NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the January issue:

Time for change!

Many people in Ireland yearn for a change of government, to one that would govern in the people’s interests and not renege on electoral promises once they enter Dáil Éireann. A noble dream it may be, but how real is it? Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

An establishment and a state tied up in nearly a century of class war against the poor
The public apology by the Garda Síochána to Joanne Hayes is thirty-four years too late, the CPI says in a statement.

Bunaíocht agus stát atá gafa i mbeagnach céad bliain de chogadh in aghaidh na mbocht
Tá leithscéal poiblí an Gharda Síochána ceithre bliana is tríocha ró­dhéanach, a deir an CPI i ráiteas.


Public welfare second to private greed
The Irish state is not willing to solve the health crisis, as it has given priority to the develop­ment of private health treat­ment over public health, the CPI says in a statement.

Leas poiblí in áit na leath­phingine i ndiaidh saint phríobháideach
Níl an stát Éireannach sásta an ghéar­chéim shláinte a réiteach, toisc go dtugann sé tús áite d’fhorbairt cóir phríobháideach leighis seachas do shláinte phoiblí, a deir an CPI i ráiteas.


Peter Sutherland: A lackey to the interests of imperialism
While the Irish establishment and its media eulogise Peter Sutherland as a figure the Irish people should all seek to emulate, the truth is lost, the CPI says in a statement.

Peter Sutherland: Giolla lucht an impiriúlachais
Agus bunaíocht na hÉireann agus a meáin ag moladh Peter Sutherland go hard na spéire mar phearsa a bhféadfadh muintir na hÉireann go léir aithris a dhéanamh air, cailltear an fhírinne, a deir an CPI i ráiteas.


The Campaign for Public Housing
Numerous public demon­stra­tions and vigils were held over the weekend of 15–17 December in support of the Campaign for Public Housing. Twenty-one events were held, in Cos. Dublin, Cork, Wicklow, Kildare, Meath, Waterford, Wexford, Westmeath, and Monaghan.
An Feachtas um Thithíocht Phoiblí
Eagraíodh neart léirsithe poiblí agus fairí le linn an deireadh seachtaine 15–17 Nollaig mar thacaíocht don Fheachtas um Thithíocht Phoiblí. Eagraíodh aon imeacht fichead, i gContaethe Bhaile Átha Cliath, Chorcaí, Chill Mhantáin, Chill Dara, na Mí, Phort Láirge, Loch Garman, na hIarmhí, agus Mhuineacháin.

Candlelight vigil at the offices of South Dublin County Council, Clondalkin, Friday 15 December
Faire faoi sholas coinnle ag oifigí Chomhairle Contae Bhaile Cliath Theas, Cluain Dolcáin, Dé hAoine 15 Nollaig


Part of the demonstration in Swords, Co. Dublin
Cuid den léirsiú i Sord, Co. Bhaile Átha Cliath


Monaghan | Muineachán


Navan | An Uaimh


Homes, not prison cells
Statement by the CPI in support of the Weekend of Solidarity and Protest for Public Housing, 16 December 2017.

Tithe, seachas cillíní príosúin
Ráiteas ón CPI i dtacaíocht leis an Deireadh Seachtaine um Dhlúth­pháirtíocht ar son Tithíocht Phoiblí, 16 Nollaig 2017.


Ruling by fooling
Statement by the CPI, 6 December 2017.

Ruling by fooling
Ráiteas de chuid an CPI, 6 Nollaig 2017.


Let there be houses!
Interview by Rabble with Eugene McCartan about the Campaign for Public Housing.

Bíodh tithe ann!
Agallamh ar Rabble le Eugene McCartan faoin bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí.


Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
Forum on class (Finbar Cullen) and on Ireland, neo-liberalism, and the European Union (Prof. Terrence McDonough), held in Galway on 26 November 2017.

Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill
Forum faoi aicme (Finbar Cullen) agus faoi Éirinn, an nua-liobrálachas, agus an Aontas Eorpach (an tOllamh Terrence McDonough), a tionóladh i nGaillimh ar 26 Samhain 2017.


25th National Congress
Irish communists gathered in Belfast on Saturday 18 November for the 25th National Congress of the CPI. Delegates came from all parts of Ireland, both north and south. The congress saw the culmina­tion of politi­cal discus­sion and debate in party branches on the main politi­cal reso­lu­tion, which will be published shortly.
• Opening speech by the general secretary, Eugene McCartan

25ú Comhdháil Náisiúnta
Chruinnigh cumannaigh na hÉireann i mBéal Feirste Dé Sathairn 18 Samhain i gcomhair 25ú Comhdháil Náisiúnta an CPI. Tháinig na toscairí ó gach cearn d’Éirinn, idir thuaidh agus theas. Chuir an chomhdháil clabhsúr ar phlé agus díospóireacht i gcraobhacha an pháirtí ar an bpríomh­rún polaitiúil, a fhoilseofar ar ball beag.
• Óráid thosaigh ón ar­drúnaí, Eugene McCartan


Launch of the Campaign for Public Housing
Seoladh an Fheachtais um Thithíocht Phoiblí
The Campaign for Public Housing was launched at a demon­stra­tion at City Hall, Dublin, on 6 Novem­ber in sup­port of the motion that publicly owned land not be handed over for private housing.

Cuireadh tús leis an bhFeachtas um Thithíocht Phoiblí le léirsiú ag Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath, i dtacaíocht leis an rún nach dtabharfar suas talamh atá i seilbh an phobail lena úsáid i gcomhair títhíocht phríobháideach.


Conference calls for fundamental change
Iarrann comhdháil athrú bunúsach
Muireann Dalton, Karen Doyle, Erica Fleming
A conference organised by the Right2Change cam­paign on Saturday 4 November discussed the urgent need for a new housing policy, and called for the establish­ment of an alterna­tive news web site. Among the speakers were Muireann Dalton (Decency for Dunne’s Workers Campaign), Karen Doyle (Right2Water, Cóbh), and Erica Fleming (housing activist). The debate on housing, chaired by Kitty Holland, included Dr Rory Hearne (NUI, Maynooth), Tom Healy (Nevin Economic Research Insti­tute), and Billy Walls (Plasterers’ Union). John Douglas (general secre­tary, Mandate) made a plea for funds with which to launch an alterna­tive media web site.

Phléigh comhdháil a d’eagraigh an feachtas Right2Change Dé Sathairn 4 Samhain an géar­ghá le beartas nua tithíochta, agus d’iarradh bunú suíomh nua gréasáin i gcomhair nuacht malartach. I measc na gcainteoirí bhí Muireann Dalton (Decency for Dunne’s Workers Campaign), Karen Doyle (Right2Water, an Cóbh), agus Erica Fleming (gníomhaí tithíochta). Páirteach sa díospóireacht faoi thithíocht, a raibh Kitty Holland ina cathaoirleach uirthi, bhí an Dr Rory Hearne (NUI, Maigh Nuad), Tom Healy (Nevin Economic Research Insti­tute), agus Billy Walls (Ceard­chumann na bPláistéirí). D’iarr John Douglas (ard­rúnaí, Mandate) airgead lena bhféadfaí suíomh gréasáin i gcomhair nuacht malartach a chur ar bun.


Housing for all!
Tithe do chách!
Cllr Cieran Perry, Jimmy Doran, Brian Leeson, Cllr Éilís Ryan
The Campaign for Public Housing was formally launched on Saturday 28 October at a packed meet­ing in the Unite Hall, Dublin, chaired by Jimmy Doran (Dublin District chair­person, CPI). The meeting decided to hold a demon­stra­tion out­side City Hall on Monday 6 November.

Seoladh an Feachtas um Thithíocht Phoiblí go foirmiúil Dé Sathairn 28 Deireadh Fómhair ag cruinniú plódaithe i Halla Unite a raibh Jimmy Doran (cathaoirleach Cheantar Bhaile Átha Cliath, CPI) ina chathaoirleach air. Bheartaigh an cruinniú ar léirsiú a eagrú lasmuigh de Halla na Cathrach Dé Luain 6 Samhain.


Fight for public housing—now
Troid ar son tithe poiblí—anois
• Download the leaflet

• Íoslódáil an bhileog


Events Imeachtaí

             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 27 January, 7:30 p.m.
Burns Supper
This year’s Burns Night will be dedi­cated to Comrades John Hanna and John Madden. (Other details to be confirmed.)
• Haggis served with bashed neeps and tatties; vegetarian haggis (if sighted); for the less adventur­ous: sumptuous sausages, sauce gravy, onions, etc. Lashings of suit­able beverages.
• People are asked to contribute with music, poems, songs, and stories.

▶CPI premises (Exchange Place, off Donegall Street)

Satharn 9 Nollaig, 2 i.n.
Suipéar Burns
Tiomnófar Oíche Burns i mbliana do na Comrádaithe John Hanna agus John Madden. (Tuilleadh sonraí le deimhmniú.)
• Riarfar hagaois mar aon le brúitín agus tornapaí brúite; hagaois veigeatórach (má fheicfear í); dóibh siúd nach bhfuil chomh fiontrach: ispíní blasta, súlach anlainn, oinniúin, srl. Greadadh de dheochanna oiriúnacha.
• Iarrtar ar dhaoine páirt a ghlacadh le ceol, dánta, amhráin, agus scéalta.

▶Áitreabh an CPI (Plás an Mhalartáin, i leataobh ó Shráid Dhún na nGall)


Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC