NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC
COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the December issue:
Debt crisis grows

Global debt is now becoming a major factor in the instability of the system of capitalism . . . The United States alone is responsible for 30 per cent of the outstanding public debt. Trump’s policies in the last two years have accelerated the growth in US government debt. The US Treasury is followed by the Japanese and Chinese debt agencies and the biggest euro-zone economies.  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Political statement
The National Executive of the CPI issued its regular political statement on 10 December 2018.

Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas polaitiúil rialta ar 10 Nollaig 2018.


Campaign for Public Housing
An Feachtas ar son Tithíocht Phoiblí
Members of the Campaign for Public Housing taking part in the hous­ing demon­stra­tion in Dublin on Saturday 12 December organised by the National Home­less and Hous­ing Coalition

Baill den Fheachtas ar son Tithíocht Phoiblí ag glacadh páirt sa léirsiú i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 1 Nollaig a d’eagraigh an Comh­aontas Náisiúnta um Dhíthreabhaigh agus Tithíocht


The communist movement gaining in strength globally
Report on the 20th Inter­national Meet­ing of Commun­ist and Workers’ Parties, Athens, November 2018. The meeting issued a joint appeal for common action.

An ghluaiseachta chumannach ag dul i neart timpeall an domhain
Tuairisc ar an 20ú Cruinniú Idir­náisiúnta de na Páirtithe Cumannacha agus Oibrithe, an Aithin, Samhain 2018. D’eisigh an cruinniú comh-achainí ar ghníomh i gcomhar.


First International Conference against US and NATO Military Bases
Hundreds of delegates from around the world gathered in Dublin for the First International Conference against US and NATO Military Bases. The conference was organised by World Beyond War and the Peace and Neutrality Alliance (PANA).
An Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bhunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO
Chruinnigh na céadta toscaire as tíortha ar fud an domhain i mBaile Átha Cliath le páirt a ghlacadh sa Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bhunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO. Ba iad World Beyond War agus Comhaontas na Síochána agus na Neodrachta (PANA) a d’eagraigh an chomhdháil.
Some of the attendance on Saturday 17 November   
• Reports by Lynda Walker and Noel Martin   
• More photographs: Stop These Wars   

   Roinnt dá raibh i láthair Dé Sathairn 17 Samhain
   • Tuairiscí le Lynda Walker agus Noel Martin   
   • Tuilleadh grianghraf: Stop These Wars


Celebrating war shows the limits of Irish nationalism
Those forces within Irish nationalism that sided with the British state for their own material interests are still acting in those interests as they align themselves with the needs of imperialism, the CPI says in a statement.

Taispeánann ceiliúradh cogaí teorainneacha an náisiúnachais Éireannaigh
Tá na fórsaí sin laistigh den náisiúnachas Éireannach a thaobhaigh leis an stát Briotanach ar mhaithe lena leas saolta féin ag gníomhú fós ar mhaithe leis an leas céanna agus iad á n‑ailíniú féin le riachtanais an impiriúlachais, deir an CPI i ráiteas.


The Connolly-Walker debate
In October 2018 a new edition of the debate between James Connolly and William Walker, contain­ing all the articles published originally in 1911, was launched by Connolly Books, Dublin. This is a crucial docu­ment in its presenta­tion of Connolly’s under­stand­ing of the inextricable con­nec­tion between national indepen­dence and the struggle for social­ism. It is avail­able from Connolly Books, price €8 (£7).An díospóireacht idir Ó Conaíle agus Walker
I mí Dheireadh Fómhair 2018 sheol Connolly Books, Baile Átha Cliath, eagrán nua den díospóireacht idir Séamas Ó Conaíle agus William Walker, a chuimsíonn na hailt go léir a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1911. Foilseachán rí­thábhachtach is ea seo sa chaoi a léiríonn sé tuiscint an Chonaíligh ar an nasc do­shéanta idir an neamh­spleáchas náisiúnta agus an troid ar son an tsóisialachais. Tá sé le fáil ó Connolly Books ar €8 (£7).


State budget protects the interests of the Irish ruling class
The Irish ruling class—itself dependent on American, British and Euro­pean capital—will be satis­fied with the state’s efforts to guaran­tee the “confi­dence” and “stability” that is the bedrock of their rising profits and vast fortunes, the CPI says in a statement.
Tugann cáinaisnéis an stáit cosaint d’aicme ceannasach na hÉireann
Beidh aicme cheannasach na hÉireann—a bhraitheann féin ar chaipiteal Meiriceánach, Briotanach agus Eorpach—lánsásta le hiarrachtaí an stáit ar an “muinín” agus an “seasmhacht,” ar bun­chloch iad dár mbrabús méadaitheach agus a saibhreas ollmhór, a chinntiú, deir an CPI i ráiteas.

Founding of Civil Rights Association commemorated
Comóradh bhunú an Chumann um Chearta Sibhialta

Tommy McKearney, Laura Duggan, Anthony Coughlan, Kevin McCorry
On Saturday 6 October a public meeting to commemorate the fiftieth anniversary of the founding of the Northern Ireland Civil Rights Association was held in Connolly House, Dublin. The meeting was addressed by Tommy McKearney (Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum), Anthony Coughlan (who was present at the founding meetings on behalf of the Wolfe Tone Society), and Kevin McCorry (organiser, NICRA).

Dé Sathairn 6 Deireadh Fómhair eagraíodh cruinniú poiblí chun comóradh a dhéanamh ar chaoga bliain ó bhunú Chumann Cearta Sibhialta Thuaisceart na hÉireann. Labhair Tommy McKearney (Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill), Anthony Coughlan (a bhí i láthair ag na cruinnithe bunaidh ar son Chumann Wolfe Tone) agus Kevin McCorry (eagraí, NICRA) ag an gcruinniú.


The attack on public transport must be resisted and defeated
The CPI condemns the attempt at further privatisation by putting out to public tender another 10 per cent of Bus Éireann routes

Ní foláir seasamh in aghaidh an ionsaí ar iompar poiblí agus é a shárú
Cáineann an CPI an iarracht ar thuilleadh príobháidiú trí 10 faoin gcéad breise de bhealaí Bhus Éireann a chur amach ar tairiscint.


Events Imeachtaí

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 15 December, 2 p.m.
Solidarity demonstration
Support the French yellow vests!
Demonstration against the Government and its catastrophic policies
▶Assemble at Custom House Quay
Organised by International Yellow Vests United Nations

Satharn 15 Nollaig, 2 i.n.
Léirsiú dlúthpháirtíochta
Tugaimis tacaíocht do veisteanna buí na Fraince!
Léirsiú in aghaidh an Rialtais agus a chuid beartas tubaisteach
▶Cruinnítear ag Cé Theach an Chustaim
Á eagrú ag Náisiúin Aontaithe na Veisteanna Buí Idirnáisiúnta


             
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 17 January, 7 p.m.
Shankill Winter Festival
Farewell to Spain
The International Brigade say farewell to Spain, in film, song, and story
▶Spectrum Centre (Shankill Road)
Organised by the International Brigade Commemoration CommitteeDéardaoin 17 Eanáir, 7 i.n.
Féile Gheimhridh na Seanchille
Farewell to Spain
Fágann an Bhriogáid Idirnáisiúnta slán ag an Spáinn, i scannáin, in amhráin, agus i scéalta
▶Spectrum Centre (Bóthar na Seanchille)
Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta
             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 26 January, 11 a.m.
People’s Dáil
Celebrating the centenary of the first Dáil Éireann
Commemoration and celebration • Reflection • Inspiration
▶Liberty Hall (Beresford Place)
Satharn 26 Eanáir, 11 r.n.
Dáil na nDaoine
Ceiliúradh an Chéad Dáil Éireann
Comóradh agus ceiliúradh • Machnamh • Inspioráid
▶Halla na Saoirse (Plás Beresford)
                    Organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
To register: forumodonnell@gmail.com

Download “A Democratic Programme for a New Century

Á eagrú ag Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill
Le clárú: forumodonnell@gmail.com

Íoslódáil “A Democratic Programme for a New Century

  

Latest publications Foilseacháin is deireanaíGeorge Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC