NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward

 Unity Bodenstown supplement
Forlíonadh Unity um Bhaile Uí Bhuadáin


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the August issue:
Radical or redundant

The chief executive officer of Amazon, Jeff Bezos, has been declared the richest person in modern history, with a personal fortune of €152 billion. This massive accumu­lation of wealth did not just appear in his bank account or property port­folio: it was created by the labour of others, coupled with the natural resources of this planet.  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Housing activists occupy a house in North Frederick Street
Gabhann gníomhaithe tithíochta seilbh ar theach i Sráid Frederick Thuaidh
On Frday 17 August members of the organisa­tions that had been occupy­ing a house in Summer Hill Parade, Dublin, moved their protest to a house in North Frederick Street.

Dé hAoine 17 Lúnasa d’aistrigh na heagraíochtaí a bhí i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, a n‑agóid go teach i Sráid Frederick Thuaidh.


Housing for all!
Tithe do chách!
The CPI and the Connolly Youth Move­ment are support­ing the coalition of organisa­tions taking part in the occupation of a house in Summer Hill Parade, Dublin, from which tenants were illegally evicted by gombeen-capitalists who plan to convert a number of houses to offices.

Tá tacaíocht á tabhairt ag an CPI agus Ógra Uí Chonaíle don chomh­ghuaillíocht atá ag glacadh páirt i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, ónar díbríodh tionóntaí go mí­dhleathach ionas go bhféadfadh rachmasaithe gaimbín roinnt tithe a ath­chóiriú mar oifigí.


Response to the minister for housing
Public housing must be universally accessible to stop it becoming ghettoised or a last resort for the poor, the CPI has said in a statement.

Freagairt ar an aire tithíochta
Deir an CPI i ráiteas gur gá tithíocht phoiblí a bheith ar fáil do chách ionas nach ndéanfar geiteo di nó nach mbeidh sí ina rogha dheiridh ag na boicht.


Congratulations to Palestinian solidarity activists
The CPI welcomes the passing by the Seanad of the Control of Economic Activity (Occu­pied Terri­tories) Bill, intro­duced by the indepen­dent senator Frances Black, an important and signifi­cant first step in what will be a tough battle to get it through the Dáil and make it the law of this state.

Comhghairdeas le gníomaithe um dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín
Fáiltíonn an CPI roimh an mBille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhor­ghabháil), a thionscnaigh Frances Black, seanadóir neamh­spleách, an chéad chéim agus céim thábhachtach shuntasach sa chath crua a bheidh ann chun é a chur chun cinn sa Dáil agus é a achtú mar dhlí an stáit seo.


Events Imeachtaí

             
 Bodenstown (Co. Kildare) Baile Uí Bhuadáin (Co. Chill Dara)
 Sunday 19 August Domhnach 19 Lúnasa
                
United Wolfe Tone Commemoration, 2018
Oration by Jimmy Doran
▶Assemble at Sallins at 3 p.m.
▶Bus from Custom House Quay, Dublin, 12:00 (noon) • Fare €10 • Booking in Connolly Books (43 East Essex Street, Dublin) or on line at www.connollybooks.org

Organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum

Comóradh Aontaithe Wolfe Tone, 2018
Déanfaidh Jimmy Doran an óráid
▶Cruinnítear sna Solláin ag 3 i.n.
▶Bus ó Ché Theach an Chustaim, Baile Átha Cliath, 12:00 (meán lae) • Táille €10 • Áirithint trí Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath) nó ar líne ag www.connollybooks.org

Á eagrú ag Fóram Sóisialach Poblachtach Pheadair Uí Dhónaill


             
 Dún Laoghaire, Co. Dublin Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
 30 August to 1 September
Roger Casement Summer School and Festival
Admission: €35, or €10 per session
▶Lexicon Library (Queen’s Road)

• Download the programme

30 Lúnasa go dtí 1 Meán Fómhair
Scoil Samhraidh agus Féile Ruairí Mhic Asmaint
Cead isteach: €35, nó €10 in aghaidh an tseisiúin
▶Leabharlann Lexicon (Bóthar na Banríona)

• Íoslódáil an clár


             
 Newry, Co. Down An tIúr, Co. an Dúin
 Thursday 6 September, 6 p.m.
The Life and Times of James Connolly
A new edition of the acclaimed biography by C. Desmond Greaves, published jointly by the Connolly Associ­ation (London), Manifesto Press (London), and Connolly Books (Dublin), to be launched by Anthony Coughlan (associ­ate professor emeritus of social policy, TCD, and literary executor of Desmond Greaves).
▶The Gallery, Newry Library (79 Hill Street)Eagrán nua den bheath­aisnéis gairmthe le C. Desmond Greaves, arna chomh­fhoilsiú ag Cumann an Chonaíligh (Londain), Manifesto Press (Londain), agus Connolly Books (Baile Átha Cliath), le seoladh ag Anthony Coughlan (comh-ollamh emeritus le beartas sóisialta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus seiceadóir liteartha Desmond Greaves).
▶An Gailearaí, Leabharlann an Iúir (79 Sráid an Chnoic)

Déardaoin 6 Meán Fómhair, 6 i.n.             
 Omeath, Co. Louth Ó Méith, Co. Lú
 Saturday 8 September
Annual commemoration of the Battle of the Ebro
Commemorative walk to the memorial to five local Inter­national Brigade volun­teers, departing from the Granvue Hotel at 4 p.m.

Organised by Friends of the Inter­national Brigades, Ireland

Satharn 8 Meán Fómhair
Comóradh bliantúil Chath an Ebro
Súlóid chomórtha go dtí an leacht chuimhneacháin in ómós cúigear óglach áitiúil de chuid na Briogáide Idir­náisiúnta, ag fágáil Óstán an Granvue ag 4 i.n..

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idir­náisiúnta, Éirinn


Latest publications Foilseacháin is deireanaíGeorge Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC