NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle

Connolly Media Group


 From the August issue:

Why we need a democratically controlled state bank

The Irish state sold off 28 per cent of its shares in AIB, sparking a debate about the sale and about what the money raised from the sale should be used for. But what was missing from the debate was any serious discussion about the democratic control by the people of capital (money), or how the people should actively determine investment priorities. Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Solidarity with the working people of Venezuela
Statement by the Communist Party of Ireland.

Dlúthpháirtíocht le pobal oibre Venezuela
Ráiteas ó Pháirtí Cumannach na hÉireann.No to the war show!
Members of No2War mounted a demon­stration in Bray, Co. Wicklow, on Saturday 22 July against the partici­pation of foreign air forces in the Bray Air Show, includ­ing those that have taken part in attacks on Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria.


Diúltaítear don seó cogaidh!
D’eagraigh No2War léirsiú i mBré, Co. Chill Mhantáin, in aghaidh an pháirt atá ag aer­fhórsaí eachtrannacha i Seó Aeir Bhré, ina measc iad siúd a ghlac páirt in ionsaithe ar Afghanistan, Iraq, Libya, agus Syria.

Solidarity with Venezuela
At a meeting in Dublin addressed by the Venezuelan ambassador and other officials, the latest news from Venezuela was analysed and the means of step­ping up solidarity work were discussed. ■ Frank Connolly (Venezuela Solidarity), Rocío Maneiro (ambassador), Marcos García (first secretary)

Dlúthpháirtíocht le Venezuela
Ag cruinniú i mBaile Átha Cliath ar labhair ambasadóir Venezuela agus oifigigh eile aige, rinneadh anailís ar an nuacht is déanaí ó Venezuela agus pléadh modhanna le hobair dhlúth­pháirtíochta a neartú. ■ Frank Connolly (Dlúth­pháirtíocht le Venezuela), Rocío Maneiro (ambasadóir), Marcos García (príomh­rúnaí)

Events Imeachtaí

 Bodenstown, Co. Kildare Baile Uí Bhuadáin, Co. Chill Dara
 Sunday 20 August, 3 p.m.
United Wolfe Tone Commemoration
Unity of our people, unity of progressive forces, unity of our country
▶Assemble at Sallins, Co. Kildare, 2:30 p.m.
Oration by John Douglas (general secretary, Mandate)
Families and children welcome; bring a picnic (weather permitting)
• Bus leaving Dublin (Custom House Quay) at 12:00 (noon); returning at 6 p.m.
Seats must be booked in advance; deposit: €5 (booking at Connolly Books, Dublin)


Organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
Á eagrú ag Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill

Domhnach 20 Lúnasa, 3 i.n.
Comóradh Aontaithe Wolfe Tone
Aontacht ár muintire, aontacht idir fhórsaí forásacha, aontacht ár dtíre
▶Cruinnítear ag na Solláin, Co. Chill Dara, 2:30 i.n.
Óráid ó John Douglas (ard­rúnaí Mandate)
Fáilte roimh theaghlaigh agus pháistí; tabhair picnic libh (má bhíonn an aimsir in araíocht)
• Bus ag fágáil Bhaile Átha Cliath (Cé Theach an Chustaim) ar 12:00 (meán lae); ag filleadh ar 6 i.n.
Ní foláir suíocháin a chur in áirithe roimh ré; éarlais: €5 (áirithint in Connolly Books, Baile Átha Cliath)


 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 2 September, 2 p.m.
International Day of Action against the Destruction and Removal of Anti-Fascist War Memorials in Poland
Protest
against the destruction of war memorials by the Polish government
▶Polish consulate (4 Eden Quay)

Satharn 19 Lúnasa
Lá Idirnáisiúnta Gníomhaíochta in aghaidh Scrios agus Baint Leachtanna Cogaidh Frith­fhaisisteacha sa Pholainn
Agóid
in aghaidh scrios cuimhneacháin chogaidh ag rialtas na Polainne
▶Consalacht na Polainne (4 Cé Eden)


Latest publications Foilseacháin is deireanaíThomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)

George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC