NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the June issue:
Out of the chambers and into the communities!

All elections are but a snapshot of the degree of political or class consciousness of the mass of the people, in particular of working people. It is clear from the turnout in the recent elections, both north and south, that large numbers of people (more than half) decided not to bother voting at all—a phenomenon that is not confined to Ireland but is an increasing trend in capitalist countries.  Continue | Ar aghaidh


News Nuacht

Elections show the political stability of the system
If the working class is to advance its own class interests, more than elections or electoral strategies are required, the CPI has said in a statement.
Taispeánann na toghcháin cobhsaíocht pholaitiúil an chórais
Má tá an aicme oibre chun a leas aicmeach féin a chur chun cinn, tá níos mó ná toghcháin ná straitéisí toghcháin de dhíth, a deir an CPI i ráiteas.

James Connolly Commemoration, 2019
On Sunday 12 May the Commun­ist Party of Ireland and the Connolly Youth Move­ment held their annual com­memor­ation at James Connolly’s grave in Arbour Hill, Dublin. Orations were given by Laura Duggan (National Execu­­tive Com­­mittee, CPI), Azzy O’Connor (national chair­person, CYM), and Tommy McKearney (Peadar O’Donnell Social­­ist Repub­lican Forum).
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Dé Domhnaigh 12 Bealtaine d’eagraigh Páirtí Cumannach na hÉireann agus Ógra Uí Chonaíle a gcuimhneachán bliantúil cois uaigh Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath. Rinne Laura Duggan (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI), Azzy O’Connor (cathaoirleach náisiúnta, CYM) agus Tommy McKearney (Fóram Sóisialach Poblachtach Pheadair Uí Dhónaill) óráidí.

James Connolly Memorial Lecture
On Saturday 11 May the James Connolly Memorial Lecture, 2019, was given by Prof. Kathleen Lynch (School of Social Justice, UCD) on the theme “The struggle for equality: Can a capital­ist system ever provide true equality?”Léacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle
Dé Sathairn 11 Bealtaine thug an tOllamh Kathleen Lynch (Scoil na Córa Sóisialta, UCD) Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2019, ar an ábhar “The struggle for equality: Can a capital­ist system ever provide true equality?”

James Connolly Festival, 2019
The first event of this year’s festival was held on Tuesday 7 May on the theme “Workers’ struggle against racism and fascism in the 21st century,” sponsored by Irish Spark Podcast. The speakers were Bulelani Mfaco (direct-provision activist), Rafaela Ferracuti (Brazilian Left Front), and Manoj Mannath (Kranthi—the Indian workers’ cultural and politi­cal organisation).
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Tionóladh céad imeacht na féile i mbliana Dé Máirt 7 Bealtaine. Ba é “Workers’ struggle against racism and fascism in the 21st century” an téama, agus rinne an Irish Spark Podcast urraíocht ar an gcruinniú. Mar chainteoirí bhí Bulelani Mfaco (gníomhaí soláthar díreach), Rafaela Ferracuti (Fronta Brasaíleach na hEite Clé), agus Manoj Mannath (Kranthi—eagraíocht cultúrtha agus polaitíochta na n‑oibrithe Indiacha).

Bulelani Mfaco, Rafaela Ferracuti, Manoj Mannath, James Callaghan (Irish Spark Podcast)
The second event of the festival, on Wednesday 8 May, was the Irish premiere of Dennis Skinner: Nature of the Beast (2017), directed by Daniel Draper, a docu­mentary about the life of the English social­ist, trade union­ist and Labour MP Dennis Skinner. After the show­ing there was a Q&A and panel discus­sion with Allan Melia (producer and cinema­tographer), presented by Emmet Kirwan.Tionóladh dara hócáid na féile Dé Céadaoin 8 Bealtaine. Ba í an chéad taispeáint in Éirinn de Dennis Skinner: Nature of the Beast (2017), a stiúir Daniel Draper, scannán faisnéise faoi shaol Dennis Skinner, sóisialaí, ceard­chumannaí agus feisire Sasanach. Tar éis na taispeána bhí seisiún ceisteanna agus freagraí ann mar aon le díospóireacht phainéil le hAllan Melia (léiritheoir agus cineamata­grafadóir), arna gcur i láthair ag Emmet Kirwan.

Allan Melia, Emmet Kirwan
On Thursday 9 May, Hugo René Ramos Milanés (ambas­sador of Cuba in Ireland), Dr Moataz Khalifa (Communist Party of Sudan) and Eugene McCartan (general secre­tary, CPI) spoke on the theme “The world is in a state of chassis . . . Why?” The meet­ing was chaired by Laura Duggan (National Execu­tive Com­mittee, CPI).Déardaoin 9 Bealtaine labhair Hugo René Ramos Milanés (ambasadóir Chúba in Éirinn), an Dr Moataz Khalifa (Páirtí Cumannach na Súdáine) agus Eugene McCartan (ard­rúnaí, CPI) ar an ábhar “The world is in a state of chassis . . . Why?” Ba í Laura Duggan (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI) cathaoirleach an chruinnithe.

Hugo René Ramos Milanés, Laura Duggan, Soraya Torres Jaime, Eugene McCartan, Moataz Khalifa
On Friday 10 May, Clare Daly TD, Fatin al-Tamimi (Ireland-Palestine Solidarity Cam­paign), Lorraine O’Connor (Muslim Sisters of Éire) and Emily Waszak (Migrants and Ethnic Minorities for Repro­­duc­tive Justice) spoke at a packed meet­ing on the theme “Women, power and politics in the 21st century.” The meeting was chaired by Michelle Connolly (Dublin Central Housing Action).Dé hAoine 10 Bealtaine labhair Clare Daly TD, Fatin al-Tamimi (Feachtas na hÉireann um Dhlúth­pháirtíocht leis an bPalaistín), Lorraine O’Connor (Deirfiúracha Moslamacha na hÉireann) agus Emily Waszak (Imircigh agus Mionlaigh Eitneacha ar son Cóir Atáirgthe) ag cruinniú plódaithe ar an ábhar “Women, power and politics in the 21st century.” Bhí Michelle Connolly (Beart Tithíochta Bhaile Átha Cliath Láir) sa chathaoir.

Clare Daly, Fatin al-Tamimi, Lorraine O’Connor, Michelle Connolly, Emily Waszak


May Day in Belfast
Lá Bealtaine i mBéal Feirste

May Day in Dublin
Lá Bealtaine i mBaile Átha Cliath

Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 19 June, 1 p.m.
Lobby at Dáil Éireann
Show support for the bill to outlaw the taking of workers’ tips by employers. ✱ This is a community and trade union activ­ists’ lobby. No party (or front organisa­tions’) flags or banners.
Dáil Éireann (Kildare Street)

Organised by Communities Against Low Pay

Céadaoin 19 Meitheamh, 1 i.n.
Stocaireacht ag Dáil Éireann
Taispeánaimis tacaíocht don bhille a chuirfeadh cosc dleathach ar bhaint séisíní dá gcuid oibrithe ag fostóirí. ✱ Is stocaireacht de chuid gníomhaithe pobail agus ceard­chumann í seo. Ná taispeántar bratacha nó brait de chuid páirtithe polaitíochta (ná a gcuid frontaí).
Dáil Éireann (Sráid Chill Dara)

Á eagrú ag Pobail in aghaidh Pá Íseal


              
 Kilcullen, Co. Kildare Cill Chuillinn, Co. Chill Dara
 Saturday 22 June, 7:30 p.m.
Commemorative plaque
to be unveiled by Christy Moore in honour of Frank Conroy, volunteer in the Spanish Anti-Fascist War
Kilcullen Heritage Centre (Main Street)Satharn 22 Meitheamh, 7:30 i.n.
Plaic chuimhneacháin
le nochtadh ag Christy Moore, in ómós do Frank Conroy, óglach i gCogadh Frith­fhaisisteach na Spáinne
Lárionad Oidhreachta Chill Chuillinn (an tSráid Mhór)
Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC