far of Black 47 • Admission: €5

▶New Theatre (43 East Essex Street)

Máirt 9 Bealtaine, 8 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2017
Taispeántas scannán
Fanatic Heart: The Story So Far of Black 47 • Cead isteach: €5

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 10 May
James Connolly Festival, 2017
7:30 p.m. Political debate • Venue: New Theatre (43 East Essex Street) • Admission free
8 p.m. The Left Hook: performances by Calum Baird and Temper-Mental MissElayneous • Venue: Sin É (14 Upper Ormond Quay)
Céadaoin 10 Bealtaine
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2017
7:30 i.n. Díospóreacht pholaitíochta • Ionad: New Theatre (43 Sráid Essex Thoir) • Cead isteach saor in aisce
8 i.n. The Left Hook: léiriú de chuid Calum Baird agus Temper-Mental MissElayneous • Ionad: Sin É (14 Cé Urumhan Uachtarach)


  
 Galway Gaillimh
 Wednesday 10 May, 8 p.m.
The Russian Revolution: Its continued relevance
Speaker: Prof. Greg Godels (political analyst, Marxist philosopher and author)

▶Richardson’s (1 Eyre Square)

Céadaoin 10 Bealtaine, 8 i.n.
The Russian Revolution: Its continued relevance
Cainteoir: an tOllamh Greg Godels (anailísí polaitiúil, fealsamh Marxach agus údar)

▶Tigh Richardson (1 An Fhaiche Mhór)


  
 Monaghan Muineachán
 Thursday 11 May, 7:30 p.m.
The Russian Revolution: Its continued relevance
Speaker: Prof. Greg Godels (political analyst, Marxist philosopher and author)

▶Four Seasons Hotel

Sponsored by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum

Déardaoin 11 Bealtaine, 7:30 i.n.
The Russian Revolution: Its continued relevance
Cainteoir: an tOllamh Greg Godels (anailísí polaitiúil, fealsamh Marxach agus údar)

▶Óstán Four Seasons

Á urrú ag Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Thursday 11 May, 7:30 p.m.
James Connolly Festival, 2017
Music night
with Mat Callaghan and Yvonne Moore • Admission: €10

▶New Theatre (43 East Essex Street)

Déardaoin 11 Bealtaine, 7:30 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2017
Oíche cheoil
le Mat Callaghan agus Yvonne Moore • Cead isteach: €10

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 12 May, 7:30 p.m.
James Connolly Festival, 2017
Inishfallen Fare Thee Well
by Seán O’Casey • Admission: €10

▶New Theatre (43 East Essex Street)

Aoine 12 Bealtaine, 7:30 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2017
Inishfallen Fare Thee Well
le Seán O’Casey • Cead isteach: €10

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Belfast Béal Feirste
 Friday 12 May, 8 p.m.
Trade Union Friends of Palestine
Night at the races
Raffles ★ Pitch and toss ★ Prizes ★ Live music
▶American Bar (Dock Street)

Organised by Trade Union Friends of Paletine
Cairde Ceardchumannacha na Palaistíne
Oíche ag na rásaí
Crannchuir ★ Caitheamh pinginí ★ Duaiseanna ★ Ceol beo
▶American Bar (Sráid na nDugaí)
Á eagrú ag Cairde Ceardchumannacha na Palaistíne

Aoine 12 Bealtaine, 8 i.n.  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 13 May, 2 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2017
The Russian Revolution: Its continued relevance
Guest speaker: Prof. Greg Godels (Zoltan Zigedy), joint founder and editor of “Marxism-Leninism Today”

▶New Theatre (43 East Essex Street)
Satharn 13 Bealtaine, 2 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2017
The Russian Revolution: Its continued relevance
Aoichainteoir: an tOllamh Greg Godels (Zoltan Zigedy), comh­bhunaitheoir agus eagarthóir “Marxism-Leninism Today”

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)
  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 13 May, 8 p.m.
James Connolly Festival, 2017
Music by Rónán Ó Snodaigh of Kíla • Admission: €15

▶New Theatre (43 East Essex Street)

Satharn 13 Bealtaine, 8 i.n.
James Connolly Festival, 2017
Ceol le Rónán Ó Snodaigh as Kíla • Cead isteach: €15

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 14 May, 3 p.m.
Annual James Connolly Commemoration
Wreath-laying ceremony at the grave of James Connolly

▶Arbour Hill Military Cemetery
Domhnach 14 Bealtaine, 3 i.n.
Comóradh Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle
Searmanas leagtha bláthfhleasc ar uaigh Shéamais Uí Chonaíle

▶Reilig Mhíleata Chnoc na Plásóige
  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 14 May, 4 p.m.
Music
with Ross Breen and friends

▶The Cobblestone (77 North King Street)

Domhnach 14 Bealtaine, 4 i.n.
Ceol
le Ross Breen agus a chairde

▶An Cobblestone (77 Sráid an Rí Thuaidh)


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC