NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the October issue:

Brexit—who decides?

As the Brexit discussions between Britain and the European Union continue, the true nature of the EU becomes clearer by the day. The EU has been weakened, and its class character is being revealed. The subservient nature of the Irish establishment, and how little influence they have at the European level, is also being exposed and brought into the public glare, despite the efforts of the media to conceal this. Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Donald Trump’s speech at the UN General Assembly poses a serious threat to global peace
Statement of the Central Committee of the Tudeh Party of Iran, 19 September 2017.

Is mór an dúshlán é óráid Donald Trump ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe do shíocháin an domhain
Ráiteas de chuid Choiste Láir Pháirtí Tudeh na hIaráne, 19 Meán Fómhair 2017.


Ireland and the Russian Revolution
A packed meeting in Parnells GAA Club in Coolock, Dublin, on Saturday 16 September heard Eddie Glackin (CPI) and Dónal Fallon (historian) describe the Russian Revolution of 1917 and its influences on Ireland. The meeting was organised by Dublin North-East Remembers.
Éirinn agus Réabhlóid na Rúise
Chuala cruinniú plódaithe i gClub CLG Parnell sa Chúlóg, Baile Átha Cliath, Dé Sathairn 16 Meán Fómhair, Eddie Glackin (CPI) agus Dónal Fallon (staraí) ag cur síos ar Réabhlóid na Rúise, 1917, agus a tionchar ar Éirinn. Ba é Cuimhníonn Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh a d’eagraigh an cruinniú.

International Day of Action against the Destruction and Removal of Anti-Fascist War Memorials in Poland
Lá Idirnáisiúnta Gníomhaíochta in aghaidh Scrios agus Baint Leachtanna Cogaidh Frith­fhaisisteacha sa Pholainn
A demonstration took place outside the Polish consulate in central Dublin on Saturday 2 September against the destruction of war memorials by the Polish government. A letter of protest to the Polish ambassador was also handed in.


Dé Sathairn 2 Meán Fómhair tionóladh léirsiú lasmuigh de Chonsalacht na Polainne i lár Bhaile Átha Cliath in aghaidh scrios cuimhneacháin chogaidh ag rialtas na Polainne. Fágadh isteach litir agóide chuig ambasadóir na Polainne freisin.


Events Imeachtaí

      
 Dublin Baile Átha Cliath
 Tuesday 24 October, 7:30 p.m.Máirt 24 Deireadh Fómhair, 7:30 i.n.
Celebrating the Russian Revolution
A night of revolutionary music and entertainment
Featuring music by Calum Baird
▶Workman Club (10 Wellington Quay)
Admission: €8 (€5)

Ceiliúradh Réabhlóid na Rúise
Oíche de cheol réabhlóideach agus siamsa
Le ceol ó Chalum Baird
▶Workman Club (10 Cé Wellington)
Cead isteach: €8 (€5)         
 Belfast Béal Feirste
 Wednesday 25 October, 10 a.m.
Conference
The October Revolution in Russia: The impact of communism in Ireland
▶Public Record Office of Northern Ireland (2 Titanic Boulevard)
Comhdháil
The October Revolution in Russia: The impact of communism in Ireland
▶Oifig Taifead Poiblí Thuaisceart na hÉreann (2 Boulevard an Titanic)

Céadaoin 25 Deireadh Fómhair, 10 r.n.

• Download the Programme
• Íoslódáil an Clár


         
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 28 October, 2:30 p.m.
Public talk and book launch
The Irish Citizen Army
Speaker: Daithí Mac an Mháistir
▶Casement Social Club (102 Andersonstown Road)

Further information: www.lasairdhearg.com
Caint phoiblí agus seoladh leabhar
The Irish Citizen Army
Cainteoir: Daithí Mac an Mháistir
▶Clúb Sóisialta Mhic Asmaint (102 Bóthar Bhaile Andarsan)

Tuilleadh eolais: www.lasairdhearg.com

Satharn 28 Deireadh Fómhair, 2:30 i.n.         
 Belfast Béal Feirste
 Monday 6 November, 7 p.m.
Public meeting
Anniversary tour by Dr Aleida Guevara
(daughter of Che)—fifty years since the killing of Che Guevara
▶First Presbyterian Church (41 Rosemary Street)
Tickets (free) from Eventbrite

Organised by the Cuba Solidarity Campaign; kindly supported by Unison, Unite, and Belfast and District Trades Council
Cruinniú poiblí
Turas comórtha ag an Dr Aleida Guevara
(iníon Che)—caoga bliain ó mharú Che Guevara
▶An Chéad Eaglais Phreispitéireach (41 Sráid Rosemary)
Ticéid (saor in aisce) ó Eventbrite

Á eagrú ag an nhFeachtas um Dhlúthpháirtíocht le Cúba; á thacú go lách ag Unison, Unite, agus Comhairle Ceardchumann Bhéal Feirste agus an Cheantair

Luan 6 Samhain, 7 i.n.Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC