NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the July issue:
Housing for all!

Vulture funds have become passé. The latest fad taking hold in the property market is the cuckoo fund—aptly named, as they push the individual or family buyer out of their potential nest . . . They work by buying up whole developments, such as apartment blocks, typically buying in cash and in bulk, elbowing out family buyers before letting out the same units to the same families for a tidy rental fee.  Continue | Ar aghaidh


News Nuacht

Unilateral coercive measures against Venezuela
The Venezuelan Ministry of Foreign Affairs has published a booklet describ­ing the illegal actions being taken by the US govern­ment against Venezuela.Bearta aontaobhacha comhéigneacha in aghaidh Venezuela
Tá Roinn Gnóthaí Eachtracha Venezuela tar éis leabhrán a fhoilsiú a chuireann síos ar na gníomhartha mí­dhleathacha atá á ndéanamh ag rialtas na Stát Aontaithe in aghaidh Venezuela.

    

Two members of the American organisation Veterans for Peace, Tarak Kauf and Ken Mayers, who are campaign­ing in Ireland against the use of Shannon Air­port by the US air force for its global wars.

Beirt bhall den eagraíocht Mheiriceánach Veterans for Peace, Tarak Kauf agus Ken Mayers, atá i mbun feachtas in Éirinn in aghaidh úsáid Aer­fort na Sionainne ag aer­fhórsa na Stát Aontaithe le haghaidh a gcogaí domhanda.


Abortion and marriage equality
The CPI welcomes the announce­ment of the possible future changes in regard to abortion and marriage equality in the north of Ireland.

Ginmhilleadh agus comhionannas pósta
Fáiltíonn an CPI roimh an bhfógra maidir le hathruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh amach anseo maidir le ginmhilleah agus comhionannas pósta i dtuaisceart na hÉireann.


Elections show the political stability of the system
If the working class is to advance its own class interests, more than elections or electoral strategies are required, the CPI has said in a statement.

Taispeánann na toghcháin cobhsaíocht pholaitiúil an chórais
Má tá an aicme oibre chun a leas aicmeach féin a chur chun cinn, tá níos mó ná toghcháin ná straitéisí toghcháin de dhíth, a deir an CPI i ráiteas.


Events Imeachtaí

              
 Bray, Co. Wicklow Bré, Co. Chill Mhantáin
 Wednesday 24 July, 7:30 p.m.
Public meeting
Oppose the Bray War Display
War shows are not family entertain­ment. They are for normalising the global war machine.
Speakers: Tarak Kauf and Ken Mayers (American Veterans for Peace), Ahmed Ali (journalist, Mena Centre)
Bray Fisherman’s Club (St Mary’s Terrace, off Strand Road)
Organised by Trade Unionists against Bray War DisplayCéadaoin 24 Iúil, 7:30 i.n.
Cruinniú poiblí
Diúltaímis do Thaispeántas Cogaidh Bhré
Ní siamsaíocht don teaghlach iad seónna cogaidh. Is chun an t‑inneal domhanda cogaidh a normalú iad.
Cainteoirí: Tarak Kauf agus Ken Mayers (American Veterans for Peace), Ahmed Ali (iriseoir, Mena Centre)
Club Iascaigh Bhré (Ardán Mhuire, i leataobh ó Bhóthar na Trá)
Á eagrú ag Ceardchumannaithe in aghaidh Taispeántas Cogaidh Bhré
              
 Belfast Béal Feirste
 Friday 2 August, 6:15 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture
The Red and the Green
A critical analysis of the environ­mental prob­lems facing us today. Guest speaker: Clare Bailey (leader of the Green Party, Northern Ireland)
St Mary’s University College (Falls Road)Aoine 2 Lúnasa, 6:15 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Madge Davison
The Red and the Green
Anailís bhreithiúnach ar na fadhbanna imshaoil atá ag bagairt orainn inniu. Aoi­chainteoir: Clare Bailey (ceannaire an Green Party, Northern Ireland)
Coláiste Ollscoile Mhuire (Bóthar na bhFál)
              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 3 August
Second-hand book sale
Hundreds of bargains. Come early!

Connolly Books (43 East Essex Street)

Satharn 3 Lúnasa
Díolachán leabhair athláimhe
Na céadta leabhar ar phraghas iontach. Tar go luath!

Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)


              
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 8 August, 7 p.m.
Yes to peace! No to NATO!
An evening of protest and soli­darity on the seventieth anni­versary of the formation of NATO. Speaker: Dr Ed Horgan (former UN peace­keeper); guest speakers from the World Peace Council and Irish Veterans for Peace. Music by the non-fundamentalist environmentalist singer and musician Teknopeasant.
Duke of York (7 Commercial Court, off Donegall Street)
Organised by the Peace and Neutrality Alliance (PANA)

Yes to peace! No to NATO!
Tráthnóna agóide agus dlúth­pháirtíochta sa seachtódú bliain ó bhunú NATO. Cainteoir: An Dr Ed Horgan (iar­choimeádaí síochána de chuid na Náisiún Aontaithe); aoi­chainteoirí ó Chomhairle Síochána an Domhain agus Iar­shaighdiúirí Éireannacha ar son na Síochána. Ceol ó Teknopeasant, amhránaí agus ceoltóir imshaoil neamh-bhunchreidmheach.
Duke of York (7 Cúirt Tráchtála, i leataobh ó Shráid Dhún na nGall)
Á eagrú ag an Chomh­ghuaillíocht um Shíocháin agus Neodracht (PANA)

Déardaoin 8 Lúnasa, 7 i.n.

Download the poster | Íoslódáil an póstaer

Further details | Tuilleadh sonraí: panasteeringcommittee@gmail.com


              
 Belfast Béal Feirste
 Friday 9 August, 12:00 (noon)
International Brigade Memorial Lecture
Tribute to the Belfast International Brigaders
One hundred years after the Caledon Lock­out • Guest speaker: Dr Fearhgal Mac Bhloscaidh. Light Lunch, 12:00
Shankill Road Library (298 Shankill Road). Book­ing advis­able: 028 90509232.
Organised by the Inter­national Brigade Com­memor­ation Com­mittee, with Greater Shankill Partner­ship, Belfast and District Trades Union Council, Shankill Road Library, Trade­mark, and ICTU Youth Committee


Léacht Chuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta
Ómós do na Briogáidirí Idir­náisiúnta as Béal Feirste
Céad bliain ó frith­dhúnadh Chionn Aird • Aoi­chainteoir: An Dr Fearhgal Mac Bhloscaidh. Lón éadrom, 12:00
Leabharlann Bhóthar na Sean­chille (298 Bóthar na Sean­chille). Moltar áit a chur in áirithe: 028 90509232.
Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta, in éineacht le Páirtíocht Cheantar na Seanchille, Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair, Leabhar­lann Bhóthar na Seanchille, Trade­mark, agus Coiste Óige Chomh­dháil na gCeard­chumann

Aoine 9 Lúnasa, 12:00 (meán lae)Download the leaflet | Íoslódáil an bhileog


Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC