NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the July issue:
The EU’s crisis of legitimacy

The European Union’s crisis of legitimacy continues to develop, as do the attempts by those elements that call themselves the “liberal centre”—that is, those political parties and the economic interests they serve that are central to the EU’s further integration and are attempting to use that crisis to mask their agenda . . . Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Congratulations to Palestinian solidarity activists
The CPI welcomes the passing by the Seanad of the Control of Economic Activity (Occu­pied Terri­tories) Bill, intro­duced by the indepen­dent senator Frances Black, an important and signifi­cant first step in what will be a tough battle to get it through the Dáil and make it the law of this state.

Comhghairdeas le gníomaithe um dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín
Fáiltíonn an CPI roimh an mBille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhor­ghabháil), a thionscnaigh Frances Black, seanadóir neamh­spleách, an chéad chéim agus céim thábhachtach shuntasach sa chath crua a bheidh ann chun é a chur chun cinn sa Dáil agus é a achtú mar dhlí an stáit seo.


The Life and Times of James Connolly
On Saturday 16 June a new edition of the acclaimed biography by C. Desmond Greaves, published jointly by the Connolly Associ­ation (London), Manifesto Press (London), and Connolly Books (Dublin), was launched by Prof. Kathleen Lynch (professor of equality studies, UCD) with Anthony Coughlan (associ­ate professor emeritus of social policy, TCD).


Dé Sathairn 16 Meitheamh sheol an tOllamh Kathleen Lynch (ollamh le staidéir chomh­ionannais, UCD), in éineacht le Anthony Coughlan (comh­ollamh emeritus le beartas sóisialta, TCD), eagrán nua den bhaith­aisnéis ard­mholta le C. Desmond Greaves, a chomh­fhoilsigh Cumann an Chonaíligh (Londain), Manifesto Press (Londain), agus Connolly Books.Anthony Coughlan, Kathleen Lynch, Eugene McCartan (Connolly Books)


Repeal of the 8th Amendment
The CPI welcomes the vote of the Irish people to remove the anti-woman 8th Amendment of the Consti­tution of Ireland.
Aisghairm an 8ú Leasú
Fáiltíonn an CPI roimh vóta mhuintir na hÉireann ar son ais­ghairm an 8ú Leasú, leasú frith­mhná, ar Bhunreacht na hÉireann.


The killing fields of Gaza
The CPI condems in the strongest terms the murder of more than sixty Palestinians and the wounding of thousands more.

Páirceanna an áir i nGaza
Cáineann an CPI go tréan dúnmharú níos mó ná seasca Palaistíneach agus gortú na mílte eile.


Events Imeachtaí

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 21 July, 12:00 (noon)
Connolly Conversations
The politics and strategy of the CPI
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 21 Iúil, 12:00 (meán lae)
Connolly Conversations
The politics and strategy of the CPI
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 21 July, 2:30 p.m.
Talk and film show
Mission to Syria
Eva Heizmann and Markus Heizmann will talk about their three journeys to Syria, 2016–18, to bring vitally needed goods to people in devastated villages and towns, together with a docu­mentary film of their amazing journeys.
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 21 Iúil, 2:30 i.n.
Caint agus taispeáint scannán
Misean go dtí an tSiria
Labhróidh Eva Heizmann agus Markus Heizmann faoina dtrí thuras go dtí an tSiria, 2016–18, chun earraí a raibh géarghá leo a thabhairt chuig daoine i sráid­bhailte agus bailte móra atá millte, mar aon le scannán faisnéise faoina dturais iontacha.
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Armagh Ard Mhacha
 Monday 23 July, 4:30 p.m.
John Hewitt Society International Summer School
Civil rights: What went wrong?
Speakers: Gregory Campbell MP, Trevor Ringland, Brid Rodgers, Colm Gildernew MLA. Chairperson: Peter Osborne (chairman, CRC).
▶Market Place Theatre

Booking: www.johnhewittsociety.org

Luan 23 Iúil, 4:30 i.n.
Scoil Idirnáisiúnta Shamhraidh Chumann John Hewitt
Civil rights: What went wrong?
Cainteoirí: Gregory Campbell MP, Trevor Ringland, Brid Rodgers, Colm Gildernew MLA. Cathaoirleach: Peter Osborne (cathaoirleach, CRC).
▶Amharclann Phlás an Mhargaidh

Áirithint: www.johnhewittsociety.org


             
 Bray (Co. Wicklow) Bré (Co. Chill Mhantáin)
 Saturday 28 July
Peace event
Demonstration against the Bray War Show
▶Assemble at Bray DART Station, 2 p.m.

Satharn 28 Iúil
Ócáid síochána
Léirsiú in aghaidh Seó Cogaidh Bhré
▶Cruinnítear ag Stáisiún DART Bhré, 2 i.n.


             
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 2 August, 7:15 p.m.
“The civil rights movement: From anger to action”
Speakers: Fionbarra Ó Dochartaigh (Derry, founder-member, NICRA), Eileen Weir (Shankill Women’s Centre), Joe Bowers (trade unionist and civil rights activist).
▶Gallagher’s Lounge, Duke of York (7 Commercial Court)

Déardaoin 2 Lúnasa, 7:15 i.n.
“The civil rights movement: From anger to action”
Cainteoirí: Fionbarra Ó Dochartaigh (Doire, ball bunaidh, NICRA), Eileen Weir (Lár­ionad Ban na Seanchille), Joe Bowers (ceard­chumannaí agus gníomhaí cearta sibhialta).
▶Tolglann Gallagher, Duke of York (7 Cúirt Tráchtála)


             
 Belfast Béal Feirste
 Friday 3 August, 6:30 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2018
Aoine 3 Lúnasa, 6:30 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2018
                  
The killing of Irish neutrality: The evidence
Speaker: Niall Farrell (PRO, Galway Alliance Against War)
▶St Mary’s College (Falls Road)
Further information: 07751951785

• Download the leaflet

  
The killing of Irish neutrality: The evidence
Cainteoir: Niall Farrell (oifigeach caidreamh poiblí, Comh­ghuaillíocht na Gaillimhe in aghaidh Cogaidh)
▶Coláiste Mhuire (Bóthar na bhFál)
Tuilleadh eolais: 07751951785

• Íoslódáil an bhileog

  

Latest publications Foilseacháin is deireanaíGeorge Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC