NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the November issue:
Brexit and “backstops”

Difficulties for the EU continue to intensify. As the time for a final deal between the British state and the European Union draws near, the British government is attempting to push through its minimalist Brexit strategy so as to secure its “special relationship.”  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Celebrating war shows the limits of Irish nationalism
Those forces within Irish nationalism that sided with the British state for their own material interests are still acting in those interests as they align themselves with the needs of imperialism, the CPI says in a statement.

Taispeánann ceiliúradh cogaí teorainneacha an náisiúnachais Éireannaigh
Tá na fórsaí sin laistigh den náisiúnachas Éireannach a thaobhaigh leis an stát Briotanach ar mhaithe lena leas saolta féin ag gníomhú fós ar mhaithe leis an leas céanna agus iad á n‑ailíniú féin le riachtanais an impiriúlachais, deir an CPI i ráiteas.


The Connolly-Walker debate
On Saturday 20 October a new edition of the debate between James Connolly and William Walker, contain­ing all the articles published originally in 1911, was launched by Connolly Books, Dublin. This is a crucial docu­ment in its presenta­tion of Connolly’s under­stand­ing of the inextricable con­nec­tion between national indepen­dence and the struggle for social­ism. It is avail­able from Connolly Books, price €8 (£7).An díospóireacht idir Ó Conaíle agus Walker
Dé Sathairn 20 Deireadh Fómhair sheol Connolly Books, Baile Átha Cliath, eagrán nua den díospóireacht idir Séamas Ó Conaíle agus William Walker, a chuimsíonn na hailt go léir a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1911. Foilseachán rí­thábhachtach is ea seo sa chaoi a léiríonn sé tuiscint an Chonaíligh ar an nasc do­shéanta idir an neamh­spleáchas náisiúnta agus an troid ar son an tsóisialachais. Tá sé le fáil ó Connolly Books ar €8 (£7).


State budget protects the interests of the Irish ruling class
The Irish ruling class—itself dependent on American, British and Euro­pean capital—will be satis­fied with the state’s efforts to guaran­tee the “confi­dence” and “stability” that is the bedrock of their rising profits and vast fortunes, the CPI says in a statement.
Tugann cáinaisnéis an stáit cosaint d’aicme ceannasach na hÉireann
Beidh aicme cheannasach na hÉireann—a bhraitheann féin ar chaipiteal Meiriceánach, Briotanach agus Eorpach—lánsásta le hiarrachtaí an stáit ar an “muinín” agus an “seasmhacht,” ar bun­chloch iad dár mbrabús méadaitheach agus a saibhreas ollmhór, a chinntiú, deir an CPI i ráiteas.

Founding of Civil Rights Association commemorated
Comóradh bhunú an Chumann um Chearta Sibhialta

Tommy McKearney, Laura Duggan, Anthony Coughlan, Kevin McCorry
On Saturday 6 October a public meeting to commemorate the fiftieth anniversary of the founding of the Northern Ireland Civil Rights Association was held in Connolly House, Dublin. The meeting was addressed by Tommy McKearney (Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum), Anthony Coughlan (who was present at the founding meetings on behalf of the Wolfe Tone Society), and Kevin McCorry (organiser, NICRA).

Dé Sathairn 6 Deireadh Fómhair eagraíodh cruinniú poiblí chun comóradh a dhéanamh ar chaoga bliain ó bhunú Chumann Cearta Sibhialta Thuaisceart na hÉireann. Labhair Tommy McKearney (Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill), Anthony Coughlan (a bhí i láthair ag na cruinnithe bunaidh ar son Chumann Wolfe Tone) agus Kevin McCorry (eagraí, NICRA) ag an gcruinniú.


The attack on public transport must be resisted and defeated
The CPI condemns the attempt at further privatisation by putting out to public tender another 10 per cent of Bus Éireann routes

Ní foláir seasamh in aghaidh an ionsaí ar iompar poiblí agus é a shárú
Cáineann an CPI an iarracht ar thuilleadh príobháidiú trí 10 faoin gcéad breise de bhealaí Bhus Éireann a chur amach ar tairiscint.


Communities support Lloyd’s workers
Tugann pobail tacaíocht d’oibrithe mhuintir Lloyd
On Saturday 22 September, Communities Against Low Pay held a number of demonstrations outside various branches of Lloyd’s Pharmacy in support of striking workers.

Dé Sathairn 22 Meán Fómhair d’eagraigh Pobail in aghaidh Pá Íseal léirsithe lasmuigh de chraobhacha éagsúla de chuid Lloyd’s Pharmacy mar thacaíocht leis na hoibrithe atá ar stailc.


Housing activists occupy a house in North Frederick Street
Gabhann gníomhaithe tithíochta seilbh ar theach i Sráid Frederick Thuaidh
On Friday 17 August members of the organisa­tions that had been occupy­ing a house in Summer Hill Parade, Dublin, moved their protest to a house in North Frederick Street.

Dé hAoine 17 Lúnasa d’aistrigh na heagraíochtaí a bhí i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, a n‑agóid go teach i Sráid Frederick Thuaidh.


Housing for all!
Tithe do chách!
The CPI and the Connolly Youth Move­ment are support­ing the coalition of organisa­tions taking part in the occupation of a house in Summer Hill Parade, Dublin, from which tenants were illegally evicted by gombeen-capitalists who plan to convert a number of houses to offices.

Tá tacaíocht á tabhairt ag an CPI agus Ógra Uí Chonaíle don chomh­ghuaillíocht atá ag glacadh páirt i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, ónar díbríodh tionóntaí go mí­dhleathach ionas go bhféadfadh rachmasaithe gaimbín roinnt tithe a ath­chóiriú mar oifigí.


Response to the minister for housing
Public housing must be universally accessible to stop it becoming ghettoised or a last resort for the poor, the CPI has said in a statement.

Freagairt ar an aire tithíochta
Deir an CPI i ráiteas gur gá tithíocht phoiblí a bheith ar fáil do chách ionas nach ndéanfar geiteo di nó nach mbeidh sí ina rogha dheiridh ag na boicht.


Events Imeachtaí

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 16 November, 3 p.m. Aoine 16 Samhain, 3 i.n.
                     First International Conference against US and NATO Military Bases
Anti-war rally
▶GPO (O’Connell Street)

Organised by World Beyond War and the Peace and Neutrality Alliance

   An Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO
Slógadh frithchogaidh
▶Ardoifig an Phoist (Sráid Uí Chonaill)

Á eagrú ag World Beyond War agus an Chomh­ghuaillíocht um Síocháin agus Neodracht

  

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 16–18 November
First International Conference against US and NATO Military Bases

▶Liberty Hall (Beresford Place)

Organised by World Beyond War and the Peace and Neutrality Alliance
• Download the programme

16–18 Samhain
An Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO

▶Halla na Saoirse (Plás Beresford)

Á eagrú ag World Beyond War agus an Chomh­ghuaillíocht um Síocháin agus Neodracht
• Íoslódáil an clár


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Monday 19 November, 8 p.m.
End EU sanctions against the Syrian people
Vincent Browne in conversation with Peter Ford, former British ambassador to Syria
▶Unite Hall (55 Middle Abbey Street)

Sponsored by Clare Daly TD and Mick Wallace TDLuan 19 Samhain, 8 i.n.
End EU sanctions against the Syrian people
Vincent Browne i gcomhrá le Peter Ford, iar-ambasadóir na Breataine sa tSiria
▶Halla Unite (55 Sráid Lár na Mainistreach)

Á urrú Clare Daly TD agus Mick Wallace TD


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 21 November, 5:30 p.m.
Book launch
Banking
A new book on the banking crisis by Conor McCabe (author of Sins of the Father)
▶Connolly Books (43 East Essex Street)

Céadaoin 21 Samhain, 5:30 i.n.
Seoladh leabhar
Banking
Leabhar nua faoin ngéarchéim bhaincéireachta le Conor McCabe (údar Sins of the Father)
▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 23 November, 8 p.m. Satharn 20 Deireadh Fómhair, 2:30 i.n.
                 Anti-fascist celebration
Return of the Connolly Column
Tickets €30 (from Eventbrite)
▶Workman’s Club (10 Wellington Quay)

Ceiliúradh frithfhaisisteach
Return of the Connolly Column
Ticéid €30 (ó Eventbrite)
▶Workman’s Club (10 Cé Wellington)


             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 24 November, 7 p.m.
Rally
Reclaim the night!

▶Assemble at Buoy Park

Satharn 24 Samhain, 7 i.n.
Slógadh
Athghabhaimis an oíche!

▶Cruinnítear ag Páirc an Bhulla


             
 Belfast Béal Feirste
 Friday 7 December, 7 p.m.
Quiz night
All funds raised go to the Cuba Support Group (Belfast)
▶American Bar (65 Dock Street)

Organised by the Cuba Support GroupAoine 7 Nollaig, 7 i.n.
Oíche quiz
Tabharfar an t-airgead uilig a bhaileofar don Fheachtas um Thacaíocht le Cúba (Béal Feirste)
▶American Bar (65 Sráid an Duga)

Á eagrú ag an Fheachtas um Thacaíocht le Cúba
Latest publications Foilseacháin is deireanaíGeorge Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC