NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC
   20 June · World Refugee Day
  20 Meitheamh ·Lá Domhanda um Dhídeanaithe

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS


 From the June issue:

Another democratic advance for women and our country

The Irish people have passed judgement on the thirty-five years’ experience of the implementation of the 8th Amendment to the Constitution. The electorate voted by a substantial majority to abolish the controversial amendment that gave equal legal status to the lives of a foetus and of the mother . . . Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

The Life and Times of James Connolly
On Saturday 16 June a new edition of the acclaimed biography by C. Desmond Greaves, published jointly by the Connolly Associ­ation (London), Manifesto Press (London), and Connolly Books (Dublin), was launched by Prof. Kathleen Lynch (professor of equality studies, UCD) with Anthony Coughlan (associ­ate professor emeritus of social policy, TCD).


Dé Sathairn 16 Meitheamh sheol an tOllamh Kathleen Lynch (ollamh le staidéir chomh­ionannais, UCD), in éineacht le Anthony Coughlan (comh­ollamh emeritus le beartas sóisialta, TCD), eagrán nua den bhaith­aisnéis ard­mholta le C. Desmond Greaves, a chomh­fhoilsigh Cumann an Chonaíligh (Londain), Manifesto Press (Londain), agus Connolly Books.


Anthony Coughlan, Kathleen Lynch, Eugene McCartan (Connolly Books)

Repeal of the 8th Amendment
The CPI welcomes the vote of the Irish people to remove the anti-woman 8th Amendment of the Consti­tution of Ireland.
Aisghairm an 8ú Leasú
Fáiltíonn an CPI roimh vóta mhuintir na hÉireann ar son ais­ghairm an 8ú Leasú, leasú frith­mhná, ar Bhunreacht na hÉireann.


The killing fields of Gaza
The CPI condems in the strongest terms the murder of more than sixty Palestinians and the wounding of thousands more.
Páirceanna an áir i nGaza
Cáineann an CPI go tréan dúnmharú níos mó ná seasca Palaistíneach agus gortú na mílte eile.

James Connolly Commemoration, 2018
On Sunday 13 May the annual James Connolly Com­memor­ation in Arbour Hill Cemetery, Dublin, was addressed by Alex Homits on behalf of the Connolly Youth Move­ment and Gearóid Ó Machaill on behalf of the Commun­ist Party of Ireland.
Comóradh Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Dé Domhnaigh 13 Bealtaine labhair Alex Homits ar son Ógra Uí Chonaíle agus Gearóid Ó Machaill ar son Pháirtí Cumannach na hÉireann ag Comóradh bliantúil Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath.James Connolly Commemoration, Kilmainham Gaol
On Sunday 13 May the James Connolly Com­memor­ation in Kilmainham Gaol, Dublin, was addressed by Eugene McCartan, general secre­tary, CPI.
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, Príosún Chill Mhaighneann
Dé Domhnaigh 13 Bealtaine thug Eugene McCartan, ard­rúnaí, CPI, óráid ag Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, Príosún Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath.James Connolly Memorial Lecture, 2018
On Saturday 12 May, Dr Stephen Nolan gave the James Connolly Memorial Lecture on the theme “The con­tinued relevance of Karl Marx,” to a packed theatre.
Léacht Shéamais Uí Chonaíle, 2018
Dé Sathairn 12 Bealtaine thug an Dr Stephen Nolan Léacht Shéamais Uí Chonaíle ar an téama “The con­tinued relevance of Karl Marx” d’amharc­lann phlódaithe.

Eugene McCartan, Laura Duggan, Stephen Nolan

Events Imeachtaí

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Thursday 21 June, 6 p.m.
Meeting with Fernando González
one of the “Cuban Five,” member of the Cuban National Assembly, and presi­dent of the Cuban Insti­tute for Friend­ship with the Peoples
▶Liberty Hall (Beresford Place)

Organised by Friends of Cuba

Déardaoin 21 Meitheamh, 6 i.n.
Bualadh le Fernando González
duine de “Chúigear Chúba,” ball de Thionól Náisiúnta Chúba, agus uachtarán Institiúd Chúba um Chairdeas idir na Pobail
▶Halla na Saoirse (Plás Beresford Place)

Á eagrú ag Cairde Chúba


             
 Belfast Béal Feirste
 Friday 22 June, 4 p.m.
Meeting with Fernando González
one of the “Cuban Five,” member of the Cuban National Assembly, and presi­dent of the Cuban Insti­tute for Friend­ship with the Peoples
▶First Presbyterian Church (41 Rosemary Street)
Organised by the Northern Ireland Com­mittee of the ICTU and the Cuba Support Group


Bualadh le Fernando González
duine de “Chúigear Chúba,” ball de Thionól Náisiúnta Chúba, agus uachtarán Institiúd Chúba um Chairdeas idir na Pobail
▶An Chéad Eaglais Phreispitéireach (41 Sráid Rosemary)
Á eagrú ag Coiste Thuaisceart na hÉireann, Comh­dháil na gCeard­chumann, agus an Feachtas um Thacaíocht le Cúba

Aoine 22 Meitheamh, 4 i.n.             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 30 June, 12:00 (noon)
Connolly Conversations
What is class, and why does it matter?
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 30 Meitheamh, 12:00 (meán lae)
Connolly Conversations
What is class, and why does it matter?
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 7 July, 12:00 (noon)
Connolly Conversations
The state: Its role today?
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 7 Iúil, 12:00 (meán lae)
Connolly Conversations
The state: Its role today?
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Belfast Béal Feirste
 Friday 3 August, 6:30 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2018
Aoine 3 Lúnasa, 6:30 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2018
                  
The killing of Irish neutrality: The evidence
Speaker: Niall Farrell (PRO, Galway Alliance Against War)
▶St Mary’s College (Falls Road)
Further information: 07751951785

• Download the leaflet

  
The killing of Irish neutrality: The evidence
Cainteoir: Niall Farrell (oifigeach caidreamh poiblí, Comh­ghuaillíocht na Gaillimhe in aghaidh Cogaidh)
▶Coláiste Mhuire (Bóthar na bhFál)
Tuilleadh eolais: 07751951785

• Íoslódáil an bhileog

  

Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC