NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the October issue:
Balaclavas, evictions, and the state

The true class nature of the Irish state was exposed recently at the eviction of the Take Back the City group from a house in North Frederick Street, Dublin, when employees of a private security firm, masked and armed with sledgehammers and cutting equipment, smashed into the occupied premises while being protected by gardaí, who were also were wearing balaclavas.  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

State budget protects the interests of the Irish ruling class
The Irish ruling class—itself dependent on American, British and Euro­pean capital—will be satis­fied with the state’s efforts to guaran­tee the “confi­dence” and “stability” that is the bedrock of their rising profits and vast fortunes, the CPI says in a statement.
Tugann cáinaisnéis an stáit cosaint d’aicme ceannasach na hÉireann
Beidh aicme cheannasach na hÉireann—a bhraitheann féin ar chaipiteal Meiriceánach, Briotanach agus Eorpach—lánsásta le hiarrachtaí an stáit ar an “muinín” agus an “seasmhacht,” ar bun­chloch iad dár mbrabús méadaitheach agus a saibhreas ollmhór, a chinntiú, deir an CPI i ráiteas.

Founding of Civil Rights Association commemorated
Comóradh bhunú an Chumann um Chearta Sibhialta

Tommy McKearney, Laura Duggan, Anthony Coughlan, Kevin McCorry
On Saturday 6 October a public meeting to commemorate the fiftieth anniversary of the founding of the Northern Ireland Civil Rights Association was held in Connolly House, Dublin. The meeting was addressed by Tommy McKearney (Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum), Anthony Coughlan (who was present at the founding meetings on behalf of the Wolfe Tone Society), and Kevin McCorry (organiser, NICRA).

Dé Sathairn 6 Deireadh Fómhair eagraíodh cruinniú poiblí chun comóradh a dhéanamh ar chaoga bliain ó bhunú Chumann Cearta Sibhialta Thuaisceart na hÉireann. Labhair Tommy McKearney (Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill), Anthony Coughlan (a bhí i láthair ag na cruinnithe bunaidh ar son Chumann Wolfe Tone) agus Kevin McCorry (eagraí, NICRA) ag an gcruinniú.


The attack on public transport must be resisted and defeated
The CPI condemns the attempt at further privatisation by putting out to public tender another 10 per cent of Bus Éireann routes

Ní foláir seasamh in aghaidh an ionsaí ar iompar poiblí agus é a shárú
Cáineann an CPI an iarracht ar thuilleadh príobháidiú trí 10 faoin gcéad breise de bhealaí Bhus Éireann a chur amach ar tairiscint.


Communities support Lloyd’s workers
Tugann pobail tacaíocht d’oibrithe mhuintir Lloyd
On Saturday 22 September, Communities Against Low Pay held a number of demonstrations outside various branches of Lloyd’s Pharmacy in support of striking workers.

Dé Sathairn 22 Meán Fómhair d’eagraigh Pobail in aghaidh Pá Íseal léirsithe lasmuigh de chraobhacha éagsúla de chuid Lloyd’s Pharmacy mar thacaíocht leis na hoibrithe atá ar stailc.


Housing activists occupy a house in North Frederick Street
Gabhann gníomhaithe tithíochta seilbh ar theach i Sráid Frederick Thuaidh
On Friday 17 August members of the organisa­tions that had been occupy­ing a house in Summer Hill Parade, Dublin, moved their protest to a house in North Frederick Street.

Dé hAoine 17 Lúnasa d’aistrigh na heagraíochtaí a bhí i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, a n‑agóid go teach i Sráid Frederick Thuaidh.


Housing for all!
Tithe do chách!
The CPI and the Connolly Youth Move­ment are support­ing the coalition of organisa­tions taking part in the occupation of a house in Summer Hill Parade, Dublin, from which tenants were illegally evicted by gombeen-capitalists who plan to convert a number of houses to offices.

Tá tacaíocht á tabhairt ag an CPI agus Ógra Uí Chonaíle don chomh­ghuaillíocht atá ag glacadh páirt i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, ónar díbríodh tionóntaí go mí­dhleathach ionas go bhféadfadh rachmasaithe gaimbín roinnt tithe a ath­chóiriú mar oifigí.


Response to the minister for housing
Public housing must be universally accessible to stop it becoming ghettoised or a last resort for the poor, the CPI has said in a statement.

Freagairt ar an aire tithíochta
Deir an CPI i ráiteas gur gá tithíocht phoiblí a bheith ar fáil do chách ionas nach ndéanfar geiteo di nó nach mbeidh sí ina rogha dheiridh ag na boicht.


Congratulations to Palestinian solidarity activists
The CPI welcomes the passing by the Seanad of the Control of Economic Activity (Occu­pied Terri­tories) Bill, intro­duced by the indepen­dent senator Frances Black, an important and signifi­cant first step in what will be a tough battle to get it through the Dáil and make it the law of this state.

Comhghairdeas le gníomaithe um dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín
Fáiltíonn an CPI roimh an mBille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhor­ghabháil), a thionscnaigh Frances Black, seanadóir neamh­spleách, an chéad chéim agus céim thábhachtach shuntasach sa chath crua a bheidh ann chun é a chur chun cinn sa Dáil agus é a achtú mar dhlí an stáit seo.


Events Imeachtaí

             
 Belfast Béal Feirste
 19 and 20 October
Conference on William Walker
Lecture by Dr Michael Mecham on the historical legacy of William Walker, union­ist social­ist, followed by the launch of a collec­tion of essays on Walker jointly edited by Seán Byers and Francis Devine.
 In 1911 William Walker, an apologist for colonialism and union­ism, engaged in a sharp public contro­versy with James Connolly. The text of the debate, under the title The Connolly-Walker Debate, is being re­issued by Connolly Books, and copies will be avail­able at the event.
▶Metropolitan Arts Centre (MAC), 10 Exchange Street

Jointly organised by the Irish Labour History Society and the Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions

19 agus 20 Deireadh Fómhair
Comhdháil faoi William Walker
Tabharfaidh an Dr Michael Mecham léacht faoi oidhreacht stairiúil William Walker, sóisialaí aontachtach, agus ina dhiaidh seolfar bailiúchán d’aistí faoi Walker a chuir Seán Byers agus Francis Devine in eagar.
 Sa bhliain 1911 ghlac William Walker, cosantóir de chuid an chóilíneachais agus an aontachtais, páirt i gconspóid ghéar phoiblí le Séamas Ó Conaíle. Tá téacs na díospóireachta, faoin teideal The Connolly-Walker Debate, á athfhoilsiú ag Connolly Books, agus beidh cóipeanna le fáil ag an ócáid.
▶Metropolitan Arts Centre (MAC), 10 Sráid an Mhalartáin

Á chomh-eagrú ag an Chumann um Stair an Lucht Saothair agus Coiste Thuaisceart na hÉireann Chomhdháil na gCeardchumann


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 20 October, 2:30 p.m. Satharn 20 Deireadh Fómhair, 2:30 i.n.
                 Book launch
The Impact of the Parachute Regiment in Belfast, 1970–1973
With the author, Mícheál Smith
▶Connolly Books (43 East Essex Street)

Seoladh leabhar
The Impact of the Parachute Regiment in Belfast, 1970–1973
In éineacht leis an údar, Mícheál Smith
▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Bale Átha Cliath
 16–18 November
First International Conference against US and NATO Military Bases

▶Liberty Hall (Beresford Place)

Organised by World Beyond War and the Peace and Neutrality Alliance
• Download the brochure

16–18 Samhain
An Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO

▶Halla na Saoirse (Plás Beresford)

Á eagrú ag World Beyond War agus an Chomh­ghuaillíocht um Síocháin agus Neodracht
• Íoslódáil an bróisiúr


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 23 November, 8 p.m. Satharn 20 Deireadh Fómhair, 2:30 i.n.
                 Anti-fascist celebration
Return of the Connolly Column
Tickets: €30
▶Workman’s Club (10 Wellington Quay)

Ceiliúradh frithfhaisisteach
Return of the Connolly Column
Ticéid: €30
▶Workman’s Club (10 Cé Wellington)


Latest publications Foilseacháin is deireanaíGeorge Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC