NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC
  21 March · International Day for the Elimination of Racial Discrimination
 21 Márta · Lá Idirnáisiúnta um Dhíothú Leithcheal Ciníoch
COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the March issue:
Ireland: A country of two halves

A recent study by the Think Tank for Action on Social Change (TASC), The State We Are In: Inequality in Ireland Today, throws up a lot of interesting facts about life in Ireland. The survey points out that Ireland’s low union density leads to low pay and high rates of poverty and deprivation. Another factor is that the coverage of collective bargaining is very low, at about 30 per cent, whereas Austria, Belgium, Finland, France and Sweden all have a level of 90 per cent or more. Consequently, the standard of living in those countries far exceeds ours.  Continue | Ar aghaidh


Supplement to Unity
Standing shoulder to shoulder

A supplement to Unity for International Women’s Day contains articles on the history of the day, the pay gap, abortion rights in the North, and the consequences of Brexit.

News Nuacht

Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued its regular political statement on 16 March 2019.
Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas rialta polaitiúil ar 16 Márta 2019.

International Working Women’s Day, 2019
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre, 2019

Mags Glennon, Helena Keane, Ghaba Abdalkeem, Áine Lambe
Under the heading “The lives and struggles of working women,” Inter­national Working Women’s Day (8 March) was celebrated in Dublin at a public meeting organised by the CPI Women’s Group. Follow­ing a showing of the acclaimed Spanish film La Voz Dormida there was a panel discus­sion, addressed by Mags Glennon (Anti-Fascist Action), Maureen Sheilds (Friends of the Inter­national Brigades), and Helena Keane (community activist against racism).

Faoin teideal “The lives and struggles of working women,” ceiliúradh Lá Idir­náisiúnta na mBan Oibre (8 Márta) i mBaile Átha Cliath ag cruinniú poiblí a d’eagraigh Grúpa Ban an CPI. Tar éis thaispeáint La Voz Dormida, scannán Spáinneach ard­mholta, tionóladh díospóireacht phainéil, inar labhair Mags Glennon (Gníomh Frith­fhaisisteach), Maureen Sheilds (Cairde na mBriogáidí Idir­náisiúnta), agus Helena Keane (gníomhaí pobail in aghaidh an chiníochais).


International Working Women’s Day, Belfast
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre, Béal Feirste
       
A public meeting on the theme “Welfare, not warfare” was held in Belfast on Thursday 7 March, addressed by Thea Valentina Gardinellin and Clare Daly TD. Thea Valentina spoke about her home, Vicenza, which has seven US bases and an EU-NATO base. Clare Daly TD, who has just retured from a visit to Venezuela, spoke about how Irish neutrality has ceased to exist, with US mili­tary planes using Shannon Airport, and about the duplicity of the EU regarding Venezuela.

Labhair Thea Valentina Gardinellin agus Clare Daly TD le cruinniú poiblí ar an téama “Welfare, not warfare” i mBéal Feirste Déardaoin 7 Márta. Labhair Thea Valentina faoina baile dúchais, Vicenza, a bhfuil seacht mbunáite de chuid na Stát Aontaithe ann agus bunáite de chuid an Aontais Eorpaigh agus NATO. Labhair Clare Daly TD, a bhí díreach tar éis filleadh ó chuairt ar Venezuela, faoin gcaoi ar éag neodracht na hÉireann agus Aerfort na Sionainne á úsáid ag eitleáin mhíleata de chuid na Stát Aontaithe, agus faoi chamastaíl an Aontais Eorpaigh maidir le Venezuela.


Demand an end to the blockade
The Embassy of Cuba in Ireland has issued a statement calling on governments and peoples to continue raising their voices agaisn the illegal blockade of Cuba.
Éilítear deireadh leis an imshuí mídhleathach
Tá ambasáiod Chúba in Éirinn tar éis ráiteas a eisiúint a iarrann ar rialtais agus ar phobail leanúint le labhairt amach in aghaidh an imshuí mhídhleathaigh ar Chúba.

Venezuelan organisations unite against the coup
The principal left-wing parties and people’s organisations of Venezuela have issued a joint statement of support for the Bolivarian Revo­lution and against the invasion and coup being organised by the United States, with the support of the Euro­pean Union.
Tagann eagraíochtaí i Venezuela le chéile in aghaidh an coup
Tá príomh­pháirtithe den eite chlé agus eagraíochtaí an phobail i Venezuela tar éis comh-ráiteas a eisiúint ar son na Réabhlóide Bolaváraí agus in aghaidh an ionraidh agus an coup atá á n‑eagrú ag na Stáit Aontaithe, le tacaíocht an Aontais Eorpaigh.

Hands off Venezuela!
A demonstration at the US embassy in Dublin on Saturday 23 February organised by the Peace and Neutrality Alliance (PANA) and the Venezuela-Ireland Network called for the United States and the Euro­pean Union to stop their threats against the sovereignty of Venezuela and expressed its solidarity with the Venezuelan people and their Bolivarian Revolution.
Ná leagtar lámh ar Venezuela!
D’iarr léirsiú ag ambasáid na Stát Aontaithe i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 23 Feabhra a d’eagraigh an Chomh­ghuaillíocht um Shíocháin agus Neodracht (PANA) agus Gréasán na hÉireann um Venezuela ar na Stáit Aontaithe agus an Aontas Eorpach deireadh a chur lena gcuid bagairtí ar cheannas Venezuela agus léirigh a thacaíocht do mhuintir Venezuela agus a Réabhlóid Bholavárach.

Community solidarity with our nurses
Thousands of nurses, together with members of the community, took part in a march in Dublin on Saturday 9 February in support of the nurses’ strike for decent pay.The CPI also issued a statement of solidarity with the nurses.

Dlúthpháirtíocht an phobail lenár mbanaltraí
Ghlac na mílte banaltra, in éineacht leis an bpobal, páirt i máirseáil i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 9 Feabhra mar thacaíocht do stailc na mbanaltraí ar mhaithe le pá cóir.D’eisigh an CPI freisin ráiteas dlúthpháirtíochta leis na banaltraí.


Sham EU parliament backs coup in Venezuela
The CPI has condemned the sham democ­racy that is the “European Parlia­ment,” which today [31 January 2019] adopted a reso­lution recog­nis­ing the opposition leader Juan Guaidó as the “interim president” of Venezuela. It calls on demo­cratic opinion to become involved in solidarity with the working people of Venezuela and to oppose the plans for a coup by the United States and the EU.

Tugann parlaimint bhréagach an Aontais Eorpaigh tacaíocht don coup i Venezuela
Cháin an CPI daonlathas bréagach na “Parlaiminte Eorpaí,” a ghlac le rún inniu [31 Eanáir 2019] a thugann aitheantas do Juan Guaidó, ceannaire an fhreasúra, mar “uachtarán eatramhach” Venezuela. Iarrann sé ar an bpobal daonlathach páirt a ghlacadh i ndlúth­pháirtíocht le pobal oibre Venezuela agus cur in aghaidh an phlean i gcomhair coup atá ag na Stáit Aontaithe agus an Aontas Eorpach.


Formal launch of the People’s Dáil
The auditorium of Liberty Hall, Dublin, was packed on Saturday 26 January for the launch by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum of the People’s Dáil, a national movement that will celebrate the centenary of the first Dáil throughout the country and also launch the Democratic Programme for the 21st Century.
     Prof. Kathleen Lynch (UCD), Dr Fearghal Mac Bhloscaidh (Coláiste Mhuire, Belfast), Luke Flanagan MEP, Clare Daly TD, Gerry Carroll MLA, John Douglas (Mandate), Patricia McKenna, Laura Duggan (PODSRF), Cllr Paul Gallagher, Dr Karen Devine (DCU), Brendan Ogle (Unite), Thomas Pringle TD, Adam Murray (Connolly Youth Movement), Eugene McCartan (CPI) and Tommy McKearmey (PODSRF) spoke on the need for a new national movement that will revive the spirit of the Irish Revolution.

Seoladh foirmiúil Dháil an Phobail
Bhí halla éisteachta Halla na Saoirse, Baile Átha Cliath, lán go doras Dé Sathairn 26 Eanáir nuair a sheol Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill Dáil an Phobail, gluaiseacht náisiúnta a cheiliúrfaidh céad bliain na chéad Dála ar fud na tíre agus a sheolfaidh freisin an Clár Daonlathach don 21ú hAois.
     Labhair an tOllamh Kathleen Lynch (UCD), an Dr Fearghal Mac Bhloscaidh (Coláiste Mhuire, Béal Feirste), Luke Flanagan MEP, Clare Daly TD, Gerry Carroll MLA, John Douglas (Mandate), Patricia McKenna, Laura Duggan (PODSRF), an Clr Paul Gallagher, an Dr Karen Devine (DCU), Brendan Ogle (Unite), Thomas Pringle TD, Adam Murray (Ógra Uí Chonaíle), Eugene McCartan (CPI) agus Tommy McKearmey (PODSRF) ar an ngá atá le gluaiseacht náisiúnta a athbheofaidh spiorad Réabhlóid na hÉireann.


Tommy McKearney


Clare Daly TD

Dr Karen Devine      

      Laura Duggan

Centenary of Rosa Luxemburg
The CPI has commemorated the centenary of the murder of Rosa Luxemburg, the pioneering German communist and feminist, with the publication of a supplement to Unity. The party has also published a commemorative brochure in German, with articles by Jenny Farrell and Marion Baur.
     A delegation of the CPI was also present in Berlin on Sunday 13 January when thousands of people took to the streets to commemorate the death of Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht.Céad bliain ó bhás Rosa Luxemburg
forlíonadh le Unity foilsithe ag an CPI mar chomóradh céad bliain ó dhúnmharú Rosa Luxemburg, cumannaí agus feimineach ceannródaíoch Gearmánach. Tá bróisiúr cuimhneacháin i nGearmáinis foilsithe ag an pháirtí fosta, ailt ann le Jenny Farrell agus Marion Baur.
     Bhí toscaireacht ón CPI i láthair i mBerlin fosta nuair a thug na mílte faoi na sráideanna le bás Rosa Luxemburg agus Karl Liebknecht a chomóradh.

     


Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 23 March, 12:00 (noon)
Public meeting
Has anti-union legislation got workers on their knees?
Followed by discus­sion and work­shops on anti-union legis­lation and how it affects workers, north and south
Speakers: Dave Gibney (Mandate), Mel Corry (Trademark, Belfast)

▶Connect (6 Gardiner Row)

Hosted by the Trade Union Left Forum

Satharn 23 Márta, 12:00 (meán lae)
Cruinniú poiblí
Has anti-union legislation got workers on ther knees?
Ina dhiaidh, díospóireacht agus ceardlanna ar reachtaíocht frith-cheardchumainn agus an tionchar atá aici ar oibrithe, thuaidh agus theas
Cainteoirí: Dave Gibney (Mandate), Mel Corry (Trademark, Béal Feirste)

▶Connect (6 Rae Gardiner)

Á eagrú ag Fóram Eite Chlé na gCeardchumann


              
 Derry Doire
 Saturday 30 March, 1 p.m.
Anti-fascist commemoration
Commemorating the international volunteers who travelled from Cos. Donegal, Tyrone and Derry to fight against fascism in Spain, 1937–39
▶North-West International Brigades plaque, Unite Building (Carlisle Road)
Organised by the North-West Spanish Civil War ProjectSatharn 30 Márta, 1 i.n.
Cuimhneachán frithfhaisisteach
Comóradh na n‑óglach a thaistil ó Cho. Dhún na nGall, Thír Eoghain agus Dhoire le troid in aghaidh an fhaisisteachais sa Spáinn, 1937–39
▶Plaic an Iarthuaisceart um Bhriogáidí Idirnáisiúnta, Foirgneamh Unite (Bóthar Carlisle)
Á eagrú ag Tionscadal an Iarthuaiscirt um Chogadh Cathartha na Spáinne
              
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 30 March, 2 p.m.
Rally for Venezuela
We ask all those who wish to stand in defence of national sovereignty, democracy and international law to join us at the rally.
▶City Hall

Organised by Belfast Cuba Support GroupSlógadh ar son Venezuela
Iarraimid ar achan duine a dteastaíonn uaidh seasamh ar son ceannas, daonlathas agus dlí idirnáisiúnta bheith linn ag an slógadh.
▶Halla na Cathrach

Á eagrú ag Grúpa Bhéal Feirste um Thacaíocht le Cuba

Satharn 30 Márta, 2 i.n.              
 Belfast Béal Feirste
 Sunday 13 April, 10:30 a.m.
Patrick O’Connell: A man of his times
A talk by Rob Bell on a remarkable life, from Belfast Celtic to FC Barcelona
▶Falls Road Library (49 Falls Road)

Sponsored by the International Brigade Commemoration CommitteePatrick O’Connell: A man of his times
Caint ag Rob Bell faoi shaol iontach, ó Belfast Celtic go FC Barcelona
▶Leabharlann Bhóthar na bhFál (49 Bóthar na bhFál)

Á urrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta

Domhnach 13 Aibreán, 10:30 r.n..Latest publications Foilseacháin is deireanaíEoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC