NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the May issue:

Water charges: Working people need to be vigilant

The water struggle shows clearly the important and central role of mass mobilisation by working people in defence of their interests. The struggle created a focus and channelled the deep frustration of working people over “austerity,” the bank bail-outs, NAMA, the savage cuts in wages, and deteriorating working conditions.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

Connolly Commemoration, 2017
Jimmy Doran, Dublin District chairperson, CPI, gave the oration at this year’s Connolly Com­memor­ation in Arbour Hill, Dublin, along with Adam Murray, general secretary of the Connolly Youth Move­ment. Greg Godels also spoke and brought greet­ings from the communists of the United States.

Cuimhneachán Uí Chonaíle, 2017
Thug Jimmy Doran, cathaoirleach Cheantar Bhaile Átha Cliath, CPI, an óráid ag Cuimhneachán Uí Chonaíle i mbliana i Reilig Chnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath, in éineacht le hAdam Murray, ard-rúnaí Óige Uí Chonaíle. Labhair Greg Godels freisin agus chuir beannachtaí ó chumannaithe na Stát Aontaithe.James Connolly Memorial Lecture, 2017
This year’s James Connolly Memorial Lecture was given by Greg Godels (on left). The text of the lecture will be published shortly in pamphlet form. • Podcast at Connolly Media Group.

Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2017
Ba é Greg Godels (ar chlé) a thug Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle i mbliana. Foilseofar téacs na léachta i bhfoirm paimfléid go luath. • Podcast ag Connolly Media Group.Palestinian flag flies over City Hall
The national flag of Palestine is flying over Dublin City Hall, thanks to the work of the Ireland-Palestine Solidarity Cam­paign and the support of Dublin City Council.

Bratach na Palaistíne ar foluain os cionn Halla na Cathrach
Tá bratach náisiúnta na Palaistíne ar foluain os cionn Halla Cathrach Bhaile Átha Cliath, a bhuí le hobair Fheachtas na hÉireann ar son Dlúth­pháirtíocht leis an bPalaistín agus tacaíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.The attack on bus workers and rural communities continues
Despite what various commentators are saying, the minister for trans­port, Shane Ross, is doing the job he was appointed to do, namely destroy­ing the national trans­port service, the CPI says in a statement.

Leantar leis an ionsaí ar oibrithe bus agus ar phobail tuaithe
In ainneoin a bhfuil á rá ag tráchtairí éagsúla, tá an t‑aire iompair, Shane Ross, ag déanamh an obair a ceapadh é lena déanamh, is é sin an tseirbhís náisiúnta iompair a scrios, a deir an CPI i ráiteas.


Continue to push for an end to water charges
The CPI calls on working people to continue to mobilise and push for the full abolition of water charges and for a referendum to put the people’s ownership of all water resources into the Constitution of Ireland.

Brú ar aghaidh chun deireadh a chur le táillí uisce
Iarrann an CPI ar an lucht saothair fanacht le chéile agus brú ar aghaidh chun deireadh iomlán a chur le táillí uisce agus chun reifreann a thionól a chuirfidh úinéireacht an phobail ar na hacmhainní uisce go léir i mBunreacht na hÉireann.


Solidarity with Bus Éireann workers
At the Southern Area Congress of the CPI today [1 April 2017] delegates con­firmed their support for the Bus Éireann workers and their col­leagues in Irish Rail and Dublin Bus in their struggle to protect pay and con­ditions and the rural trans­port network.

Dlúthphártíocht le hoibrithe Bhus Éireann
Ag Comhdháil Limistéar Deiscirt an CPI inniu [1 Aibreán 2017] dhearbhaigh na toscairí a dtacaíocht le hoibrithe Bhus Éireann agus lena gcomh­ghleacaithe in Iarnród Éireann agus Bus Átha Cliath ina streachailt chun pá agus coinníollacha chomh maith leis an ngréasán tuaithe iompair a chosaint.


Our sovereignty challenged
The opinion expressed by the EU com­mis­sioner for the environ­ment, Karmenu Vella, that the impos­ing of fines on those who waste water is not enough to meet the demands of the European Union, is a direct challenge to the sovereignty and democ­racy of this state, the CPI has said in a statement.

Dúshlán ár bhflaithis tugtha
Dúshlán díreach ar fhlaitheas agus ar dhaonlathas an stáit seo is ea an tuairim a nocht coimisinéir imshaoil an Aontais Eorpaigh, Karmenu Vella, nach leor fíneáil a ghearradh orthu siúd a chuireann uisce amú le héilimh an Aontais Eorpaigh a shásamh, a deir an CPI i ráiteas.


Brexit: A CPI view
Speech by the general secretary of the CPI, Eugene McCartan, at the public meeting in Dublin on Monday 20 March.

Brexit: Dearcadh de chuid an CPI
Óráid ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, ag an gcruinniú poiblí faoi Brexit i mBaile Átha Cliath Dé Luain 20 Márta.


Events    Imeachtaí

  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 3 June, 2 p.m.
Connolly Conversations
Theme: “The state: Whose interests does it serve?”

▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 3 Meitheamh, 2 i.n.
Connolly Conversations
Téama: “The state: Whose interests does it serve?”

▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 10 June, 2 p.m.
Book launch
The Irish Citizen Army
Launch of The Irish Citizen Army: The World’s First Working-Class Army by Dáithí Mac an Mháistir. To be launched by Donal Fallon (historian and biographer, editor of Come Here to Me).

▶Connolly Books (43 East Essex Street)
Seoladh leabhar
The Irish Citizen Army
Seoladh The Irish Citizen Army: The World’s First Working-Class Army le Dáithí Mac an Mháistir. Le seoladh ag Donal Fallon (staraí agus beathaisnéisí, eagarthóir Come Here to Me).

▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)Satharn 10 Meitheamh, 2 i.n.  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 10 June, 2 p.m.
Connolly Conversations
Theme: “Contemporary imperialism”

▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 10 Meitheamh, 2 i.n.
Connolly Conversations
Téama: “Contemporary imperialism”

▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 17 June, 3 p.m.
Book launch
Tell Them Everything
New edition of Tell Them Everything by Margaretta D’Arcy, to be launched by Bernadette McAliskey

▶Connolly Books (43 East Essex Street)
Satharn 17 Meitheamh, 3 i.n.
Seoladh leabhar
Tell Them Everything
Eagrán nua de Tell Them Everything le Margaretta D’Arcy, le seoladh ag Bernadette McAliskey

▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)
  
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 17 June, 2 p.m.
Connolly Conversations
Theme: “The role of the Communist Party in Ireland today”

▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 17 Meitheamh, 2 i.n.
Connolly Conversations
Téama: “The role of the Communist Party in Ireland today”

▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC