NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the April issue:
Universal basic con-job

“Universal basic income” is being suggested by many on the left, as well as the right, as a solution to world in­equality and poverty . . . The inten­tion is that this would improve the living stan­dards of these very low-income earners; in reality it facili­tates the pay­ment of poverty wages. It actually subsi­dises rogue employers and encourages them to boost profits on the back of low wages. Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Repeal the 8th!
Repealing the 8th Amend­ment is a neces­sary first step towards allow­ing women full and equal citizen­ship, the CPI says in a statement.

Aisghairtear an 8ú Leasú!
An chéad chéim agus céim riachtanach i dtreo saoránacht iomlán ionann a thabhairt do mhná a bheadh in ais­ghairm an 8ú Leasú, deir an CPI i ráiteas.


■ Together for Yes: www.togetherforyes.ie    ■ Trade Union Campaign for Repeal: tradeunions4repeal.ie

Positive and active neutrality versus NATO and the EU
The decision by the Govern­ment to expel a Russian diplo­mat as part of a co-ordinated response by EU and NATO member-countries is but another example of how far the Irish establish­ment has aligned this state with their mili­tary strategies, the CPI says in a statement.

Neodracht dhearfach ghníomhach in aghaidh NATO agus an Aontais Eorpaigh
Níl i gcinneadh an Rialtais taidhleoir de chuid na Rúise a dhíbirt mar chuid d’fhreagairt chomh­ordaithe bhall­stáit an Aontais Eorpaigh agus NATO ach sampla eile den chaoi a bhfuil bunaíocht na hÉireann ag ailíniú an stát seo lena gcuid straitéisí míleata, a deir an CPI i ráiteas.


Campaign for Public Housing
The Campaign for Public Housing held a demon­stration at the Ideal Homes Exhibition in Dublin to draw atten­tion to the activities of one of the sponsors, Permanent TSB Bank, which is selling mortgages to vulture funds.

An Feachtas um Thithíocht Phoiblí
D’eagraigh an Feachtas um Thithíocht Phoiblí léirsiú ag Taispeántas na dTithe den Scoth chun aird a dhíriú ar ghníomhartha Permanent TSB Bank, ceann de na hurraithe, atá ag díol morgáistí do chreach-chistí.


Events Imeachtaí

            
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 28 April, 1 p.m.
May Day solidarity meeting
Marking the bicentenary of the birth of Karl Marx
Guest speakers: Liz Payne (national chair­person, Communist Party of Britain), Navid Shomali (inter­national secre­tary, Tudeh Party of Iran)
▶Ramada Encore Hotel (Talbot Street)

Satharn 28 Aibreán, 1 i.n.
Cruinniú dlúthpháirtíochta Lá Bealtaine
Ceiliúradh dhá chéad bliain ó rugadh Karl Marx
Aoichainteoirí: Liz Payne (cathaoirleach náisiúnta, Páirtí Cumannach na Breataine), Navid Shomali (rúnaí idir­náisiúnta, Páirtí Tudeh na hIaráine)
▶Óstán Ramada Encore (Sráid Talbot)


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Tuesday 1 May
May Day demonstration
▶Assemble at Garden of Remembrance (Parnell Square), 6 p.m.

Organised by Dublin Council of Trade Unions

Máirt 1 Bealtaine
Léirsiú Lá Bealtaine
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell), 6 i.n.

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bháile Átha Cliath


            
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 5 May
May Day march and rally
Guest speaker: Matt Wrack (Fire Brigades Union)
▶Assemble Art College Gardens, 11:30 a.m.

Organised by the Irish Congress of Trade Unions
Máirseáil agus slógadh Lá Bealtaine
Aoichainteoir: Matt Wrack (Fire Brigades Union)
▶Cruinnítear ag Gairdíní an Choláiste Ealaíne, 11:30 r.n.

Á eagrú ag Comhairle na gCeardchumann

Satharn 5 Bealtaine, 3 i.n.


            
 Limerick Luimneach
 Saturday 5 May, 3 p.m.
Demystifying Lear
Presented by Dr Jenny Farrell (Galway-Mayo IT, author of Revolutionary Romanticism and Fear Not Shakespeare’s Tragedies), with senes from the Soviet film of King Lear
▶Horse and Hound (1 Mulgrave Street)

Sponsored by Munster Council, CPI


Demystifying Lear
Á chur i láthair ag an Dr Jenny Farrell (IT na Gaillimhe agus Mhaigh Eo, údar Revolutionary Romanticism agus Fear Not Shakespeare’s Tragedies), le radhairc as an scannán Sóivéadach de King Lear
▶Horse and Hound (1 Sráid Mulgrave)

Á urrú ag Comhairle na Mumhan, CPI

Satharn 5 Bealtaine, 3 i.n.


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 9–13 May 9–13 Bealtaine
      
▶New Theatre (43 East Essex Street) and other venues

Booking on line at events.tickets.ie

  
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir) agus ionaid eile

Áirithint ar líne ag events.tickets.ie


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 9 May, 9:30 p.m.
James Connolly Festival, 2018
Pull Down a Horseman
by Eugene McCabe, presented by Clones Drama Society
Admission: €10
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Booking on line at events.tickets.ie

Céadaoin 9 Bealtaine, 9:30 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Pull Down a Horseman
le Eugene McCabe, á chur i láthair ag Cumann Drámaíochta Chluain Eois
Cead isteach: €10
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Áirithint ar líne ag events.tickets.ie


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Thursday 10 May, 8:30 p.m.
James Connolly Festival, 2018
Ross Breen, with guests October Fires
Admission: €13
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Booking on line at events.tickets.ie

Déardaoin 10 Bealtaine, 8:30 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Ross Breen, agus a aíonna October Fires
Cead isteach: €13
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Áirithint ar líne ag events.tickets.ie


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 11 May, 7:30 p.m.
James Connolly Festival, 2018
Ronan Wilmot in conversation with Robert Ballagh
Admission: €8
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Booking on line at events.tickets.ie

Aoine 11 Bealtaine
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Ronan Wilmot i gcomhrá le Robert Ballagh
Cead isteach: €8
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Áirithint ar líne ag events.tickets.ie


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 12 May, 2:30 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2018
The continued relevance of Karl Marx
Speaker: Dr Stephen Nolan (trade union activist, tutor with Trade Mark, Belfast). Chairperson: Laura Duggan.
▶New Theatre (43 East Essex Street)


Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2018
The continued relevance of Karl Marx
Cainteoir: an Dr Stephen Nolan (gníomhaí ceardchumainn, teagascóir le Trade Mark, Béal Feirste). Cathaoirleach: Laura Duggan.
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Satharn 12 Bealtaine, 2:30 i.n.            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 12 May, 7:30 p.m.
James Connolly Festival, 2018
Tres Billboards for the Republic
A play by Alan O’Brien
Admission: €10
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Booking on line at events.tickets.ie

Satharn 12 Bealtaine, 7:30 i.n
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Tres Billboards for the Republic
Dráma le Alan O’Brien
Cead isteach: €10
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Áirithint ar líne ag events.tickets.ie


            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 13 May, 12:00 (noon)
Commemoration of James Connolly
on the 150th anniversary of his birth
Guest speakers: Eugene McCartan (general secretary, Communist Party of Ireland), Jim Slaven (director, Connolly 150 Committee, Edinburgh)
▶Kilmainham Gaol (Inchicore Road)
Domhnach 13 Bealtaine, 12:00 (meán lae)
Comóradh Shéamais Uí Chonaíle
150 bliain ó rugadh é
Aoichainteoirí: Eugene McCartan (ard­rúnaí, Páirtí Cumannach na hÉireann), Jim Slaven (stiúrthóir, Coiste Uí Chonaíle 150, Dún Éideann)
▶Príosún Chill Mhaighneann (Bóthar Inse Chór)
            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 13 May, 3 p.m.
James Connolly Commemoration, 2018
Domhnach 13 Bealtaine, 3 i.n.
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 2018
              Oration by Gearóid Ó Machail (member of the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum, Armagh) and Alex Homits (general secretary, Connolly Youth Movement). Chairperson: Amy Moran.
▶Arbour Hill Cemetery

    Óráid ó Gearóid Ó Machail (ball d’Fhóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill, Ard Mhacha) agus Alex Homits (ard­rúnaí, Ógra Uí Chonaíle). Cathaoirleach: Amy Moran.
▶Reilig Chnoc na Plásóige

   

            
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 13 May, from 4:30 p.m.
Social
to mark the closing of the James Connolly Festival, 2018
▶Cobblestone (Smithfield)

Domhnach 13 Bealtaine, ó 4:30 i.n.
Ócáid shóisialta
mar cheiliúradh ar chríoch Fhéile Shéamasi Uí Chonaíle, 2018
▶Cobblestone (Margadh na Feirme)


Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC