NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.


Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the February issue:
There are no shortcuts

Elections come and go; but there are no shortcuts for what our class needs to secure. Over the course of the general election campaign it was clear that a general feeling of bewilderment and boredom, in equal measure, was the reaction of many working families to the talking heads pontificating on television and radio in trying to interpret or reinterpret what a political party said or meant to say . . .
Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

The changing face of Ireland and growing class-consciousness
The results of the general elec­tion for the 33rd Dáil have con­firmed the grow­ing frustra­tions within the work­ing class and the need for alterna­tive social and econ­omic policies, the CPI has said in a statement.

Na hathruithe atá ag teacht ar Éirinn agus tuiscint aicme ag dul i méid
Dearbhaíonn toradh an oll­toghchán don 33ú Dáil an frustrachas atá ag méadú i measc an lucht oibre agus an gá atá le rogha beartais shóisialta agus eacnamaíoch, deir an CPI i ráiteas.


Brexit: Only the beginning, not the end
The decision of the people of Britain to leave the European Union on the 31st of January has for the last three years thrown the British and Irish establishments into disarray, the CPI says in a statement.

Brexit: Níl ann ach an tosú, seachas an críoch
Tá cinneadh phobal na Breataine ar an Aontas Eorpach a fhágáil ar 31 Eanáir tar éis bunaíocht na Breataine agus na hÉireann a chur trí chéile ar feadh na dtrí bliana deireanacha, a deir an CPI i ráiteas.


A victory for the people’s opposition to imperialism
The decision of the Fine Gael govern­ment to cancel the planned commemor­ation of the DMP and RIC, includ­ing the Black and Tans and Auxiliaries, was a result of the wide­spread anger felt by the majority of our people, the CPI says in a statement.

Bua ag seasamh an phobail in aghaidh an impiriúlachais
An fhearg fhorleathan a mhothaigh formhór ár bpobail ba chúis le cinneadh rialtas Fhine Gael comóradh an DMP agus an RIC, na Dúchrónaigh agus na Auxiliaries san áireamh, a chur ar ceal, a deir an CPI i ráiteas.


The blood of thousands is on their hands
The CPI has condemned the murder by the US govern­ment of the Iranian general Qasem Suleimani.

Tá fuil na mílte duine ar a gcuid lámh
Tá an CPI tar éis dúnmharú Qasem Suleimani, ginearál de chuid na hIaráine, ag rialtas na Stát Aontaithe a cháineadh.


Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued a political statement after its regular meeting in December.

Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI ráiteas polaitiúil tar éis a chruinniú rialta i mí na Nollag.


Events Imeachtaí

              
 Lisnaskea (Co. Fermanagh) Lios na Scéithe (Co. Fhear Manach)
 Saturday 29 February, 10 a.m.
Fermanagh People’s Assembly
Speakers: Kat Healy (Anti-Austerity Campaign), Prof. John Barry (A New Democ­racy), Sara Boyce (Mental Health Campaign)
Donncarragh Hotel

Organised by the Peadar O’Donnell Social­ist Repub­lican Forum

Satharn 29 Feabhra, 10 r.n.
Dáil Pobail Fhear Manach
Cainteoirí: Kat Healy (Feachtas in aghaidh na Déine), an tOllamh John Barry (Daonlathas Nua), Sara Boyce (an Feachtas um Shláinte Mheabhrach)
Óstán Donncarragh

Á eagrú ag Fóram Sóisialach Poblachtach Pheadair Uí Dhónaill


              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 29 February, 1 p.m.
Free Julian Assange!
Every Saturday, 1–2 p.m.
GPO (Lower O’Connell Street)

Satharn 29 Feabhra, 1 i.n.
Saortar Julian Assange!
Gach Satharn, 1–2 i.n.
Ardoifig an Phoist (Sráid Íochtarach Uí Chonaill)


              
 Belfast Béal Feirste
 Friday 6 March, from 12:30 p.m.
International Women’s Day event
Fighting Austerity or Embedding Poverty
12:30 p.m. Lunch and refreshments
1–2 p.m. Panel discussion
Introduction: Kerry Fleck (Belfast and District Trades Union Council)
Chaired by Jennifer McCarey (Glasgow District Trades Council)
Speakers: Siobhán Harding (Women’s Sup­port Net­work), find­ings from “Impact of Welfare Reform on Women”; Ciara Fitzpatrick (Law Centre, NI); Dr Alexandra Chapman (Childcare for All Campaign)
Closing remarks: Helen Crickard (Reclaim the Agenda)
Presbyterian Hall (Rosemary Street)

Organised by Belfast and District Trades Union Council, Community Rela­tions Council, and Reclaim the Agenda

Aoine 6 Márta, ó 12:30 i.n.
Ócáid i gcomhair Lá Idirnáisiúnta na mBan
Fighting Austerity or Embedding Poverty
12:30 i.n. Lón agus sólaistí
1–2 i.n. Díospóireacht phainéil
Intreoir: Kerry Fleck (Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair)
Jennifer McCarey (Comhairle Ceard­chumann Ghlaschu) sa chathaoir
Cainteoirí: Siobhán Harding (Women’s Support Network), find­ings from “Impact of Welfare Reform on Women”; Ciara Fitzpatrick (Law Centre, NI); Dr Alexandra Chapman (Childcare for All Campaign)
Focal scoir: Helen Crickard (Reclaim the Agenda)
Halla Preispitéireach (Sráid Rosemary)

Á eagrú ag Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair, an Chomhairle um Chaidreamh Pobail, agus Reclaim the Agenda


              
 Belfast Béal Feirste
 Friday 6 March, 7 p.m.
Public meeting
Reclaiming International Working Women’s Day
Speakers: Sandra Trotter: “Clara Zetkin: Our heritage”; Jennifer McCarey: “Women and solidarity: The Red Clydeside and Belfast, 1919.” Chairperson: Dr Jenny Farrell.
Ramada Encore Hotel (Talbot Street)

Aoine 6 Márta, 7 i.n.
Cruinniú poiblí
Reclaiming International Working Women’s Day
Cainteoirí: Sandra Trotter: “Clara Zetkin: Our heritage”; Jennifer McCarey: “Women and solidarity: The Red Clydeside and Belfast, 1919.” Cathaoirleach: An Dr Jenny Farrell.
Óstán Ramada Encore (Sráid Talbot)

Download the leaflet | Íoslódáil an bhileog
              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 7 March
International Working Women’s Day
12:00 (noon) Self-defence workshop
2 p.m. Workshop: Commodification, consent, and capitalism
CWU head office (575 North Circular Road)

Download the posterSatharn 7 Márta
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre
12:00 (meán lae) Ceardlann féinchosanta
2 p.m. Ceardlann: Commodification, consent, and capitalism
Príomhoifig an CWU (575 Cuarbhóthar Thuaidh)

Íoslódáil an póstaer
              
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 12 March, 7 p.m.Déardaoin 12 Márta, 7 i.n.
Annual lecture
Inspiration from the Spanish brigaders: Spain as a tool for politi­cal activ­ism and education
Guest speaker: Gearóid Ó Machail
ICTU Centre (45 Donegall Street)

Organised by the Inter­national Brigade Com­memor­ation Committee

Léacht bhliantúil
Inspiration from the Spanish brigaders: Spain as a tool for politi­cal activ­ism and education
Aoichainteoir: Gearóid Ó Machail
Lárionad Chomh­dháil na gCeardchumann (45 Sráid Dhún na nGall)

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacáin na Briogáide Idir­náisiúnta


Latest publications Foilseacháin is deireanaí


Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC